Universiteit Leiden

nl en

Uitdagingen op School

Dit schooljaar (2023-2024) start het Center for Social Justice van de Universiteit Leiden met participatief actie-onderzoek op een basisschool in Den Haag. Op deze grote basisschool in het Laakkwartier is sprake van verschillende uitdagingen, zoals een lerarentekort in het team, maar ook een grote populatie leerlingen die onvoldoende Nederlands spreekt om de lessen te kunnen volgen omdat ze pas recent in Nederland zijn, een groot verloop van leerlingen, en een flinke groep ouders met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen. Het doel van dit onderzoek is middels participatief actie-onderzoek het ecologische system van de basisschool in kaart te brengen, en positieve veranderingen in de school te realiseren, in zowel het werk- als leerklimaat.

Center for Social Justice

In 2023 is het Center for Social Justice opgericht, onder leiding van Prof. dr. Judi Mesman. De missie van het centrum is om interdisciplinair onderzoek en onderwijs te bevorderen gericht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan sociale (on)rechtvaardigheid, gebaseerd op een intergenerationele rechtvaardigheidsbenadering. Deze benadering benadrukt het belang van het bestuderen de oorsprong van structurele sociale onrechtvaardigheden in instellingen en beleid, hun effecten op jongere en toekomstige generaties, en mogelijkheden voor het bevorderen van positieve verandering.

Participatief Actie-Onderzoek

Middels intensieve samenwerking tussen participanten (medewerkers op school, leerlingen en ouders) en onderzoekers willen we de uitdagingen op school in kaart brengen, en hopen we positieve veranderingen in de school te realiseren, in zowel het werk- als leerklimaat. In participatief actie-onderzoek vinden meerdere cycli plaats van diagnose, actie, metingen en reflectie. In elke cyclus zijn onderzoekers betrokken bij activiteiten in de klas, ouderbijeenkomsten en directievergaderingen, om op deze manier informatie te verzamelen over de dynamieken op school, en specifiek de uitdagingen op school. Op basis van deze bevindingen vormen we samen met de participanten een plan om het schoolklimaat te verbeteren, implementeren we dit plan, en evalueren deze vervolgens, om daarna een nieuwe cyclus te starten.

Rol van de Student

In dit project zal je in je rol als onderzoeker nauw betrokken zijn bij de activiteiten op school. Zo kan je bijvoorbeeld meelopen in de klas, om de dynamiek tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling te observeren, en in gesprek te gaan met medewerkers van school en leerlingen. Ook zal je als onderzoeker actief betrokken zijn bij allerlei activiteiten op school, dit kan zowel in als buiten de klas, bijvoorbeeld tijdens ouderbijeenkomsten. Het is belangrijk dat je je bevindingen hierbij nauwgezet documenteert. Hiernaast zullen focusgroepen plaatsvinden, waarin zowel leerkrachten, directie, leerlingen en ouders zullen participeren, om hun kennis te delen, samen te denken over een plan om het werk- en leerklimaat op school te verbeteren en later dit plan te evalueren.

This website uses cookies.