Universiteit Leiden

nl en

Privatissimum Notarieel recht: Werfteksten & inschrijfformulier

15 juli 2021

Algemene informatie

Direct bij aanvang van het nieuwe collegejaar 2021-2022, start op maandag 6 september het notariële mastervak Privatissimum Notarieel recht. Gedurende vijf weken dient de student wekelijks een werkstuk in te leveren of een referaat te houden.

Voor dit vak geldt - vooralsnog - dat er fysiek onderwijs zal worden gegeven.

Hieronder volgt de beschrijving van de onderwerpen van de drie privatissimagroepen.

Werfteksten


Privatissimum groep I: DE COMPLEXITEIT VAN NIEUWE GEZINSVORMEN

Startdatum: maandag 6 september 2021 
Slotbijeenkomst: maandag 11 oktober 2021
Bijeenkomsten:  op maandagen van 09.15 tot 12.00 uur (KOG/B041) en incidenteel op  woensdag 6 oktober (09.15 tot 12.00 uur, Sterrewacht C102)                                                   

Het traditionele gezin met vader, moeder en twee kinderen is in de huidige samenleving allang niet meer standaard te noemen. Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats waardoor – naast het traditionele tweeoudergezin – nieuwe gezinsvormen ontstaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan alleenstaande ouders, een gezin met twee moeders of twee vaders en samengestelde gezinnen waarin beide echtgenoten kinderen uit een eerder huwelijk hebben. Uit onderzoeken van onder meer het CBS en de Staatscommissie Herijking Ouderschap blijkt dat het aantal intacte tweeoudergezinnen afneemt, terwijl het aantal echtscheidingen en daarmee ook het aantal stiefoudergezinnen toeneemt. Deze veranderingen in gezinsvormen hebben invloed op het recht. Het brengt complexe vraagstukken met zich mee en soms vraagt het ook om veranderingen. Zowel op het gebied van het familierecht, als op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. In dit privatissimum komen verschillende juridische aspecten aan bod die gerelateerd zijn aan deze nieuwe gezinsvormen. Er worden enkele complexe vraagstukken behandeld en uitgewerkt. Daarnaast wordt gekeken naar welke veranderingen op de betrokken rechtsgebieden reeds hebben plaatsgevonden en welke aanpassingen mogelijk nog in het verschiet liggen.

 

Privatissimum groep II: NOTARIAAT, KLIMAATVERANDERING EN DUURZAAMHEID

Startdatum:  dinsdag 7 september 2021  
Slotbijeenkomst: dinsdag 12 oktober 2021
Bijeenkomsten: op dinsdagen van 09.15 tot 12.00 uur (KOG/B016)

Hoewel bij onderwerpen als klimaatverandering en verduurzaming de gedachten wellicht niet meteen uitgaan naar het notariaat, speelt het notariaat hier toch een belangrijke rol. Projecten in het kader van de energietransitie, zoals de aanleg van zonnepanelen, windmolenparken en systemen voor warmte- en koudeopslag, roepen goederenrechtelijke vragen op die typisch op het terrein van het notariaat liggen. Ook burenrechtelijke vraagstukken zoals die van hinder spelen hier een rol. Verduurzaming van een in appartementsrechten gesplitst gebouw roept zo haar eigen vragen op die van belang zijn voor het notariaat.
In het kader van de klimaatverandering wordt steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van drijvend wonen. Het goederenrecht stelt ook hier het notariaat voor uitdagingen.
Dit privatissimum is grotendeels goederenrechtelijk van aard, maar er zal daarnaast ook enige aandacht zijn voor de voorgestelde wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met een maatschappelijk doel (BVm) en de mogelijkheid en wenselijkheid van het passeren van digitale akten.


Privatissimum groep III: TAAK EN PLAATS VAN HET NOTARIAAT IN HET BURGERLIJK RECHT

Startdatum:  dinsdag 6 september 2021  
Slotbijeenkomst: dinsdag 12 oktober 2021 
Bijeenkomsten: op dinsdagen van 13.15 tot 16.00 uur (KOG/B016)

Dit privatissimum zal een zoektocht zijn naar de plaatsen waar de notaris in het recht een wettelijke taak heeft gekregen. Voorop staat daarbij het burgerlijk recht, omdat dat het gedeelte van het recht is waar de notaris vanouds een taak heeft. De zoektocht blijft daartoe niet beperkt. Ook het bestuursrecht komt zijdelings aan bod. Het feit dat de notaris op bepaalde plaatsen in de wet een taak heeft gekregen vertelt ons ook iets over de ratio van de notariële inschakeling. De student dient zich af te vragen: wat heeft de wetgever hiermee beoogd? In rechtsvergelijkend perspectief komt de vraag naar voren: kan het ook anders?
Dit privatissimum behandelt niet alleen een fundamenteel onderwerp, maar is ook actueel. Zo wordt er wel gediscussieerd over de vraag of de notariële akte voor alle huidige rechtshandelingen met betrekking tot oprichting van rechtspersonen verplicht moet blijven. Deze discussie speelt zowel wat betreft de nieuwe regeling voor de personenvennootschappen als bij de toekomstige – digitale – oprichting van de BV. Anderzijds breidt de notariële functie soms uit doordat hele registraties door het notariaat worden overgenomen. Men denke daarbij aan de vrij recente overname van het Centraal Tentamen Register (CTR) door het notariaat. In de nabije toekomst zal deze misschien gevolgd worden door het Centraal Aandeel Houders Register (CAHR) dat wellicht door de KNB zou worden beheerd.

Inschrijving Privatissimum

Het privatissimumonderwijs is verplicht en de student moet zich binnen de periode van vrijdag 16 juli tot en met maandag 23 augustus voor het Privatissimum inschrijven door middel van dit digitale inschrijfformulier.
Let op: dit inschrijfformulier zal alleen gedurende de inschrijfperiode actief zijn.

Voorwaardelijke inschrijving

Studenten die in de inschrijfperiode nog niet weten of zij - op grond van een beroep op de hardheidsclausule of een nog af te leggen mondeling - in de master mogen instappen, kunnen zich voorwaardelijk inschrijven.

Bevestiging en indeling

De bevestiging van de indeling van de privgroepen ontvangt u per email (op het door u opgegeven U-mail adres!) uiterlijk in de eerste helft van week 35. De week daarop vangen de privatissima al aan.

Aan de privatissimumkeuze kan men geen rechten ontlenen. De uiteindelijke indeling van de privatissimumgroepen wordt door de afdeling Notarieel recht bepaald, waarbij getracht wordt zo veel mogelijk rekening te houden met de door u opgegeven voorkeur voor een privatissimumgroep. In eerste instantie worden de groepen op basis van volgorde van inschrijving ingedeeld. Vol = vol, dus houd rekening met het feit dat u in een andere groep geplaatst kan worden dan in de groep waarvoor u uw voorkeur heeft opgegeven.

Aanmelding uSis/Brightspace-omgeving

Om t.z.t. in de Brightspace-omgeving van uw privatissimumgroep te komen dient u zich in de bijbehorende uSis-omgeving aan te melden. Deze uSis-omgevingen zijn thans nog gesloten. Zodra u in week 35 van onze afdeling bericht ontvangt in welke privatissimumgroep u bent ingedeeld, openen de uSis-omgevingen zich en kunt u zich in de (bij uw privgroep behorende) uSis-omgeving aanmelden. Zodoende zult u automatisch worden aangemeld in de bijbehorende Brightspace-omgeving van uw privgroep.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op het secretariaat Notarieel recht.

Contact
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.