Universiteit Leiden

nl en

Goed met Geld

Studenten van de Hogeschool Leiden die stage liepen bij Leren met de Stad hebben in samenwerking met de welzijnsorganisaties Buzz, Humanitas, en Schuldhulpmaatje een training ontwikkeld: Goed met Geld. De training is bedoeld om deelnemers meer te leren over financiële systemen, maar ook om ze meer zelfredzaam te maken op het gebied van financiën en financiële keuzes. Inmiddels is de training een aantal keer van start gegaan en de organisatoren zouden graag willen weten wie er op deze training afkomen, wat het ze opleveren, wat deze (ex)deelnemers verder nog ondernemen om met hun financiële situatie om te (leren) gaan, en hoe hun sociale omgeving en achtergrond hierbij een rol spelen. Door dit in de kaart te brengen kunnen de trainingen beter aansluiten en worden ingezet op meerdere plekken in Leiden.

Etnografisch onderzoek in de Slaaghwijk in Leiden

De Gemeente Leiden heeft behoefte aan etnografisch onderzoek in de Slaaghwijk in Leiden. Deze wijk kent veel faciliteiten, maar is ook een wijk met veel overlast en sociale problematiek. Er is weinig cohesie in de wijk en de wijk kleurt rood (onvoldoende tot ruim onvoldoende) op leefbaarometer.nl. Het aandeel werkenden in deze wijk is het laagst van heel Leiden en hiermee samenhangend is het aandeel bijstandsgerechtigden fors hoger dan in de rest van de gemeente (10.8% ten opzichte van 4.5%). De zwakke sociaal economische positie van een groot deel van de bewoners, gecombineerd met een relatief laag niveau van opleiding, en een hoge mate van culturele diversiteit maken de bewoners van de wijk kwetsbaar. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat in de Slaaghwijk het veiligheidsgevoel in de buurt en de tevredenheid met de woonomgeving is verslechterd. Het percentage bewoners dat zich in de eigen buurt vaak of soms onveilig voelt, is in de Slaaghwijk het hoogst van heel Leiden. Al enkele jaren is er sprake van overlast door jongeren en jongvolwassenen in de Slaaghwijk. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheidsbeleving in een groot deel van de wijk en zorgt voor spanningen.

Leren met de Stad

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeente en Leren met de Stad, een initiatief van de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, MBORijnland, en de gemeente Leiden. Hier werken studenten van verschillende kennisinstellingen aan maatschappelijke vraagstukken zodat hun kennis direct ten goede komt aan de stad Leiden en haar inwoners. Tegelijkertijd kunnen studenten in de praktijk leren van en met bewoners uit de wijken van Leiden. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, afstudeeropdracht, of een stage. Leren met de Stad gaat uit van een transdisciplinaire aanpak door verschillende opleidingen, organisaties en kennisinstellingen met elkaar te verbinden. Om dat mogelijk te maken, wordt van studenten verwacht dat ze minimaal één dag per week samenkomen in bij Leren met de Stad op locatie in Leiden Noord.

This website uses cookies.