Universiteit Leiden

nl en

De impact van Sociaal Werk

Welk verschil maakt sociaal werk in het leven van mensen en wat levert het de samenleving op? De onderzoeksstage wordt aangeboden door sociaal werk organisatie ContourdeTwern.

Aantonen van de impact van sociaal werk

Het kunnen aantonen van de impact van sociaal werk wordt steeds belangrijker: welke sociale winst en maatschappelijke waarde creëert sociaal werk? Aangezien de middelen waarover gemeenten beschikken om hun sociale beleidsdoelen te behalen worden steeds schaarser, moeten zij afgewogen keuzes maken in het gunnen van opdrachten. Dit vraagt om een sterk en onderbouwd verhaal vanuit sociaal werk organisaties: waar is de organisatie van en waar staat ze voor? Welke waarde voegt ze toe aan het (samen)leven van mensen en de samenleving? Maar ook: hoe draagt preventief sociaal werk bij aan een verlaging van de druk op maatschappelijke (zorg)kosten, ook wel ‘de kanteling naar voren’ genoemd?

Het impactgericht werken helpt om hier scherpere en meer onderbouwde antwoorden op te geven. Zodoende krijgen sociaal-werkorganisaties beter in zicht of ze de goede dingen doen en of ze die dingen ook goed uitvoeren. Impactgericht werken en meten helpt om aannemelijk te maken dat hetgeen zij doen ook daadwerkelijk waarde toevoegt.

Impactgericht denken en werken

Binnen het impactgericht denken en werken is het ontwikkelen van logische redeneerlijnen (ook wel bekend als een ‘Theory of Change’) essentieel. Sociaal-werkorganisatie ContourdeTwern is actief in Hart van Brabant, Dordrecht en Krimpen a/d IJssel. Zij heeft op basis van het Social Profit Canvas verschillende redeneerlijnen ontwikkeld (juni 2022) die verbonden zijn aan vier inhoudelijke programma’s:

  1. Wijk- en buurtgerichte aanpak
  2. Ontmoeten & ontwikkelen (o.a. in relatie tot wijk- en buurtcentra)
  3. Perspectief voor kinderen en jongeren (0-27 jaar)
  4. Gezond en gelukkig oud (ouderen)

‘Praktijklab ImpaCT & R-Search’

Onder de noemer ‘Praktijklab ImpaCT & R-Search’ (onderdeel van stafafdeling Innovatie & Beleid) is er in 2021 een meerjarig traject gestart. Dit traject heeft tot doel om de verdere ontwikkeling van impactgericht denken en werken binnen CdeT te realiseren. Het heeft ook het uitvoeren van het meerjarig onderzoeksprogramma Impact tot doel, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van meetinstrumentarium en onderzoek om impact aan te tonen.

Dit is samenwerking met volgende partners: Whise, Tias, Avans lectoraat Sustainable Finance & Accounting / ASH (Sociale Studies ’s-Hertogenbosch), TiU departement Sociologie, PON en Tranzo/Academische Werkplaats Sociaal Werk/Leerstoel.

Invalshoeken voor onderzoek

Als student met een onderzoeksstage maak jij onderdeel uit van het meerjarig traject. Deze onderzoeksstage stelt een of meerdere studenten in staat om onderzoek te doen naar (in ieder geval) de volgende onderwerpen:

  • Kwalitatief onderzoek verrichten naar de validiteit van de ontwikkelde redeneerlijnen. Je toetst of de geformuleerde resultaten en uitkomsten van de programma’s van het sociaal werk, overeenkomen met de opvattingen en beleving van de doelgroep(en). Welke waarde en betekenis hebben de programma’s voor inwoners?
  • Aan de hand van een specifieke pilot in Tilburg gericht op ‘de kanteling naar voren’, doe je onderzoek naar de effectiviteit van deze kanteling, waarbij je vertrekt vanuit de nabije ondersteuning die CdeT levert. Daarbij heb je scherp oog voor de voorwaardenscheppende factoren die van invloed zijn op deze kanteling (zoals ‘het meebewegen naar voren’ van belanghebbenden). Hoe kun je deze kanteling zo optimaal mogelijk vormgeven? Wat zijn hierin succes- en faalfactoren? En wat doet de kanteling met de beleving van inwoners op de waarde van de (beoogde, nabije) ondersteuning?

Andere invalshoeken voor onderzoek die aansluiten op de ambities binnen het meerjarig traject zijn altijd bespreekbaar.

ContourdeTwern

De onderzoeksstage wordt aangeboden door sociaal werk organisatie ContourdeTwernMedewerkers van de stafafdeling Innovatie & Beleid die het praktijklab ImpaCT & R-Search runnen, maken je wegwijs in de organisatie en geven je de juiste handvatten en informatie om je onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Waar mogelijk/relevant werk je samen met andere studenten die een opdracht uitvoeren in het kader van het meerjarig traject Impact.

This website uses cookies.