Universiteit Leiden

nl en

Bestuursbeurs

De bestuursbeurs is een financiële compensatie voor studievertraging door bestuurswerk.

Voor wie

De bestuursbeurs is er voor studenten die bestuurswerk doen in dienst van organisaties in de volgende categorieën:

 1. Studieverenigingen die onder een faculteit vallen
 2. Medezeggenschapsorganen die onder een faculteit vallen
 3. Studentenverenigingen die onder de PKvV vallen, en sportverenigingen
 4. Overige organisaties, zoals arbeidsmarktorganisaties en besturen die niet onder een faculteit vallen

Valt jouw organisatie of activiteit hier niet onder?

Als je bestuurswerk doet voor een organisatie of activiteit die (nog) niet onder de PKvV, het LAssO of de facultaire assessor valt, kun je een verzoek om bestuursvergoeding sturen aan bestuursbeurs@SEA.leidenuniv.nl.

Voorwaarden

 • In het jaar waarin je het bestuurswerk doet, sta je ingeschreven en betaal je collegegeld aan de Universiteit Leiden.
 • Je ontvangt geen compensatie voor hetzelfde bestuurswerk vanuit de Faciliteitenregeling Universiteitsraad, de Vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur en directeuren van diensten of het Reglement van de Leidse Studentenraad.
 • Je hebt voor het begin van je bestuurswerk de propedeusefase van je opleiding afgerond. Een uitzondering op deze regel geldt voor categorie 2.
 • Je kunt over de hele periode dat je bent ingeschreven aan de Universiteit Leiden maximaal 18 bestuursmaanden ontvangen.

Verdeling bestuursmaanden

Het College van Bestuur stelt vast hoeveel bestuursmaanden er beschikbaar zijn voor elke categorie.

Verdeling categorie 1

Door de facultaire assessor namens het faculteitsbestuur

De facultaire assessor stelt een advies op over de verdeling over de studieverenigingen op basis van de hoeveelheid leden en de georganiseerde activiteiten van de verenigingen in het bestuursjaar (het universitair puntenmodel).

Verdeling categorie 2

Door de facultaire assessor namens het faculteitsbestuur

De facultaire assessor bepaalt op basis van vooraf vastgestelde facultaire criteria (deelname aan (online) trainingen en aanwezigheid bij vergaderingen) of het betreffende medezeggenschapslid voldoet aan de eisen voor een beurs.

Verdeling categorie 3

Door de PKvV

De PKvV maakt een voordracht van de te verdelen maanden voor de studentenverenigingen en de sportverenigingen. Aan het begin van elk kalenderjaar stuurt de PKvV een vragenlijst naar de verenigingen om gegevens te verzamelen. Aan de hand van een puntensysteem worden de maanden verdeeld. Het puntensysteem geeft een indicatie over de verdeling. Daarnaast wordt ook gekeken hoeveel bestuurders daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op bestuursbeurzen (d.w.z. of zij voldoen aan de voorwaarden). Bij de totstandkoming van de voordracht wordt gelet op:

 • De grootte van de vereniging (ledenaantal)
 • Het aantal activiteiten
 • De openingstijden van eventueel een (eigen) pand
 • De faciliteiten die aanwezig zijn in het pand
 • Het aantal bestuursleden en de hoeveelheid tijd die zij besteden aan hun bestuurstaken

Verdeling categorie 4

Door het LAssO

Tot deze categorie behoren drie verschillende ‘potten’ die bekendstaan onder de namen B-, C- en Overige Pot, met elk een verschillende focus. Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) stelt adviezen op via deze berekening.

De toekenning van bestuursmaanden uit deze potten wordt berekend aan de hand van drie criteria:

 • Het aantal bestede uren
 • De grootte van de bediende studentgemeenschap
 • Een pot-specifiek criterium

De organisatie kan in bijzondere omstandigheden eventueel nog in aanmerking komen voor een bonus van een halve bestuursmaand.

Toekenning door College van Bestuur

Het College van Bestuur toetst de adviezen van de PKvV, de faculteitsbesturen en het LAssO en besluit hoeveel bestuursbeurzen worden toegekend. In categorie 2 kent het College van Bestuur de beurzen rechtstreeks toe aan de individuele bestuursleden, in de overige categorieën aan het bestuur als geheel. De voorzitters zorgen vervolgens voor een evenredige verdeling onder de bestuursleden.

Bedrag

Algemeen

De compensatie bedraagt 300 euro per toegekende bestuursmaand. Als je in de periode dat je bestuurswerk deed, recht had op een aanvullende beurs van DUO, wordt het bedrag per maand daarmee aangevuld.

Alleen bij voltijdbestuur: vergoeding collegegeld

Als je een voltijdbeurs krijgt (12 maanden), ontvang je naast bovenstaande ook een eenmalige vergoeding ter hoogte van het wettelijk tarief voor het collegegeld. Deze vergoeding ontvang je maandelijks samen met de bestuursbeurs. Als je je gedurende het studiejaar uitschrijft, moet je een evenredig gedeelte van deze vergoeding terugbetalen.

Collegegeldvrij besturen

Als je een voltijdbestuur doet, kun je ook kiezen voor collegegeldvrij besturen. In dat geval teken je bij de aanvraag van uitbetaling een contract, waarin je verklaart dat je tijdens je bestuursperiode niet ingeschreven zal staan de Universiteit Leiden, maar het daaropvolgende jaar wel. Let op: als je kiest voor collegegeldvrij besturen heb je geen recht op studiefinanciering van DUO (zoals een lening of ov-kaart)!

Uitbetaling aanvragen

Wanneer?
 

Voltijdbestuur
 • Voor aanvang van je bestuurswerk
  Een aanvraag voor uitbetaling van een voltijdbeurs (12 maanden) doe je voor je bestuurswerk begint.
Deeltijdbestuur
 • Uiterlijk drie maanden na beëindiging studie
  Je kunt uitbetaling aanvragen tot drie maanden nadat je je opleiding hebt beëindigd.

 • Deadline: 31 december
  Je aanvraag moet uiterlijk op 31 december van het collegejaar waarin je het bestuurswerk deed, binnen zijn. Voorbeeld: Als je in collegejaar 2019/2020 bestuurswerk deed, is de deadline 31 december 2020.

Hoe?

 1. Ga na of je (nog) voldoet aan de voorwaarden.
 2. Verzamel de documenten die je nodig hebt bij je aanvraag:
 3. Vul het aanvraagformulier in.

Moment van uitbetaling

Deeltijdbestuur

Je ontvang de beurs na afloop van je bestuurswerk, in één keer.

Voltijdbestuur

Je ontvangt je beurs tijdens je bestuurswerk, per maand.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.