Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Zo schrijf je je in voor vakken in uSis

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Een overzicht van alle onderwijsroosters van de rechtenfaculteit, met uitzondering van de Advanced LLM opleidingen, vind je hier onder het tabblad 'Rechtsgeleerdheid'.

Eerstejaars voltijdstudenten (die in een tutorgroep zijn ingedeeld) worden door het OIC aangemeld voor het onderwijs en de (her)tentamens. Je krijgt daar per email een bevestiging van.

Eerstejaars studenten die niet in een tutorgroep zijn ingedeeld moeten zich zélf aanmelden voor onderwijs en (her)tentamens. Lees hoe je dit doet de tekst onder het kopje Aanmelding onderwijs en tentamens Bachelor en Master hieronder.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden.  Daar vind je alle informatie per vak en over de vormen van onderwijs. 
Nadat je bent aangemeld in uSis voor het onderwijs of tentamen van een vak, krijg je toegang tot dat vak in Brightspace. Meer informatie over Brightspace zie de website.

Voor propedeusetentamens geldt dat er per jaar maximaal twee kansen bestaan om een tentamen te maken.

Studenten in een tutorgroep 
Studenten ingedeeld in een tutorgroep zijn verplicht deel te nemen aan de eerste kans én de tussentoets. Meer informatie krijg je via uMail.

Deeltijd- of voltijdstudent (niet in een tutorgroep)
Je hoeft niet deel te nemen aan de eerste kans, maar áls je deelneemt moet je wel minimaal een 4 behalen om toegang te krijgen tot het hertentamen.

Heeft een propedeusevak een tussentoets, dan is het afleggen van deze tussentoets voorwaarde om mee te kunnen doen aan het eerste tentamen. Studenten die de tussentoets van een vak missen kunnen dit vak alleen nog afronden door de herkansing te benutten.

Taaltoets

 • Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen.
 • Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken.
 • De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. 
 • Om toegang te krijgen tot de digitale leeromgeving van de Taaltoets in Brightspace, dien je je in te schrijven via uSis voor het tentamen.
 • Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Brightspace.
 • Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze omgeving gepubliceerd. 
 • Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

Meer informatie over LLP (verplichte tutoraatsbijeenkomsten en de taaltoets) vind je hier.

Bachelor- en Masterstudenten moeten zich zélf aanmelden voor onderwijs en (her)tentamens. Check hiervoor de vakbeschrijving van het betreffende vak in de studiegids. Alle roostergegevens zijn in uSis opgenomen.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden.  Daar vind je alle informatie per vak en over de vormen van onderwijs. 
Nadat je bent aangemeld in uSis voor het onderwijs of tentamen van een vak, krijg je toegang tot dat vak in Brightspace. Meer informatie over Brightspace zie de website.

 1. Na aanmelding voor het onderwijs en/of tentamen in uSis word je automatisch ingeschreven in de bijbehorende omgeving in Brightspace.
 2. Ongeveer 2 weken voor het onderwijs van een vak begint komt de informatie op Brightspace beschikbaar.
 3. Op Brightspace log je in met je ULCN account.

Onderwijs en tentamens
Meld je eerst aan voor het onderwijs in uSis, dan word je automatisch ingeschreven voor het vak in Brightspace

Bachelorvakken: op 15 juli om 13.00 uur start de inschrijving voor onderwijs en tentamens van semester 1 en op 15 december om 13.00 uur start de inschrijving voor onderwijs en tentamens van semester 2.
Mastervakken:
op 16 juli om 13.00 uur start de inschrijving voor onderwijs en tentamens van semester 1 en op 16 december om 13.00 uur start de inschrijving voor onderwijs en tentamens van semester 2.

 1. Belangrijke tip! Klik in uSis op ‘inschrijven’ en kies voor ‘inschrijven via studieactiviteit'.
 2. Check de roosters van de werkgroepen, hoorcolleges en tentamens op de website. 
 3. Vul het Actnr. in.
 4. Een werkgroep en/of hoorcollege sluit automatisch als hij vol is en 5 dagen voor de start van het onderwijs.
 5. De inschrijfmogelijkheid voor een tentamen sluit automatisch 10 kalenderdagen voor de datum waarop het tentamen wordt afgenomen. 
 6. Op de Tentamenkalender staan de tentamens op alfabet gesorteerd. De aanduiding H of T staat voor Hertentamen of Tentamen 1e kans.
 7. Rond de aanmelding af via je winkelwagen.
 8. Controleer altijd in je (studie)rooster in uSis of je aanmelding is gelukt!
 9. ls de aanmelding mislukt, mail direct naar het OIC met foutmelding en studentnummer. Doe dit in ieder geval vóór de sluitingsdatum in uSis!
 10. LET OP: Na sluiting van de aanmeldperiode in uSis is aanmelden voor een tentamen niét meer mogelijk! Dit betekent dat je zonder tijdige aanmelding niet kunt deelnemen aan een tentamen.
 11. Ga je toch niet aan het onderwijs of het tentamen deelnemen, meld je dan af in uSis.
 12. Je bent verplicht bij deelname aan een (her)tentamen je LU-Card en geldig ID te kunnen laten zien.

 

Onderstaande informatie heeft betrekking op het maken van tentamens op locatie.

Het kunnen aantonen van een geldig legitimatiebewijs tijdens het tentamen is verplicht. Daarnaast gelden er regels met betrekking tot de materialen die je naar het tentamen mee mag nemen.

Legitimatie tijdens een tentamen
Op het tentamen wordt de presentie genoteerd. Voor de legitimatie en het maken van een schriftelijk tentamen zijn de navolgende zaken vereist:

 • LU-Card/bewijs van inschrijving aan de Universiteit én
 • een geldig legitimatiebewijs. Let op: een kopie, al dan niet via een mobiel of een verlopen legitimatiebewijs wordt niet geaccepteerd.

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of -identiteitskaart. Wanneer je geen geldig legitimatiebewijs, als hiervoor genoemd, kan laten zien, kan je geen tentamen doen en moet je de tentamenruimte verlaten.

Tentamenuitrusting

 • pen, potlood type B of HB zwart, puntenslijper en gum,
 • wetboeken (indien nodig en toegestaan).  

Informatie over studiematerialen die op tentamens wel of niet mogen worden meege­bracht en informatie over besprekingscolleges en inzage tentamens wordt gepubliceerd in het werkboek van het betreffende vak en/of op Brightspace. Als het is toegestaan materiaal mee te nemen naar het tentamen, moet het voldoen aan de volgende eisen:  

Meegebrachte wetteksten of ander materiaal mag geen aantekeningen bevatten. Onder aantekeningen worden niet verstaan:

 • onderstrepingen, arceringen en markeringen met fluorescerende stift;
 • verwijzingen naar wetsartikelen;
 • verwijzingen naar jurisprudentie en andere literatuur, mits dit expliciet voor een bepaald tentamen is toegestaan;
 • randwoorden die door de uitgever van een wetgevingsbundel zijn aangebracht.  

Tijdens tentamens is het uiteraard verboden te roken, mobiele telefoons/iPads/tablets e.d. te gebruiken.

Je kunt in aanmerking komen voor een mondelinge of individuele herkansing op het moment dat:

 • je minstens één keer een 5 hebt behaald voor het betreffende vak in het huidige collegejaar of het collegejaar daarvoor.
 • alle overige cijfers zijn verwerkt in uSis (geldt voor alle opleidingen).
 • Bachelorstudenten: als na het behalen van je (bachelor) scriptie nog één vak open staat en in het desbetreffende semester geen gelegenheid meer is tot een regulier tentamen (is niet van toepassing in januari en juli/augustus ivm de ‘harde knip’).
 • Masterstudenten: als je de eindversie van je scriptie hebt ingeleverd en de scriptiebegeleider kan verklaren dat je een voldoende zal krijgen en er nog één vak open staat waarbij je ten minste vier maanden zou moeten wachten op de eerstvolgende tentamenkans. De periode van 1 juli tot half augustus wordt niet in de berekening meegenomen.
 • NB. De practicum en privatissimum vakken zijn uitgesloten van individuele herkansingen.

De uitgebreide regeling is te vinden in artikel 4.8 van de Regels en Richtlijnen tentamens en examens. Zie hiervoor de informatie op de website Facultaire en opleidingsreglementen onder het tabblad 'Rechtsgeleerdheid'.

Als je hieraan voldoet kun je een aanvraag doen voor een individuele herkansing. Dat kan per e-mail naar het OIC met vermelding van je naam, studentnummer en het betreffende vak.

Voldoe je niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan is het niet mogelijk om via het OIC toestemming voor een individuele herkansing te krijgen. Wil je vanwege omstandigheden toch in aanmerking komen voor een individuele herkansing, dien dan een gemotiveerd verzoekschrift in bij de facultaire examencommissie.

Het is mogelijk voor reguliere studenten om onder voorwaarden één voldoende te herkansen tijdens de bachelor of master. Hiervoor is toestemming van het OIC noodzakelijk.

Deze regeling geldt niet voor exchange-studenten, gaststudenten en Advanced Masters.

In het kort wordt hieronder aangegeven wanneer het mogelijk is om een voldoende te herkansen.

Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (zie ook de OER 4.1.8.1) van de opleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is het éénmaal gedurende de bachelorstudie en éénmaal gedurende de masterstudie mogelijk om een schriftelijk tentamen te herkansen wanneer het eindcijfer een 6,0 of hoger is. Deze regeling geldt dus niet voor (eerdere) deeltentamens, praktische oefeningen, opdrachten, mondelingen en scripties. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden, namelijk alleen indien:

 • het gaat om een verplicht vak (d.w.z. geen vrij keuzevak) uit het tweede- of het derde jaar van de bachelor of uit de master, waarvoor de student is ingeschreven;
 • in de vakbeschrijving van het vak is opgenomen dat het herkansen van een voldoende is toegestaan;
 • het vak is behaald bij het eerste kans tentamen van het huidige studiejaar en;
 • het tentamen voor het vak is voor de eerste keer in de studie afgelegd;
 • het aanvraagformulier wordt uiterlijk op de 20e kalenderdag na bekendmaking van het tentamenresultaat ingevuld en ondertekend per mail ingeleverd bij het OIC. (Voorbeeld: Is je cijfer op 5 november in uSis verwerkt dan kun je tot en met 25 november je aanvraagformulier indienen.)

Het herkansen van een voldoende eindcijfer vindt altijd plaats bij de reguliere herkansing in het lopende studiejaar. Met de docent kunnen dus geen andere afspraken worden gemaakt.

Let op: Het laatste cijfer telt, ook als dit bij de herkansing een onvoldoende is. Bij een onvoldoende worden de reeds toegekende ECTS voor het betreffende vak ongedaan gemaakt.

Let op: Mocht de herkansing van een voldoende resulteren in een onvoldoende, dan maak je voor dat vak geen aanspraak op een individuele herkansing in de zin van art. 4.8 van de Regels en Richtlijnen (de zogenoemde ‘laatstevakregeling’).

Voldoe je aan bovenstaande criteria en wil je een voldoende eindcijfer herkansen?
Je kunt je aanvraag tot uiterlijk op de 20e kalenderdag na bekendmaking van het tentamenresultaat indienen.

Je kunt het aanvraagformulier downloaden. Wil je dit uitprinten, volledig invullen en ondertekenen, en per e-mail terugsturen naar OIC@law.leidenuniv.nl? Vergeet niet een scan van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 

Na ontvangst van je aanvraag zullen we beoordelen of jij in aanmerking komt voor het herkansen van een voldoende. Je krijgt hiervan bericht op jouw u-mail.

Volg je twee opleidingen of afstudeerrichtingen aan de FdR en heb je twee tentamens uit je verplichte curriculum op dezelfde dag en tijd, dan is het helaas niet mogelijk om beide tentamens op één dag af te leggen.

In artikel  4.4.5 van de Regels en richtlijnen (link) zijn o.a. digitale toetsen al uitgesloten van deze zogenaamde overlapregeling. Vanwege de huidige omstandigheden rond Covid-19 geldt dit besluit vooralsnog voor alle tentamens.

Het advies is om het tentamen van een van beide overlappende vakken uit te stellen tot de herkansing. Heb je naar aanleiding hiervan vragen over het aanpassen van je studieplan, neem dan per e-mail contact op met je studieadviseur.

 

Tentamens worden niet versneld nagekeken. Hierop geldt één uitzondering: Studenten die per februari willen instromen in de master en in januari nog tentamen(s) hebben, kunnen bij de studieadviseur versneld nakijken aanvragen zodat zij uiterlijk op de laatste werkdag van januari hun afstuderen kunnen aanvragen. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kan contact opgenomen worden met de studieadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.