Universiteit Leiden

nl en

Studenten en docenten denken mee over kwaliteitszorg en onderwijs

Ruim 120 studenten, docenten, ondersteuners en bestuurders discussieerden de afgelopen weken over het onderwijs. De vanzelfsprekendheid van onderwijsevaluaties, training on the job voor docenten en het buddysysteem voor studenten: allerlei onderwerpen kwamen aan bod. De lunchsessies zijn onderdeel van de voorbereiding op de Instellingstoets Kwaliteitszorg.

Er vonden vijf verschillende lunchsessies plaats met elk een afzonderlijk thema dat centraal staat in de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). De input en uitkomsten van de lunchsessies worden gebruikt in de zelfstudie die ter voorbereiding op de ITK wordt geschreven. Eind dit jaar vindt de ITK plaats.

Onderwijsevaluaties zijn vanzelfsprekend

Onder de bezielende leiding van vice-decaan Kristiaan van der Heijden (FSW) vond er een sessie plaats over cursus- en curriculumevaluaties: wat gaat er goed en wat kan of moet beter? Tijdens de sessie kwam vooral naar voren dat we bij de Universiteit Leiden het evalueren van onderwijs vanzelfsprekend vinden. Docenten gebruiken de evaluaties en opleidingscommissies spelen hierin een actieve en centrale rol. Een punt van discussie was het beste moment voor cursusevaluaties: moet dit bijvoorbeeld digitaal, tijdens het laatste college of na het laatste tentamen? Ook speelde de vraag hoe en wanneer studenten en docenten terugkoppeling op de evaluaties ontvangen, en de betrokkenheid van verschillende groepen bij de evaluatieprocessen. De lunchsessie wees ook uit dat het uitwisselen van best practices tussen faculteiten gewenst is. Zo kunnen initiatieven om studenten te informeren uitgewisseld worden.

Training van docenten on the job

De tweede lunchsessie, gehouden in het Gorlaeusgebouw, ging over docentprofessionalisering. Onderwerpen zoals loopbaanbeleid, BKO en didactisch verantwoord onderwijs kwamen aan bod onder regie van Han de Winde (vice-decaan FWN). De discussie ging ook al snel over de vraag ‘Wat is goed onderwijs?’. De deelnemers brachten naar voren dat er de afgelopen jaren duidelijk meer aandacht is gekomen voor goed onderwijs en de training van docenten. Daarbij wordt training on the job bij concrete onderwijsherzieningen als het meest nuttig ervaren. Er was ook ruim aandacht voor nieuwe onderwerpen als onderwijstaakbelasting, intervisie en begeleiding van (beginnende) docenten.

Betere afstemming van studiebegeleiding

Donderdag 29 maart vonden gelijktijdig de derde en vierde lunchsessie plaats in het LUMC en in de faculteit Geesteswetenschappen. Onder leiding van Friedo Dekker (portefeuillehouder onderwijs, divisie 2, LUMC), stond het thema studiebegeleiding centraal. Een diverse groep mensen, waaronder veel studieadviseurs, ging in gesprek over internationalisering, het inclusiviteitsbeleid en begeleiding van studenten met een functiebeperking. In de afgelopen jaren heeft de universiteit een groot scala aan diensten voor studenten ontwikkeld. Het aanbod is echter nog gefragmenteerd waardoor het voor studenten en docenten lastig is om de goede weg en het juiste loket te vinden. In het LUMC is onder andere een ‘sociale vijfhoek’ ontwikkeld waarin onderlinge afstemming plaatsvindt. Andere discussieonderwerpen waren onder andere harmonisatie tussen de faculteiten voor studenten met een functiebeperking, het buddysysteem voor studenten en de spanning tussen het organiseren van zorg versus de eigen verantwoordelijkheid van studenten.

Goede voorbereiding op de arbeidsmarkt

Onder supervisie van Mirjam de Baar (vice-decaan FGW) vond de sessie ‘21st century skills en arbeidsmarktvoorbereiding’ plaats. In gemixte groepen spraken de deelnemers over praktijkervaring (zoals stages), vaardigheden, aansluiting op de arbeidsmarkt en reflectie en zelfanalyse. De universiteit houdt zich actief bezig met het aanleren van vaardigheden en voorbereiding op de arbeidsmarkt, zowel in de onderwijsvisie als in de vele initiatieven op dit gebied die de laatste jaren zijn ontwikkeld. Hierover zijn de aanwezige studenten en docenten zeer te spreken. Iets waaraan de universiteit volgens hen meer kan werken, is de zichtbaarheid van deze initiatieven naar studenten en het uitwisselen van best practices zodat niet elke opleiding opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. De meningen over het verplichten van een stage of project voor studenten liepen sterk uiteen. Ook de kwestie waar de verantwoordelijkheid ligt voor een goede arbeidsmarktvoorbereiding, bij de student of de universiteit, kwam ruimschoots aan bod.

Internationalisering nog niet in hart en nieren

De vijfde en laatste sessie over internationalisering vond plaats in Den Haag onder leiding van Johannes Magliano, portefeuillehouder onderwijs FGGA. De consensus tijdens deze bijeenkomst was dat de universiteit goed bezig is, maar dat er zeker nog ruimte is voor verbetering. Het internationale aspect lijkt nog niet in hart en nieren te zitten, waardoor we vaak eerst ‘Nederlands’ denken en pas later ‘voor iedereen toegankelijk, leesbaar’ enzovoorts. Sterke punten die benoemd werden waren het Wijnhavengebouw, waar meer een ‘community’-gevoel is gecreëerd, en de verbeterde ondersteuning aan internationale studenten tijdens de aankomst- en oriëntatieperiode. Verbeteringen zijn mogelijk op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding voor internationale studenten, taal (bijvoorbeeld lessen in Engels en Nederlands aanbieden aan verschillende groepen) en het meer bijeen brengen van Nederlandse en buitenlandse studenten.

Uiteindelijk waren het enthousiasmerende middagen waarin de deelnemers veel ideeën deelden en grote betrokkenheid toonden. De mening van studenten, docenten en ander personeel over het onderwijs en de kwaliteitszorg is essentieel voor de zelfstudie in voorbereiding op de ITK.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.