Universiteit Leiden

nl en

Bestuurdersbeurs

De bestuurdersregeling biedt ondersteuning als je vertraging oploopt in de periode dat je bestuurswerkzaamheden verricht.

Voor topsporters en studenten die vanuit overmacht studievertraging oplopen, gelden andere voorwaarden en aanvraagprocedures. Lees meer over studie en topsport combineren of persoonlijke problemen.

Voor wie

De bestuurdersbeurs is er voor studenten die:

  • bestuurderswerkzaamheden verrichten in dienst van de lidverenigingen van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen Leiden, of;
  • bestuurderswerkzaamheden verrichten in dienst van universitaire bestuursorganen en studieverenigingen, of;
  • specifieke activiteiten organiseren ten behoeve van de studentengemeenschap van de Universiteit Leiden.

Voorwaarden

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op de bestuurdersbeurs van de Universiteit Leiden:

  1. je bent ingeschreven bij de Universiteit Leiden in het jaar waarin de bestuurswerkzaamheden plaatsvinden;
  2. je betaalt collegegeld aan de Universiteit Leiden;
  3. je hebt je opleiding niet langer dan drie maanden beëindigd op het moment dat je uitbetaling van de ondersteuning wenst;
  4. je hebt voorafgaand aan de bestuurswerkzaamheden je propedeuse behaald van de opleiding waarvoor je staat ingeschreven (er kan een uitzondering voor deze regel worden gemaakt voor leden van opleidingscommissies).

Als je al vanuit de Faciliteitenregeling Universiteitsraad, de Vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur en directeuren van diensten, of het Reglement van de Leidse Studentenraad een tegemoetkoming ontvangt, kun je voor dezelfde werkzaamheden geen beurs ontvangen middels deze regeling. 

Je kunt tijdens je gehele periode van inschrijving aan de Universiteit Leiden maximaal 18 bestuursmaanden ontvangen.

Aanvragen bestuurdersbeurs

De bestuurdersbeurs vraag je aan op grond van het lidmaatschap van een bestuur, benoemd in de regeling Financiële Ondersteuning Studenten. Hoeveel bestuursmaanden worden toegekend aan een bestuur wordt bepaald door het College van Bestuur op voordracht van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) voor studentenverenigingen, bij arbeidsmarktorganisaties of specifieke activiteiten op voordracht van het LAssO en bij studieverenigingen en facultaire bestuursorganen op voordracht van de assessor van de betreffende faculteit.

Voor specifieke activiteiten georganiseerd ten behoeve van de studentengemeenschap van de Universiteit Leiden, zoals landelijke studentenbesturen, kun je ook een of meer bestuurdersbeurzen aanvragen. Hiervoor kun je informatie verkrijgen bij de studentendecaan onder vermelding van Bestuurders.

Als je niet op voordracht van de PKvV, assessor van de faculteit of het LAssO bestuursmaanden kunt aanvragen en wel in aanmerking wilt komen voor bestuursondersteuning, dan kun je een voordracht sturen aan de studentendecaan bestuurdersbeurs. Vermeld ‘Bestuurders’ in het onderwerp en het verzoek tot bestuursondersteuning zal in behandeling worden genomen.

De voorzitter van de studenten- of studievereniging vult de voorzittersverklaring in en laat deze tekenen door alle bestuursleden voor de aanvraag van de bestuurdersbeurs (de toegekende maanden behoren evenredig en in hele of halve maanden te worden verdeeld onder de bestuursleden). Vervolgens dient elk bestuurslid individueel met het formulier Financiële ondersteuning bestuursplaats een aanvraag in voor uitbetaling van de bestuurdersbeurs.

Je moet op dat moment aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Het formulier Financiële ondersteuning bestuursplaats moet voor 31 december van het studiejaar waarin de bestuursactiviteiten plaatsvinden ingediend zijn. Alle aanvragen die ingediend worden na 31 december, worden niet in behandeling genomen. 

Hoogte en uitbetaling bestuursbeurs

De hoogte van de ondersteuning bedraagt 300 euro per toegekende maand, voor zowel uitwonende als thuiswonende studenten. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van de aanvullende beurs, als je daar tijdens je bestuursperiode aanspraak op hebt kunnen maken. 
  
Als je begonnen bent met een bestuursfunctie vóór 1 september 2015, dan val je onder de regeling Financiele Ondersteuning Studenten 2012 en gelden er afwijkende tarieven.

Fulltime bestuur - 12-maanden ondersteuning

Als je een ondersteuning van twaalf maanden krijgt, dan geldt naast het bovenstaande dat je tevens een eenmalige vergoeding krijgt ter hoogte van het wettelijk tarief voor het collegegeld. Deze vergoeding ontvang je maandelijks samen met de bestuurdersbeurs. Je dient dan bij aanvraag, voorafgaand aan de bestuursperiode, het formulier Financiële ondersteuning bestuursplaats – 12 maanden in, samen met een kopie van het machtigingsformulier collegegeld of een uitdraai van je aanmelding via Studielink. Als je je gedurende het studiejaar uitschrijft, dan moet je een evenredig gedeelte van deze vergoeding terugbetalen. 

Als je begonnen bent met een bestuursfunctie vóór 1 september 2015, dan val je onder de regeling Financiele Ondersteuning Studenten 2012 en gelden er afwijkende tarieven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.