Universiteit Leiden

nl en

Zwerfvuil, huisvuil en grofvuil in Slaaghwijk

Vanuit de Gemeente Leiden zijn de afgelopen jaren een groot aantal initiatieven genomen om de leefbaarheid in de Slaaghwijk te verbeteren. Hoewel het gemeentelijk beleid soms in succesjes heeft geresulteerd, heeft dit tot op heden niet geleid tot een trendbreuk. De slechte score van de Slaagwijk, als het gaat om leefbaarheid, komt onder meer tot uiting in afvalproblematiek. Er sprake van zwerfvuil, de huisvuilinzameling gaat gepaard met overlast, en ook het (laten) ophalen van grootvuil verloopt niet volgens de (gemeentelijke) regels.

De relatie van de bewoners van de Slaagwijk tot de publieke ruimte

De aanwezigheid van zwerfafval, huisvuil en grofvuil in de openbare ruimte roept vragen op omtrent de omgang van bewoners met hun wijk. Welke categorieën bewoners veroorzaken deze vormen van overlast? In hoeverre ervaren bewoners dit zelf als problematisch? Wat zegt dit over de relatie van de bewoners van de Slaagwijk tot de publieke ruimte, en de gemeentelijke diensten die deze beheren? De gemeente Leiden heeft op korte termijnbehoefte aan etnografisch onderzoek ten aanzien van deze problematiek.

Etnografisch onderzoek in de Slaaghwijk in Leiden

De Gemeente Leiden heeft behoefte aan etnografisch onderzoek in de Slaaghwijk in Leiden. Deze wijk kent veel faciliteiten, maar is ook een wijk met veel overlast en sociale problematiek. Er is weinig cohesie in de wijk en de wijk kleurt rood (onvoldoende tot ruim onvoldoende) op leefbaarometer.nl. Het aandeel werkenden in deze wijk is het laagst van heel Leiden en hiermee samenhangend is het aandeel bijstandsgerechtigden fors hoger dan in de rest van de gemeente (10.8% ten opzichte van 4.5%). De zwakke sociaal economische positie van een groot deel van de bewoners, gecombineerd met een relatief laag niveau van opleiding, en een hoge mate van culturele diversiteit maken de bewoners van de wijk kwetsbaar. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat in de Slaaghwijk het veiligheidsgevoel in de buurt en de tevredenheid met de woonomgeving is verslechterd. Het percentage bewoners dat zich in de eigen buurt vaak of soms onveilig voelt, is in de Slaaghwijk het hoogst van heel Leiden. Al enkele jaren is er sprake van overlast door jongeren en jongvolwassenen in de Slaaghwijk. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheidsbeleving in een groot deel van de wijk en zorgt voor spanningen.

This website uses cookies.