Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Samenvatting notulen 204e vergadering Opleidingscommissie Geschiedenis

23 maart 2021

Op 9 maart vond de 204e vergadering plaats van de Opleidingscommissie Geschiedenis. Na het vaststellen van de agenda werd bij het goedkeuren van de notulen gevraagd of er nog een mail vanuit het Studiecoördinaat is verstuurd waarin het studentenwelzijn wordt benadrukt. Deze mail blijkt ondertussen te zijn verstuurd aan alle BA en MA studenten van onze opleiding. Wel werd de zorg geuit dat veel eerstejaars momenteel moeite hebben met het volgen van hun werkcolleges. Gelukkig zijn er wel meer studentpsychologen waardoor de wachttijd voor studenten fors is verminderd. De notulen werden hierop onder voorbehoud goedgekeurd.

Hierna volgden de mededelingen. Het Opleidingsbestuur deelde allereerst mee dat er nog geen zicht is op veranderingen in het huidige onderwijs. Verder is het Opleidingsbestuur bezig met het opzetten van een project over inclusief onderwijs, het omzetten van de BA thesisseminar tot een facultatief college en het eventueel verwijderen van de knock-out criteria van de BA. De Opleidingscommissie zal hier zeker nog meer over horen. Vanuit het Studiecoördinaat waren er geen belangrijke mededelingen. Vanuit de studentleden werden enkele binnengekomen mails van studenten besproken. De leden van de Opleidingscommissie waarderen het enorm dat  studenten hun feedback uiten. Daarna werden enkele vragen vanuit de HSVL besproken.

Het volgende agendapunt betrof de goedkeuring van de Onderwijs-en Examenregeling (OER) voor volgend studiejaar. De Opleidingscommissie heeft over een aantal punten van de OER instemmingsrecht, maar mag ook advies geven over de andere onderdelen. Hierop volgde een discussie om een advies uit te brengen over artikel 4.1.8. waarin het aantal herkansbare voldoendes over de hele Bachelor is teruggebracht tot één. Na een korte stemming is besloten hier geen advies over te geven.

Nadat was besloten dat we onze goedkeuring zullen hechten aan de OER, was het tijd om de cursusevaluaties van afgelopen semester door te nemen. Over het algemeen waren de evaluaties wederom erg positief beoordeeld. Opvallend is echter dat de respons erg gering blijft. Enkele evaluaties waren wat minder beoordeeld. De Opleidingscommissie heeft hier op toepasselijke wijze op gereageerd.

Hierna werden de onderwijsprogramma’s van de BA en (Res)MA voor volgende studiejaar beoordeeld. Het is de taak van de Opleidingscommissie om de onderwerpen en periodes inhoudelijk toetsen. De Opleidingscommissie was positief over het collegeaanbod en heeft de onderwijsprogramma’s goedgekeurd.

Het volgende agendapunt ging in op de jaarverslagen van vorig studiejaar van het Opleidingsbestuur. Ook hier had de Opleidingscommissie geen inhoudelijk commentaar en de verslagen van de BA, MA en ResMA zijn goedgekeurd.

Daarna volgde nog een agendapunt van het Opleidingsbestuur, namelijk het toevoegen van een extra vraag aan het evaluatieformulier. In deze tijden is het voor docenten moeilijk inschatten of hun colleges inhoudelijk voldoen aan de verwachtingen van studenten. Het Opleidingsbestuur wil daarom een derde open vraag toevoegen aan het evaluatieformulier. Deze suggestie werd positief ontvangen door de Opleidingscommissie. Naast de plus-en minpunten van het college zal voortaan ook aan studenten worden gevraagd of zij nog onderwerpen zouden willen toevoegen aan de materie van het college.

Hierna heeft de Opleidingscommissie zich wederom gebogen over de stage-procedures. Uit de vorige vergadering bleek dat de procedures te ingewikkeld waren en dat zowel studenten als docenten hier graag verandering in zien. Momenteel moeten studenten zowel een stageformulier als keuzeruimteformulier invullen en laten goedkeuren. Besloten is dat een mail zal worden gericht aan de faculteit waarin wordt gevraagd om deze dubbele procedureslag te versimpelen. Daarnaast zal worden gevraagd om informatie over de stageprocedures duidelijker en stapsgewijs te laten communiceren.  

Als laatste punt had de Opleidingscommissie gekeken naar de mogelijkheid om leerstof eerder beschikbaar te stellen op BrightSpace, zodat studenten zich eerder kunnen voorbereiden op de colleges. Er zal door het Opleidingsbestuur bij docenten onder aandacht worden gebracht dat studenten graag een indicatie ontvangen hoe zij zich kunnen voorbereiden op colleges. Bovendien zal worden getoond hoe docenten BrightSpace eventueel eerder kunnen openstellen. Het initiatief ligt hierbij bij de docenten, mochten zij de leerstof al gereed hebben dan kunnen ze ervoor kiezen om deze eerder beschikbaar te stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.