Universiteit Leiden

nl en

NSE 2019: Leidse studenten iets tevredener

Leidse studenten zijn ten opzichte van vorig jaar iets tevredener over hun opleiding. De cijfers lopen nog wel achter op het landelijk gemiddelde. Dit zijn de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2019.

Maar liefst 10.354 Leidse studenten  - 1.048 meer dan vorig jaar - vulden de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019 in. Via een online vragenlijst vertelden studenten hoe tevreden ze zijn over verschillende aspecten van het onderwijs aan hun universiteit. De landelijke respons ligt lager dan voorgaande jaren, maar is van voldoende kwaliteit om te gebruiken, zolang we ons ervan bewust blijven dat het CBS en wijzelf niet zeker kunnen bepalen hoe representatief de respons is in verhouding tot de studentenpopulatie.

We willen alle studenten die de NSE hebben ingevuld heel hartelijk bedanken voor de moeite! Dankzij jullie inzet kan de universiteit de uitkomsten van het NSE gebruiken voor studievoorlichting en kwaliteitszorg. Elke respondent heeft bovendien gezorgd voor een bijdrage van €0,25 vanuit het LUF aan het UAF Vluchtelingenfonds.

Hogere beoordelingen ten opzichte van 2018

De uitkomsten van de NSE zijn op veel vlakken positief. Leidse studenten geven hun studie in het algemeen een score van 4.01 op een 5-puntsschaal. Alle 17 themascores liggen tussen de 3.15 en 4.02. Daaruit blijkt dat Leidse studenten gemiddeld op alle uitgevraagde punten aardig tevreden zijn over hun opleiding. Bovendien gaven studenten voor vrijwel alle thema’s hogere beoordelingen dan vorig jaar. De grootste stijgers ten opzichte van 2018 zijn ‘voorbereiding beroepsloopbaan’, ‘informatievoorziening’, ‘kwaliteitszorg’ en ‘internationalisering’. Dit zijn thema’s waaraan sinds een paar jaar meer aandacht wordt besteed door de universiteit Leiden, onder meer vanuit de Onderwijsvisie, verbetering van het kwaliteitszorgstelsel en de informatievoorziening aan studenten.

Groepsgrootte scoort het best

Leidse studenten zijn met name tevreden over de groepsgrootte, vooral bij werkgroepen, maar ook bij hoorcolleges. Verder zijn ze erg tevreden over gelopen stages, vrijwel even tevreden als studenten aan andere instellingen. Van de 79 behandelde sub-onderwerpen scoort de inhoudelijke deskundigheid van docenten het hoogste, het laagste cijfer is voor de mogelijkheid om werken en leren te combineren.

Veel cijfers onder het landelijk gemiddelde

Hoewel de respondenten zich op geen enkel onderwerp minder tevreden uitten dan voorheen, zijn Leidse studenten over het algemeen minder tevreden dan studenten elders: de Leidse scores liggen vrijwel allemaal onder het landelijk gemiddelde. Dat is niet nieuw - onze universiteit kent al meerdere jaren lagere beoordelingen dan het landelijk gemiddelde. Als universiteit nemen we dit signaal zeer serieus en zetten we in op verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en tevredenheid van studenten.

Wat gaan we doen met de uitkomsten?

De komende tijd zullen de resultaten verder worden uitgesplitst per opleiding (als er voldoende respons is om dat te doen) en verspreid naar de faculteiten en opleidingen. Vervolgens worden de uitkomsten in opleidingen nader geanalyseerd en eventuele vervolgacties bepaald. Hier ligt vooral een taak bij de kwaliteitszorgmedewerkers binnen faculteiten, maar ook de opleidingscommissies spelen daarin een belangrijke rol! Vanuit je opleiding hoor je komende tijd wat er voor jouw studie uit de NSE naar voren is gekomen, hoe positieve punten worden versterkt, en natuurlijk hoe verbeterpunten worden aangepakt. Overigens kijken we bij de verbetering van het onderwijs niet alleen naar de NSE. Ook instrumenten zoals cursus- en programmaevaluaties, en signalen vanuit opleidingscommissies en assessoren helpen bepalen wat er goed gaat in het onderwijs en wat nog aandacht vraagt.

Spannend

Het was spannend of de uitkomsten van de enquête wel beschikbaar zouden komen. Door een combinatie van technische problemen bij de uitvoerder en het feit dat studenten in het kader van de AVG zelf opleiding- en achtergrondgegevens moesten opgeven, ging het invullen van de NSE niet bij iedereen zoals het hoorde. Om te zorgen voor betrouwbare uitkomsten, is een grote reparatie uitgevoerd waarbij antwoorden gekoppeld zijn aan de opleiding waarvoor studenten staan ingeschreven. Het CBS heeft onderzocht of deze actie het gewenste effect heeft gehad en dat is zo: de data zijn bruikbaar en publiceerbaar. Wel is geadviseerd alert te blijven op de respons waarop de uitkomsten zijn gebaseerd en het feit dat de representativiteit hiervan niet is gecontroleerd. 

Meer weten? Bekijk alle themascores van de Universiteit Leiden in de bijlage van dit bericht en zoek op hoe jouw opleiding is beoordeeld via het NSE Dashboard!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.