Universiteit Leiden

nl en

Over de besteding van de ‘kwaliteitsmiddelen’ voor verbetering van het onderwijs

De universiteiten en hogescholen besteden het geld dat is vrijgekomen na de afschaffing van de basisbeurs aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Hoe zet de Universiteit Leiden deze ‘kwaliteitsmiddelen’ in en hoe is dat bepaald?

Studenten Onderwijs Chemistry
Practicum Chemistry

Studenten die met ingang van het studiejaar 2015/2016 begonnen zijn met een bachelor of master, hebben geen recht meer op een basisbeurs en vallen onder het leenstelsel. In het regeerakkoord is afgesproken dat de universiteiten en hogescholen het geld dat hierdoor is vrijgevallen, inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het college van bestuur en de Universiteitsraad zijn hiertoe het Universitair Plan Kwaliteitsafspraken overeengekomen. Dit universitaire plan is een optelsom van alle plannen van de faculteiten. De kwaliteitsmiddelen betreffen In 2019 en 2020 ongeveer 7 miljoen euro, oplopend tot 19 miljoen euro per jaar in 2024. In 2019 en 2020 gaan alle middelen rechtstreeks naar de faculteiten.

Studenten Onderwijs Culturele antropologie
Praktijkopdracht Culturele antropologie

Inhoud

De maatregelen van de Universiteit Leiden vallen binnen de volgende thema’s:

  • intensiever en kleinschaliger onderwijs;
  • onderwijsdifferentiatie waaronder talentontwikkeling, onderwijs in vaardigheden en voorbereiding op de arbeidsmarkt;
  • meer en betere begeleiding van studenten;
  • ruimte voor verdere professionalisering van docenten, en
  • studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen.

Iedere faculteit heeft daarin eigen accenten en prioritering aangebracht. Hiermee sluiten we aan op de thema’s die zijn vastgelegd in het Sectorakkoord Wetenschappelijk Onderwijs 2018 dat met de minister van OCW is gesloten. De maatregelen die de Universiteit Leiden neemt zijn niet allemaal nieuw: ze borduren voort op de onderwijsvisie en sluiten aan bij activiteiten die al succesvol zijn gebleken. In het universitaire plan staan voorbeelden van wat de faculteiten en de universiteit al doen ter verbetering van de onderwijskwaliteit en op welke punten nog verbetering mogelijk is. In opdracht van de minister toetst de Nederlands-Vlaamse Acreditatieorganisatie (NVAO) de plannen.

Naast de kwaliteitsmiddelen zetten de universiteit en de faculteiten ook reguliere middelen in om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan blended learning, nieuwe faciliteiten voor digitaal toetsen, betere en meer zichtbare voorbereiding op de arbeidsmarkt, ontwikkeling van de Leiden University Career Zone en uitbreiding van het opleidingsaanbod voor onderwijsgevenden.

Lees hier naar welke richting de gedachten bij jouw faculteit uit gaan.

Studenten Onderwijs Geneeskunde
College Geneeskunde

Proces

De inzet van de middelen verschilt per faculteit: het college van bestuur heeft bij de planvorming bewust gekozen voor maximale inbreng van de faculteiten. Die hebben op hun beurt plannen ontwikkeld die aansluiten bij de thema’s uit het Sectorakkoord. Zo passen de plannen goed bij de prioriteiten van faculteiten en opleidingen, zoals die in overleg met de faculteits- en studentenraden zijn vastgesteld.

De betrokkenheid van studenten en docenten via de medezeggenschap (faculteitsraden, studentenraad en Universiteitsraad) is belangrijk voor de universiteit en tevens een toetsingscriterium voor de NVAO. Het proces verliep niet overal vlekkeloos (zie het universitaire nieuwsartikel dd. 28 januari 2019). Maar uiteindelijk hebben alle faculteitsraden en de Universiteitsraad ingestemd met de plannen (zie het artikel dd. 18 december 2018). Dit heeft geleid tot leerpunten voor zowel de besturen als de raden, die zijn vastgelegd in de Leidraad medezeggenschap. In deze leidraad worden de rechten en plichten van bestuur en medezeggenschap nog eens benadrukt. Ook zijn extra afspraken gemaakt om de medezeggenschap in de toekomst beter te waarborgen.

Geef je mening

Het college van bestuur houdt voortdurend de vinger aan de pols van de voortgang, onder meer in gesprekken met studenten en door middel van enquêtes. In 2020 en 2022 vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Eventueel worden de maatregelen en de verdeling van de budgetten op grond daarvan aangepast; met de beschikbare middelen moet immers het best haalbare resultaat worden bereikt.

Wil jij zelf invloed  hebben op eventuele bijstelling van de plannen?

Hoe weet je of de plannen leiden tot resultaten?

Als student kun je natuurlijk via de universitaire en facultaire website nieuwsberichten volgen. We bespreken de voortgang tevens in het Studentenzakenberaad, dat is het overleg tussen de assessoren, vicerector Hester Bijl en de beleidsadviseurs van de directie Strategie en Academische Zaken (SAZ).

Meer betrokken worden in de medezeggenschap van jouw faculteit?

Je  kunt ook zélf invloed uitoefenen in jouw faculteit. Dat kan op twee manieren:

  1. Van 8 tot 11 april kiezen studenten en medewerkers hun nieuwe vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraden. Wil jij meepraten over de kwaliteitsafspraken én de toekomst van de universiteit? Stel je dan op 5 of 6 maart 2019 kandidaat!

Wil jij absoluut aan tafel zitten om jouw visie op de onderwijskwaliteit te geven maar heb je geen tijd voor een rol in de medezeggenschap? Een jaarlijks panelgesprek met studenten is onderdeel van de monitoring van de onderwijskwaliteit. In dat gesprek wordt naar de ervaring van studenten gevraagd en wil het college van bestuur de nuance achter de cijfers uit enquêtes boven water krijgen. Wil je hierbij zijn?  Je kunt je belangstelling alvast kenbaar maken met een mail naar az@bb.leidenuniv.nl.

Foto: college Geschiedenis

Bannerfoto: studenten van het Leiden University College The Hague

Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.