Universiteit Leiden

nl en

‘Het proces is deel van de uitkomst!’

FSW wetenschappers, medewerkers en studenten bogen zich afgelopen najaar over de nieuwe facultaire strategie en visie. Dinsdag 17 december 2019 presenteerden zij hun resultaten, die decaan Paul Wouters ter afsluiting samenvatte in: ‘Slow science’, consequent beleid en een gepaste infrastructuur.

Voorgeschiedenis

In 2019 startte het faculteitsbestuur de ontwikkeling van een nieuwe strategie en visie met 13 werkgroepen met gemêleerde samenstelling. Verschillende malen kwamen deze werkgroepen bijeen en tussentijdse resultaten werden gepresenteerd tijdens open lunches, waar medewerkers van de faculteit konden participeren. De opbrengt hiervan bracht een grote vertegenwoordiging naar het Haagse 'Living Lab' aan de Schouwburgstraat. Portefeuillehouder Onderwijs Kristiaan van der Heijden leidde de slotpresentatie: ‘Het is de bedoeling dat de nieuwe strategie en visie die op deze resultaten wordt gebaseerd een leidraad wordt voor waar we ons op gaan richten en iets is wat van ons samen is en blijft leven in de faculteit.‘

Grote gemene deler

Behoefte aan meer verbinding, betrokkenheid en zichtbaarheid bleek een grote gemene deler uit de verschillende resultaten van de werkgroepen. Serge Rombouts: ‘Onderzoekers voelen zich vaak niet zo betrokken bij de totstandkoming van regelgeving en de implementatie daarvan. Het zou helpen als onderzoekers meer mee zouden kunnen denken in de totstandkoming, maar vooral ook in de implementatie.’

Behoefte aan meer synergie

Daarnaast ook aan afstemming en verwevenheid van onderzoek en onderwijs. Jan Jansen: ‘Goed onderzoek en goed onderwijs is niet te scheiden.’ Ralph Rippe: ‘Wat goed is voor studenten, is ook goed voor interdisciplinair onderwijs in bredere zin. We willen meer synergie. En als we dat voor het onderwijs doen, kunnen we dat misschien ook wel voor het onderzoek doen. Docenten weten elkaar dan ook makkelijker te vinden.’

Faculteitsbrede oplossingen

Het idee van een integrale aanpak kwam ook terug bij de werkgroepen gericht op andere terreinen. Carlijn Bergwerff: ‘Wij roepen op te kijken naar haalbaarheid en wenselijkheid van faculteitsbrede suggesties. Geen losse ideeën, zorg dat het bijdraagt aan het geheel.’ Het gebrek van kennis over of zichtbaarheid van de verschillende activiteiten, kennis en mogelijkheden in huis sloot hier direct op aan, Lenneke Alink: ‘Er gebeurt veel, maar we weten het niet altijd te vinden. We willen naar meer gevoel, meer eenheid en meer wederzijds respect.’

Een model van 'wij'-denken

Meer ruimte in tijd en waardering was de conclusie van veel werkgroepen. Sarah de Rijcke: ‘We willen naar een model van ‘wij’-denken en dat is heel soft, dat is ook heel bewust. We willen waarderen en belonen niet zien als een technische kwestie, maar als een sociale kwestie. Hoe kunnen we bijdragen aan dat je je ook onderdeel voelt van een groep.’ Eiko Fried: ‘Er is maar een manier om wetenschap op de juiste manier uit te voeren: langzaam, grondig, voorzichtig en open. Dat kost tijd. We krijgen nu de tijd niet, dat is een probleem. Laten we daarom een betere omgeving creëren, waarin dit wel mogelijk is.’

Iets meer arrogantie mag

Ook de druk op presteren, op het individu, en het betrekken van de groep zelf, kwam ter sprake bij de studentenonderwerpen. Bernet Elzinga: ‘Op onze faculteit hebben we een mooie proeftuin. Wij hebben vanuit de inhoud van onze studies al intrinsiek geïnteresseerde studenten. Om met studenten, maar ook door studenten voor studenten, te kijken hoe we studentenwelzijn kunnen verbeteren.’ Linde Helffrich voegde toe dat de identiteitsvorming zowel bij studenten kon liggen, die zelf hun eigen pad konden kiezen, als bij de faculteit als geheel: ‘Iets meer arrogantie mag. Niet alleen ten dienste staan van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, maar ook erkennen dat wij die maatschappij ook zelf vormgeven. Zodat wij ook zelf uitdragen wat wij belangrijk vinden en waar onze focus ligt.’

Heldere adviezen

Met de blik op de toekomst werden de resultaten door de groepen zelf gerangschikt in wat al direct kon worden aangepakt, verder moest worden geïnventariseerd of meegenomen kon worden in de vorming van visie en strategie. Voor het vervolg en de focus van de faculteit waren er heldere adviezen. Zo onderstreepte de werkgroep van Joop van Holsteijn de noodzaak van her-/opwaardering van ‘extra’ activiteiten: ‘Als er met werkgroepen wordt doorgegaan moet er tijd en ruimte zijn om bij elkaar te komen. Dat moet een vanzelfsprekend onderdeel worden. Niet alleen van onze werkzaamheden, maar van de manier waarop we bekeken en beoordeeld worden.’

Eerste conclusies

Na alle presentaties richtte decaan Paul Wouters nog een kort dankwoord aan alle werkgroepen voor hun inzet. Hij gaf aan dat hij veel van de resultaten onderstreepte, waaronder zeker de cultuurverandering van ‘ik’ naar ‘wij’. ‘Ontwikkeling van de visie en strategie: het proces is deel van de uitkomst! Dit is niet het einde, dit is pas het begin van het proces waar we als faculteit mee aan de slag gaan. Het zijn mooie resultaten, met de belangrijkste vraag vooral: Hoe gaan we hiermee verder? En op welk niveau gaan we hier mee verder?’ 

‘We willen een sociale wetenschap die ertoe doet, met openheid, transparantie, inclusiviteit, interdisciplinariteit en transdisciplinariteit. Met 'Slow science' – onszelf de tijd gunnen voor uitproberen en om open, transparant, robuust en kwetsbaar te zijn. Met consequent beleid en een gepaste infrastructuur. We willen dit samen ontwikkelen, voor een duurzame, leuke en plezierige faculteit. We moeten onszelf de tijd geven om dat te onderzoeken.’

Onderwerpen FSW Werkgroepen 2019:

 1. Gedragswetenschappelijke Infrastructuur                                       
 2. Maatschappelijke Infrastructuur                                                         
 3. Creatief gebruik gebouw                                                                        
 4. Vernieuwing onderwijsmethoden & technieken                           
 5. Open Science                                                                                              
 6. Aanjagen Interdisciplinair Onderwijs & Onderzoek                      
 7. Social Impact (inclusief samenwerking steden)                            
 8. Waarderen en belonen                                                                           
 9. Welzijn, werkklimaat, sociale veiligheid medewerkers               
 10. Welzijn, werkklimaat, sociale veiligheid studenten                   
 11. Optimaliseren aansluiting Instituten & Diensten                        
 12. Toekomst en identiteit FSW Onderwijs                                          
 13. Development of Teaching                                                                    
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.