Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Een overzicht van alle onderwijsroosters van de rechtenfaculteit, met uitzondering van de Advanced LLM opleidingen, vind je hier onder het tabblad 'Rechtsgeleerdheid'.

Vanwege de crisissituatie is besloten dat vanaf nu tot en met 31 augustus 2020 het werkgroeponderwijs in de propedeuse niet meer verplicht voor voltijd eerstejaarsstudenten die onderwijs volgen in een tutorgroep.

Eerstejaarsvoltijdstudenten (die in een tutorgroep zitten) worden aangemeld voor het onderwijs en de (her)tentamens door het OIC.

Ook tijdens de coronamaatregelen word je geacht en ook sterk geadviseerd, conform aanwijzingen van de docent, het onderwijs te volgen en desgevraagd aanwezig te zijn tijdens 'live' onderwijs. Voor de tentamens van vakken uit blok 4 zal de aanwezigheid echter geen harde voorwaarde zijn voor het maken van het betreffende tentamen

Voor de herkansingen uit de onderwijsperiodes februari 2020 tot en met het einde van het collegejaar vervalt de regeling 'conditionele herkansing'. De regeling 'conditionele herkansing' blijft gelden voor tentamens van vóór de crisissituatie (dit betreft de herkansingen van de vakken gedoceerd in de tweede onderwijsperiode (november/december 2019). Dit geldt ook als de herkansing pas later in dit studiejaar wordt afgenomen.

Bachelor- en Masterstudenten moeten zich zélf aanmelden voor onderwijs en (her)tentamens. Meestal via uSis, maar soms verloopt de aanmelding via een formulier op de Blackboardomgeving, check hiervoor de vakbeschrijving van het betreffende vak in de studiegids Er geldt alleen aanwezigheidsplicht voor propedeusestudenten in tutorgroepen, tenzij anders in de vakbeschrijvingen staat aangegeven. Alle roostergegevens zijn in uSis opgenomen.

Werkgroepaanmelding

Werkgroepen gaan ca. 4 weken -altijd maandag 00.00 uur- voor de start van het onderwijs open voor inschrijving via uSis. De inschrijvingsmogelijkheid sluit 4 dagen voor de start van het onderwijs. Daarna kan men zich melden bij het secretariaat van de desbetreffende vakgroep.

Hoorcollege aanmelding

Hoorcolleges gaan ca. 4 weken -altijd maandag 00.00 uur- voor de start van het onderwijs open voor inschrijving via uSis. Door inschrijving kan je het hoorcollege in je rooster raadplegen. De inschrijvingsmogelijkheid blijft de gehele collegereeks open.

Werkgroepen en hoorcolleges (via uSis):

Werkgroepen en hoorcolleges openen ca. 4 weken -altijd maandag 00.00 uur- voor de startdatum.

 1. Belangrijke tip!  Klik in uSis op ‘inschrijven’ en kies voor ‘inschrijven via studieactiviteit’
 2. Check het Werkgroepenrooster  en het collegerooster;
 3. Vul het ‘studieact nr’ in
 4. Een werkgroep sluit automatisch als hij vol is en 4 dagen voor de start van de werkgroep
 5. Aanmelding voor het hoorcollege blijft mogelijk gedurende de hele collegereeks
 6. Rond de aanmelding af via je winkelwagen;
 7. Controleer altijd in je (studie)rooster in uSis of je aanmelding is gelukt!

Tentamenaanmelding

De aanmelding voor een tentamen opent 42 dagen voor de tentamendatum. Op de Tentamenkalender staan de tentamens op alfabet gesorteerd. De aanduiding H of T staat voor Hertentamen of Tentamen 1e kans.

In blok 3 en 4 gelden er aangepaste aanmeldprocedures.

De aanmeldperiode in uSis is tot en met de derde werkdag vóór de dag waarop het tentamen wordt afgenomen. Dus als tentamen op maandag is, dan kun je je aanmelden in uSis tot en met woensdag 23.59 uur.

De aanmeldperiode voor de tentamens worden genoemd in de Tentamenkalender.

LET OP: Na sluiten van de aanmeldperiode in uSis is aanmelden via het OIC of op de dag zelf niét meer mogelijk! Dit betekent dat je zonder aanmelding niet kunt deelnemen aan een tentamen.

Kijk in het onderstaande schema voor je aanmelddeadline (zonder feestdagen in de tentamenperiode).

Tentamendag      

Inschrijven in uSis

Maandag

Vóór woensdag 23.59 uur

Dinsdag

Vóór donderdag 23.59 uur

Woensdag

Vóór zondag 23.59 uur

Donderdag

Vóór maandag 23.59 uur

Vrijdag

Vóór dinsdag 23.59 uur

Tentamenaanmelding (via uSis):
Volg de volgende stappen voor aanmelding:

 1. Zie de aanmeldperiode op de Tentamenkalender  en meld je op tijd aan!
 2. Belangrijke tip! Klik in uSis op ‘inschrijven’ en kies voor ‘inschrijven via studieactiviteit’;
 3. Kies het juiste studiejaar en de juiste opleiding (bachelor/master);
 4. Check de Tentamenkalender en vul het ‘Actnr’ in (staat vóór de aanmeldperiode);
 5. Rond de aanmelding af via je winkelwagen;
 6. Controleer altijd in je (studie)rooster of je aanmelding is gelukt!
 7. Je bent verplicht bij deelname aan een (her)tentamen je collegekaart en geldig ID te laten zien.

Als de aanmelding mislukt, mail direct naar het OIC met foutmelding en studentnummer. Doe dit in ieder geval vóór de sluitingsdatum in uSis!

Het kunnen aantonen van een geldig legitimatiebewijs tijdens het tentamen is verplicht. Daarnaast gelden er regels met betrekking tot de materialen die je naar het tentamen mee mag nemen.

Legitimatie tijdens een tentamen

Op het tentamen wordt de presentie opgenomen. Voor deze legitimatie en het kunnen doen van een schriftelijk tentamen zijn de navolgende zaken vereist:

 • collegekaart/bewijs van inschrijving aan de Universiteit én
 • een geldig legitimatiebewijs. Let op: een kopie, al dan niet via een mobiel of een verlopen legitimatiebewijs wordt niet geaccepteerd

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of -identiteitskaart. Wanneer je niet een geldig legitimatiebewijs, als hiervoor genoemd, kan laten zien, kan je geen tentamen doen en moet je de tentamenruimte verlaten.

Is jouw legitimatiebewijs gestolen of ben je deze verloren, kom dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk één werkdag voor het tentamen naar de balie van het OIC tijdens openingstijden. Indien het legitimatiebewijs is verloren of gestolen dien je een verklaring van vermissing van de gemeente te hebben. Indien het bewijs is verlopen dien je een aanvraag van verlenging van de gemeente en het verlopen legitimatiebewijs mee te nemen.

Tentamenuitrusting

 • pen, potlood type B of HB zwart, puntenslijper en gum;
 • wetboeken (indien nodig en toegestaan).  

Informatie over studiematerialen die op tentamens wel of niet mogen worden meege­bracht en informatie over besprekingscolleges en inzage tentamens wordt gepubliceerd in het werkboek van het betreffende vak en/of op Blackboard. Als het is toegestaan materiaal mee te nemen naar het tentamen, moet het voldoen aan de volgende eisen:  

Meegebrachte wetteksten of ander materiaal mag geen aantekeningen bevatten. Onder aantekeningen worden niet verstaan:

 • onderstrepingen, arceringen en markeringen met fluorescerende stift;
 • verwijzingen naar wetsartikelen;
 • verwijzingen naar jurisprudentie en andere literatuur, mits dit expliciet voor een bepaald tentamen is toegestaan;
 • randwoorden die door de uitgever van een wetgevingsbundel zijn aangebracht.  

Tijdens tentamens is het uiteraard verboden te roken, mobiele telefoons/iPads/tablets e.d. te gebruiken.

Je kunt in aanmerking komen voor een mondelinge of individuele herkansing op het moment dat:

 •  je minstens één keer een 5 hebt behaald voor het betreffende vak in het huidige collegejaar of het collegejaar daarvoor.
 • alle overige cijfers zijn verwerkt in uSis (geldt voor alle opleidingen).
 • Bachelorstudenten: als na het behalen van je (bachelor) scriptie nog één vak open staat en in het desbetreffende semester geen gelegenheid meer is tot een regulier tentamen (is niet van toepassing in januari en juli/augustus ivm de ‘harde knip’).
 • Masterstudenten: als je de eindversie van je scriptie hebt ingeleverd en de scriptiebegeleider kan verklaren dat je een voldoende zal krijgen en er nog één vak open staat waarbij je ten minste vier maanden zou moeten wachten op de eerstvolgende tentamenkans. De periode van 1 juli tot half augustus wordt niet in de berekening meegenomen.
 • NB. De practicum en privatissimum vakken zijn uitgesloten van individuele herkansingen.

De uitgebreide regeling is te vinden in artikel 4.8 van de Regels en Richtlijnen tentamens en examens. Zie hiervoor de informatie op de website Facultaire en opleidingsreglementen onder het tabblad 'Rechtsgeleerdheid'.

Als je hieraan voldoet kun je een aanvraag doen voor een individuele herkansing. Dat kan per e-mail naar het OIC met vermelding van je naam, studentnummer en het betreffende vak.

Voldoe je niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan is het niet mogelijk om via het OIC toestemming voor een individuele herkansing te krijgen. Wil je vanwege omstandigheden toch in aanmerking komen voor een individuele herkansing, dien dan een gemotiveerd verzoekschrift in bij de facultaire examencommissie.

In blok 3 en 4 gelden er aangepaste aanmeldprocedures.

De aanmelding voor een tentamen opent 42 dagen voor de tentamendatum. De aanmeldperiode in uSis is tot en met de derde werkdag vóór de dag waarop het tentamen wordt afgenomen. Dus als je tentamen op maandag is, dan kun je je aanmelden in uSis tot en met woensdag 23.59 uur.

LET OP: Na sluiten van de aanmeldperiode in uSis is aanmelden via het OIC of op de dag zelf niét meer mogelijk! Dit betekent dat je zonder aanmelding niet kunt deelnemen aan een tentamen.

Vanwege de crisissituatie is besloten dat vanaf 2 april 2020 tot en met 31 augustus 2020 de facultaire regeling 'Herkansen van een met goed gevolg afgelegd tentamen' vervalt.

Heb je twee (rechten)tentamens uit je verplichte curriculum op dezelfde dag en tijdstip dan is het helaas niet mogelijk om beide tentamens op één dag af te leggen. Vanwege de crisissituatie is besloten dat dit in de periode tot en met 31 augustus 2020 niet gefaciliteerd kan worden.

Het advies is om een van beide vakken te kiezen voor het maken van de herkansing. Heb je naar aanleiding hiervan vragen over het aanpassen van je studieplan, dan ben je bij de studieadviseur van harte welkom.
Je kunt per e-mail contact opnemen met je
studieadviseur.

Tentamens worden niet versneld nagekeken. Hierop geldt één uitzondering: Studenten die per februari willen instromen in de master en in januari nog tentamen(s) hebben, kunnen bij de studieadviseur versneld nakijken aanvragen zodat zij uiterlijk op de laatste werkdag van januari hun afstuderen kunnen aanvragen. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kan contact opgenomen worden met de studieadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.