Universiteit Leiden

nl en

Netwerken met vrienden in Slaaghwijk

Hoe zijn jongeren in de Slaaghwijk onderdeel van netwerken die hen steun geven, maar ook hun banden met sociale verbanden ‘buiten’ de wijk beperken? Welke rol spelen sociale labels zoals etniciteit, taal, religie en gender in de vorming van dergelijke vriendengroepen? In hoeverre spelen deze een rol ten aanzien van grensoverschrijdend en crimineel gedrag?

Etnografisch onderzoek in de Slaaghwijk in Leiden

De Gemeente Leiden heeft behoefte aan etnografisch onderzoek in de Slaaghwijk in Leiden. Deze wijk kent veel faciliteiten, maar is ook een wijk met veel overlast en sociale problematiek. Er is weinig cohesie in de wijk en de wijk kleurt rood (onvoldoende tot ruim onvoldoende) op leefbaarometer.nl. Het aandeel werkenden in deze wijk is het laagst van heel Leiden en hiermee samenhangend is het aandeel bijstandsgerechtigden fors hoger dan in de rest van de gemeente (10.8% ten opzichte van 4.5%). De zwakke sociaal economische positie van een groot deel van de bewoners, gecombineerd met een relatief laag niveau van opleiding, en een hoge mate van culturele diversiteit maken de bewoners van de wijk kwetsbaar. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat in de Slaaghwijk het veiligheidsgevoel in de buurt en de tevredenheid met de woonomgeving is verslechterd. Het percentage bewoners dat zich in de eigen buurt vaak of soms onveilig voelt, is in de Slaaghwijk het hoogst van heel Leiden. Al enkele jaren is er sprake van overlast door jongeren en jongvolwassenen in de Slaaghwijk. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheidsbeleving in een groot deel van de wijk en zorgt voor spanningen.

This website uses cookies.