Universiteit Leiden

nl en

FGGA-verklaring en actieagenda inzake diversiteit en inclusiviteit

23 juli 2020

Bestuur Faculteit FGGA

Juli 2020

Wij streven naar een respectvolle, inspirerende en inclusieve leer- en werkomgeving voor alle medewerkers en studenten. Wij bevorderen diversiteit en inclusiviteit omdat het onze sociale morele plicht is en het bijdraagt aan meer creativiteit en innovatie. FGGA streeft naar inclusieve omgeving om te studeren, te werken (onderwijs en onderzoek) en om samen te werken.

Dit vraagt om een inhoudelijke inzet van medewerkers en studenten voor een interne cultuurverandering, waarbij we antiracistische waarden hooghouden en institutioneel racisme en andere vormen van uitsluiting of discriminatie en hun impact op de faculteitsgemeenschap (medewerkers en studenten) zullen aanpakken. Om dit te bereiken hebben we een actieagenda opgesteld met stappen om deze waarden in de praktijk te bestendigen. Daarbij sluiten wij aan bij het universitaire diversiteits- en inclusiviteitsplan.

We maken inclusiviteit en diversiteit tot een integraal onderdeel van ons werk door het instellen van enkele officiële overlegvormen (een taskforce en twee klankbordgroepen, één voor studenten en één voor personeel) en verder door het benoemen van specifieke functionarissen (een diversiteitsfunctionaris en aanspreekpunten). Het faculteitsbestuur geeft de taskforce de opdracht om in samenwerking met de officiële overlegvormen en functionarissen de actieagenda, die bestaat uit 10 punten, uit te voeren en voor elk actiepunt specifieke werkgroepen te starten. Studenten en medewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroepen. Om je in te schrijven/aan te melden voor een van de werkgroepen en om je opmerkingen of suggesties te delen, kun je contact met ons opnemen via diversityoffice@fgga.leidenuniv.nl.

De actieagenda moet gezien worden als een totaalpakket waarmee we de structurele en culturele veranderingen voorbereiden en faciliteren. De voorgestelde punten zijn specifieke actiepunten, die een bevestiging zijn van een langdurige verbintenis van de faculteit om aandacht te blijven besteden aan inclusiviteit en diversiteit. De actieagenda richt zich in het bijzonder op antiracisme, anti-seksisme, anti-homofobie, queerphobia, enz. Deze actieagenda zal worden aangevuld indien zich nieuwe ontwikkelingen of ideeën voordoen die passen binnen de faculteit.

In de FGGA-nieuwsbrief zal de faculteit regelmatig op de hoogte worden gebracht van de voortgang van de uitvoering van elk actiepunt. Twee keer per jaar bespreekt het faculteitsbestuur de voortgang met de faculteitsraad.

1. Benoeming van een diversiteitsfunctionaris voor de faculteit

(Werving begint na de zomervakantie; benoeming voor het einde van het jaar; in de tussentijd wordt via het universitair diversity office gevraagd om tijdelijke inzet in Den Haag)

De diversiteitsfunctionaris wordt ingebed in de bestuurlijke structuur van de faculteit en zal deel uit maken van het faculteitsbureau. De diversiteitsfunctionaris coördineert en monitort projecten die voortkomen uit de actieagenda en rapporteert aan de decaan. De diversiteitsfunctionaris werkt nauw samen met de contactpersonen van de instituten en centers en met het faculteitsbureau. De diversiteitsmedewerker werkt ook nauw samen met, en is de vertegenwoordiger van de faculteit, de universitaire diversiteitsfunctionaris. De diversiteitsfunctionaris voor de faculteit coördineert de klachtenprocedure bij klachten over discriminatie en racisme.

2. Aanstellen van D&I-contactpersonen

(Aanstellen in september 2020)

Je kunt je wenden tot deze contactpersoon bij een instituut of centre met betrekking tot zaken die te maken hebben met diversiteit en inclusiviteit, zoals de WIDER (bij het Institute of Security and Global Affairs). De D&I-contactpersonen ondersteunen de facultaire diversiteitsfunctionaris en helpen bij de organisatie van (bewustwordings)activiteiten.

3. Het bieden van ondersteuning die past bij de specifieke behoeftes van ondervertegenwoordigde groepen studenten en medewerkers van de faculteit

(Oktober 2020)

Naast de POP-corner op de Campus Den Haag zal de faculteit voor deze ondersteuning een oproepbare (externe) adviseur met relevante expertise benoemen. De ondersteuning richt zich op ondervertegenwoordigde groepen studenten en medewerkers, zoals eerste generatie studenten en ‘students and staff of color’.

4. Het concretiseren van de huidige gedragscode waarmee we de D&I-problematiek concreter kunnen aanpakken.

Het doel van de verbetering is om de huidige gedragscode sterker te maken en er zo meer impact mee te realiseren. De gedragscode moet daarbij concreter en meer toegepast worden gemaakt.  

(Gerealiseerd voor 1 november 2020)

De huidige gedragscode van de FGGA onderstreept het motto van de universiteit 'Praesidium Libertatis', oftewel 'Bastion van vrijheid'. Het belangrijkste principe daarin is het principe van de vrijheid van meningsuiting. Uitgewerkt naar de gedragscode:

  • Een proactieve houding gericht op interactie en samenwerking;
  • Respect voor iedereen binnen onze gemeenschap en voor het gemeenschappelijke dat we met elkaar delen (zie hieronder);
  • Wederzijdse aanvaarding, ongeacht nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, geloof, seksuele voorkeur of lichamelijke handicaps;
  • Wederzijds vertrouwen en het hebben van vertrouwen in het goede van mensen;
  • Gericht op innovatie: een onderzoekende, open houding;
  • Gericht op integriteit: zorgvuldig omgaan met gegevens en informatie.

In een apart hoofdstuk van de gedragscode worden richtlijnen beschreven voor onze gemeenschap hoe zich te gedragen op het gebied van sociale media (een sociale mediacode).

5. Implementatie van een facultaire klachtenprocedure voor D&I

(Uit te voeren vóór 1 november 2020. In de tussentijd zullen we een duidelijk overzicht geven van wat er al is om klachten te behandelen en zullen we communiceren wie het eerste aanspreekpunt zal zijn in geval van een klacht)

Er wordt een gemakkelijk te vinden, duidelijke en passende procedure ingevoerd waarin alle stappen worden beschreven: melding van incidenten, indiening van klachten, behandeling van klachten, escalatie naar universitaire ombudsman/-bemiddelaar. De procedure zal duidelijk zijn over de disciplinaire procedures in verband met overtredingen van de gedragscode en gecommuniceerd worden naar de facultaire gemeenschap om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat van hen verwacht wordt met betrekking diversiteit en inclusiviteit. Deze procedure zal passen binnen de universitaire regels en richtlijnen.

6. Start van een antiracisme/D&I bewustmakingscampagne voor alle studenten en medewerkers.

(Vanaf september 2020; in nauwe samenwerking met het universitair diversiteitsbureau)

De campagne zal bestaan uit een reeks gesprekken met studenten en medewerkers over specifieke thema's (antiracisme, gender, het vinden van een baan, etc.), maar ook uit trainingen en communicatiemiddelen gericht op verschillende doelgroepen. Verder zullen er activiteiten worden georganiseerd waarbij de facultaire gemeenschap laat zien dat we trots zijn op onze diversiteit.

De bewustwordingscampagne zal ook bestaan uit publieke evenementen en discussies, waarvoor de faculteit coalities zal bouwen met specifieke organisaties in Den Haag en in de regio om zo ook de eigen D&I-ambities verder te profileren naar onze directe leef- en werkomgeving.

7. Diversificatie van onze curricula

(Start direct na de zomervakantie; klaar aan het eind van het academisch jaar 2020-21)

Om een inclusieve leeromgeving te creëren, moeten ook andere benaderingen en perspectieven in de cursussen worden opgenomen. Studenten en docenten wordt geleerd hoe ze meer gevarieerde literatuur kunnen vinden. Wanneer een specifieke, bijvoorbeeld Eurocentrische of Nederlandse, aanpak voor een bepaalde cursus wordt gekozen, zal de keuze worden beargumenteerd. Programma- en cursus(leer)doelstellingen worden heroverwogen, waarbij bezien wordt hoe D&I kan worden opgenomen in termen van vaardigheden, casestudies, concepten, methoden, opdrachten, enz.

8. Implementeer een meer inclusieve wervings- en selectiestrategie voor personeel

(Start direct na de zomervakantie; in nauwe samenwerking met de universitaire HRM-afdeling; uitvoering voor eind 2020)

Een inclusieve omgeving omvat het werven en selecteren van medewerkers uit verschillende delen van de wereld, waaronder het mondiale Zuiden en/of staf die zich bezighoudt met onderzoek en onderwijs met een focus op het mondiale Zuiden. Om dit te realiseren zal een meer inclusieve wervings- en selectiestrategie voor personeel worden ingevoerd.

9. Inzet voor een meer inclusieve wervings- en behoudstrategie voor studenten

(Begint onmiddellijk na de zomervakantie; ten behoeve van het wervingsjaar 2021-22)

De faculteit zet zich ook in voor een meer inclusieve werving en behoud van studenten. Verschillende groepen studenten zullen worden geworven zoals ‘students of color’, eerste generatie studenten, studenten met een beperking en andere groepen.

10. Besteed aandacht aan het gedrag tijdens college

(In het academisch jaar 2020-21)

De docenten zullen expliciet aandacht besteden aan inclusiviteit en diversiteit binnen de onderwijsprogramma's, waarbij de nadruk ligt op de manier waarop tijdens college op een respectvolle manier met elkaar kan worden omgegaan en hoe met discriminerende opmerkingen kan worden omgegaan tijdens college.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.