Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via de online leeromgeving Brightspace kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

Studiebegeleidingsplan bacheloropleidingen

Elke bacheloropleiding van de Leidse Universiteit heeft wat betreft de onderwezen kennis en vaardigheden een academisch karakter. Om iedere student optimale begeleiding en training te geven en om ook de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, werkt elke opleiding met een studiebegeleidingsplan. Dit beleid staat ook beschreven in de Regeling Bindend Studieadvies Universiteit Leiden. Hieronder is het studiebegeleidingsplan voor bacheloropleidingen van de Faculteit Geesteswetenschappen uitgewerkt. Het studiebegeleidingsplan bestaat uit de volgende componenten:

Voor de eerstejaars student is er een mentoraat ingericht. Het doel van het mentoraat is om studenten te helpen bij de structurering van de studieomgeving en hen ondersteuning te bieden bij het leren studeren. Docenten verzorgen het mentoraat; in veel gevallen met ondersteuning van studentmentoren.

In de persoon van de docentmentor hebben de eerstejaarsstudenten een eerste aanspreekpunt bij de opleiding.

Voorts ontvangt elke eerstejaarsstudent een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek aan het begin van het eerste semester. Meestal is dit eind september/ begin oktober. De studieadviseur dan wel de docentmentor voert dit gesprek met de student.

Meer informatie over het mentoraat.

Wanneer de studievoortgang wordt gehinderd door persoonlijke omstandigheden, maken student en studieadviseur een aan de omstandigheden aangepast studieplan; de student neemt hierbij het initiatief. Dit plan kan van doorslaggevende betekenis zijn als de student aan het eind van het eerste jaar de BSA-norm niet haalt.

Na het eerste jaar wordt elke student geacht een individueel studieplan op te stellen voor het tweede studiejaar. In het studieplan legt de student de planning vast van de studie(keuze)onderdelen. Dit plan vormt ook het uitgangspunt bij de bepaling van de toetsmomenten in het tweede jaar. Ook eventuele extra-curriculaire studieonderdelen worden in het studieplan opgenomen. Dit studieplan wordt besproken met de studieadviseur.

Meer informatie over het studieplan.

De verschillende deeltoetsen in het eerste semester (mid- en endterm toetsen) en eventuele andere deeltoetsen geven de student de mogelijkheid om al in een vroeg stadium van de studie een indicatie te hebben van de juistheid van de eigen studiekeuze.

De herkansingen bij cursussen van het eerste semester, tezamen met de tentamens en herkansingen van het tweede semester bieden aan studenten de gelegenheid om studieresultaten te verbeteren als een tussentijds advies negatief uitpakt.

In uitzonderlijke, individuele gevallen kan de student een gemotiveerd verzoek ex art. 4.1.6 OER doen aan de examencommissie. De examencommissie bepaalt in deze gevallen de redelijkheid van het verzoek.

Elke student krijgt in de loop van het eerste jaar twee (tussentijdse) adviezen over de voortgang van de studie.

De examencommissie brengt het eerste voortgangsadvies eind januari uit. Dit is een digitaal opgesteld advies. Op basis van dit advies nodigt de studieadviseur of een docentmentor de studenten met een negatief advies voor een gesprek uit. Dit gebeurt vóór 1 februari, omdat deze datum voor een student van bijzonder belang kan zijn: bij uitschrijving vóór 1 februari kan een negatief bindend studieadvies aan het eind van het eerste jaar vermeden worden). Het is dus in het belang van de student om op die uitnodiging in te gaan.

Na de midterm toetsweek in het tweede semester, en uiterlijk op 15 juni ontvangen alle studenten een email namens de examencommissie; hierin wordt de student nogmaals herinnerd aan de eisen van het bindend studieadvies.

Studenten die in mei/juni dreigen een negatief studieadvies te krijgen, ontvangen een uitnodiging van de studieadviseur of docentmentor voor een gesprek. De uiterste datum van dit gesprek is 15 juni.

Het definitieve en bindende studieadvies bereikt de student per mail uiterlijk 15 augustus.

In bijzondere gevallen kan een examencommissie besluiten het bindend studieadvies pas na het eerste jaar uit te brengen. Dit is mogelijk in geval van persoonlijke omstandigheden, indien student later dan 1 september van het desbetreffende jaar is ingestroomd of als het een deeltijdstudent betreft.

Ingeval van een dreigend negatief advies krijgt de student een uitnodiging waarin hij/zij voor het advies relevante informatie ter kennisname van de examencommissie kan brengen. In dit advies krijgt de student ook informatie over andere opleidingen zowel binnen de Leidse universiteit als elders. Ook biedt de gesprekspartner (studieadviseur of docentmentor) desgewenst begeleiding aan.

Meer informatie over het Bindend Studieadvies.

Om studenten goed voor te bereiden op bovenvermelde advies- en beoordelingsmomenten, draagt de bacheloropleiding o.m. zorg voor een optimale onderwijsintensiteit en een hoge kwaliteit van de onderwijzende staf.

De passende onderwijsintensiteit wordt bereikt door middel van een evenwichtige verdeling van de onderwijsbelasting over het studiejaar, en een zo gelijkmatig mogelijke spreiding van de toetsmomenten.

Waarborg voor een hoge didactische kwaliteit van de onderwijzende staf ligt in het behalen van de zogeheten Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Van nieuwe docenten wordt verwacht dat zij binnen 2 jaar over deze kwalificatie beschikken. Daarnaast staat het kwalificatie-traject ook open voor zittende docenten.

Op basis van stelselmatige cursus- en programma-evaluaties wordt de kwaliteit van het onderwijs gemonitord en waar nodig worden, op advies van de opleidingscommissie, verbeteringen aangebracht.

Hoe ziet een dag in het leven van een student Chinastudies eruit? Studenten van de opleiding hebben geprobeerd zo veel mogelijk aspecten van de opleiding te laten zien, zodat jij weet waar de opleiding zich mee bezig houdt!

Kijk voor de volledige informatie over het studieprogramma in de Studiegids.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Officiële taaltoetsen Chinees

What is the Chinese Proficiency Test (HSK)?

The HSK is the national standardized test of Chinese language proficiency for speakers whose first language is not Chinese. More than 100 HSK centers have been set up in 33 countries, and over 540,000 people have taken the test.

Authentic certificate
Chinese proficiency certificates are issued by the State Committee for the Chinese Proficiency Test of China, under the supervision of the China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (Hanban), in accordance with HSK scores and are recognized as authentic Chinese proficiency certificates in many countries all over the world. They are a reference standard used by different types of enterprises, organizations and educational institutions in recruiting people for jobs for which Chinese language skills are necessary. 

Chinese proficiency certificates are also evidence of the Chinese language skills of foreign students applying for enrollment into different types of schools at various levels in China. The Hanban (http://www.hanban.org/) offers scholarships for studying in China to foreign candidates with excellent HSK scores.

Leiden University and the Confucius Institute

The Department of Chinese Studies at Leiden University plays a leading role in the teaching and research of Chinese languages and cultures in the Netherlands. The Confucius Institute is a leading educational institute, with locations spread internationally. Its primary task is to offer courses in Chinese languages and cultures.

Further information

For more general information on the test, go to the website of the Confucius Institute.

You may also check the model exam.

What is the Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)?

The Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) is aimed at people who aren’t native Chinese speakers. The test has six levels according to the knowledge of the participants. The test-taker can freely choose the test version either in simplified or traditional characters.

Band

Level

Recommendation regarding registry

CEFR

Duration of the test

A

 

Level 1

240-480 hours of Chinese courses or a basic vocabulary of 500 words

A1

120 min

 

Level 2

 

480-720 hours of Chinese courses or a basic vocabulary of 1000 words

A2

B

 

Level 3

 

720-960 hours of Chinese courses or a basic vocabulary of 2500 words

B1

 

120 min

 

Level 4

 

960-1920 hours of Chinese courses or a basic vocabulary of 5000 words

B2

 

C

Level 5

1920-3840 hours of Chinese courses or a basic vocabulary of 8000 words

C1

 

120 min

 

Level 6

More than 3840 hours of Chinese courses or a basic vocabulary of 8000 words

C2

All participants will receive a document with their test results. Those who pass the exam also receive a certificate which can serve as credential for applying for a Taiwan scholarship, applying for admission to the academic programs at colleges and universities in Taiwan, getting a job, etc.

For more general information and a model-exam: see website.

For more information on the exams in the Netherlands, please contact Y. Wang or Kelly van de Paer.

Registration

Registration can be submitted until March 20, 2017.

Examination fee: 20 Euros (each band).

Procedure

 1. Download the registration form (also available as word file)
 2. Fill in the registration form
 3. Transfer the examination fee to the following bank account, with your full-name and note: “TOCFL Leiden”
  Name: Kelly Van de Paer
  IBAN : BE21 0012 9455 2603
  BIC : GEBA BE BB
 4. Send the (1) registration form; (2) proof of transfer of examination fee (digital file or scanned file), and (3) color-scanned passport or ID card (the part with the photo) to Y. Wang or Kelly Van de Paer before March 20, 2017.

Note that

 • participants will receive a confirmation once we have received the complete application.
 • participants can only register for one band. The examination fee for each band is 20 Euro.
 • after paying the examination fee, applicants are not allowed to request refund, ask for extension or reschedule the test.
 • the registration fee will not be returned and postponement of participation is not possible. 
 • if you have any questions, please contact Ms. Ying-ting Wang (tocfl.nl@gmail.com)

Test date and venue

Date and time: Saturday April 22, 2017. From 14.00-16.00 hours.
Venue: Lipsius building (Cleveringaplaats 1, 2311BD Leiden)
Room: to be announced

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.