Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen: stel uzelf kandidaat!

Zowel medewerkers als studenten kunnen tussen 15 en 19 mei weer stemmen tijdens de universitaire verkiezingen. Wilt u meebeslissen? Stel u dan kandidaat op 14 of 15 maart.

Tijdens de verkiezingen in mei worden vertegenwoordigers verkozen voor verschillende geledingen: de studentengeleding van de Universiteitsraad, de beide geledingen van alle Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Tevens zijn er verkiezingen voor de Dienstraden van het ASCL, Bestuursbureau, ICLON, ISSC, SOZ, UBL, UFB en Vastgoed. Hieronder vindt u alle benodigde informatie over de stemprocedure en het kandidaat stellen.

1.            Tijdschema verkiezingen

Het volgende tijdschema is opgesteld voor de verkiezingen.

13 maart peildatum en vaststelling kiezersregisters
14 en 15 maart kandidaatstelling van 9.00 tot 16.00, inzage kiezersregisters en indienen verzoeken tot verbetering kiezersregisters bij het betreffende stembureau
16 maart besluiten stembureaus inzake kandidaatstelling en verzoeken tot verbetering kiezersregisters (beroep mogelijk op 20 en 21 maart; beslissing op beroep 23 maart)
20 en 21 maart herstel van verzuimen kandidaatstelling
22 maart  beslissing stembureaus herstel van verzuimen kandidaatstelling
(beroep mogelijk op 27 en 28 maart; beslissing op beroep 30 maart)
15 mei verzenden elektronische oproepen; opening verkiezingen (9.00 uur)
19 mei  sluiting stemming (16.00 uur)
29 mei uitslag stemming (beroep mogelijk van 30 mei tot en met 2 juni; beslissing op beroep 6-9 juni)

2.            Wie is kiesgerechtigd?

Kiesgerechtigd is iedereen die op 13 maart 2017 (de peildatum) krachtens een aanstelling bij de Universiteit Leiden werkzaam is in een van de onderdelen waar verkiezingen worden gehouden en iedereen die op die datum als student – dus niet als extraneus of gaststudent- staat ingeschreven. Deze groep behoort dus in het kiezersregister te zijn opgenomen.

Op 14 en 15 maart 2017 liggen de kiezersregisters ter inzage bij de stembureaus en kunnen ook verzoeken tot verbetering worden ingediend.

Student-assistenten oefenen hun kiesrecht in beginsel uit in de geleding van de studenten. Andere studenten in dienst van de universiteit oefenen hun kiesrecht uit in de geleding van het personeel. Personen in dienst van NWO, FOM of daarmee vergelijkbare organisaties en werkzaam bij de Universiteit zijn ook kiesgerechtigd; zij worden wel aangeraden bij de ter inzagelegging van de kiezersregisters te controleren of zij daarin ook zijn opgenomen.

U kunt uzelf ervan overtuigen dat u in het kiezersregister bent opgenomen door op 14 of 15 maart 2017 even bij het stembureau langs te gaan; u kunt op deze dagen ook een verzoek tot verbetering van het kiezersregister indienen.

3.            Kandidaatstelling

Indien u belangstelling heeft voor een actieve rol in de medezeggenschap kunt u zich op 14 en 15 maart 2017 kandidaatstellen. De formulieren daarvoor zijn verkrijgbaar bij de stembureaus en op www.stemmen.leidenuniv.nl

Op 16 maart 2017 maken de stembureaus hun beslissingen ten aanzien van de ingediende kandidaatstellingen bekend. Mochten er verzuimen zijn geconstateerd die kunnen worden hersteld - zoals het ontbreken van voldoende handtekeningen van kiesgerechtigden die de kandidaatstelling ondersteunen - dan is daartoe volgens bovenstaand schema gelegenheid.

4.            Beroep

Indien u het niet eens bent met een beslissing van een stembureau met betrekking tot de kandidaatstelling of de verbetering van het kiezersregister, dan kunt u daartegen beroep aantekenen volgens bovenstaand schema bij de kamer voor de verkiezingen van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (Rapenburg 70 te Leiden).

Ook tegen beslissingen met betrekking tot het herstel van verzuimen in de kandidaatstelling kan volgens bovenstaand schema bij de kamer voor de verkiezingen beroep worden aangetekend.

5.            Stemmen via internet

De verkiezingen gaan volledig via het internet. Om te kunnen stemmen dient u gebruik te maken van uw ULCN account. Vanaf 15 mei 2017 (9.00 uur) kunt u met dit account inloggen op de verkiezingsapplicatie. U kunt tot uiterlijk 19 mei 2017 (16.00 uur) uw stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf elke computer met internetaansluiting.

6.            Stembureaus

De verkiezingen worden georganiseerd door verschillende stembureaus, zie www.stemmen.leidenuniv.nl. Voor verdere inlichtingen kunt u zich richten tot het Centraal Stembureau.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.