Universiteit Leiden

nl en

Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en Veiligheid

Deze onderzoeksstage stelt een (of meerdere) student(en) in staat om in te gaan op knelpunten en best practices in het gebiedsgericht werken uit de verkenning die aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid vooraf is gegaan en te kijken of genomen maatregelen om deze knelpunten op te heffen effect hebben.

In juli 2022 is door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) gelanceerd. Het programma staat een bestuurlijk vernieuwende werkwijze voor, waarmee zowel op landelijk niveau als in kwetsbare gebieden integraal gewerkt wordt aan de stapeling van maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, werk en inkomen, onderwijs, gezondheid, veiligheid, opvoeding en sociaal functioneren.

Tot stand brengen van coalities

Kern van deze NPLV-werkwijze vormen de bestuurlijke allianties in 20 focusgebieden, waar de bestuurders van de verschillende leefvelden (beleidsterreinen) onder voorzitterschap van de burgemeester gezamenlijk de regie voeren over de aanpak van opgaven in een gebied. De bedoeling is dat een coalitie tot stand wordt gebracht, op het niveau van de wijk of buurt, waarin ook wijkprofessionals, (sociaal) ondernemers en actieve bewoners aanhaken.

Perspectief Bieden; bouwstenen voor een gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Uit de verkenning die aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid vooraf is gegaan, zijn de uitgangspunten, succesfactoren en te zetten stappen bij elkaar gebracht in het document ‘Perspectief Bieden; bouwstenen voor een gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid’ (Verwey-Jonker Instituut). In de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid spelen vele actoren een rol. Van hen wordt gevraagd om samen te werken aan een stapeling van maatschappelijke problemen in een gebied.

Kwalitatief onderzoek in een van de twintig focusgebieden

In de focusgebieden zijn al ruim 100 knelpunten geïnventariseerd die opdoemen wanneer domein overstijgend moet worden samengewerkt. Deze onderzoeksstage stelt een (of meerdere) student(en) in staat om in te gaan op knelpunten en best practices in het gebiedsgericht werken, en te kijken of genomen maatregelen om deze knelpunten op te heffen effect hebben. Dit doe je door kwalitatief onderzoek in een van de twintig focusgebieden naar de nieuw te vormen coalities en programma’s. Een combinatie van participerende observatie en interviews ligt bij dit onderzoek het meest voor de hand.

Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Deze onderzoeksstage wordt aangeboden vanuit het programma Leefbaarheid en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Je werkt in deze onderzoeksstage samen met een hoofdonderzoeker die bij de NPLV aanpak betrokken is. Anouk de Koning, de begeleider vanuit CADS, maakt deel uit van de Kenniskamer Leefbaarheid en Veiligheid en coördineert het NWO-onderzoek ‘Social Resilience and the Art of Crafting Resilient Societies’ (Crafting Resilience).

This website uses cookies.