Universiteit Leiden

nl en

Studenten geven voorzet voor nieuw strategisch plan

Meer dan honderd studenten kwamen op 21 februari bijeen op de conferentie ‘Missie2026’ om input te leveren voor het nieuwe strategisch plan (2021-2026) van de Universiteit Leiden. Een greep uit hun ideeën: meer schakeltrajecten zodat je makkelijk een heel andere master kunt gaan doen. En een fysieke plek in elk facultair gebouw waar je terecht kunt met ideeën voor of vragen over studentenwelzijn.

Het huidige strategisch plan Excelleren in Vrijheid van de Universiteit Leiden loopt tot en met 2020. Voor de periode 2021-2026 komt er dit jaar een nieuw plan. ‘Het moet van het ministerie’, zei vicerector Hester Bijl in haar welkomstwoord, ‘maar het is voor de universiteit zelf ook goed om één keer in de vijf jaar goed na te denken waar we heen willen.’ De studenten werden als eersten geconsulteerd en (een aantal van) de resultaten worden meegenomen naar de diverse consultaties die nog volgen. Wat willen de studenten?

Missie2026
Vicerector Hester Bijl verwelkomt het gezelschap.

Presentatie uitkomsten

Het was flink aanpoten, maar het lukte: om 17.00 uur traden de voorzitters van alle zestien discussietafels in de conferentiezaal van het Poortgebouw naar voren om hun uitkomsten te presenteren en om 17.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten. Moderator Sjoerd Louwaars (afkomstig van PLNT) had elke voorzitter strak één minuut gegeven om verslag te doen.

Om het belang van de bijeenkomst te onderstrepen, waren het voltallige college van bestuur en enkele directeuren van het Bestuursbureau aanwezig, zoals Karin Horsman van Strategie en Academische Zaken en Renée Merkx van Strategische Communicatie en Marketing.  

Missie2026
Aan het begin van de conferentie werden een paar snelle peilingen gehouden. Zo werd duidelijk dat veel studenten een andere master willen volgen dan de master die direct aansluit op hun bacheloropleiding.

Studenten stellen thema’s vast

Voor de conferentie Missie2026 waren tien thema’s vastgesteld die raken aan de grote thema’s die het college van bestuur van belang vindt voor het nieuwe strategisch plan. Sommige thema’s betroffen de studie-inhoud zelf, zoals de  verwevenheid van onderwijs en onderzoek, digitalisering en flexibel onderwijs, andere hadden betrekking op omgevingsfactoren: duurzaamheid, studentenwelzijn en universiteit & samenleving (het zie kader hieronder).

De voorzitters van de tafels waaraan de thema’s werden besproken, waren studenten die een bestuurs- of adviesfunctie bij de universiteit vervullen, bijvoorbeeld assessoren van faculteitsbesturen, studenten van het LUS (het studentenplatform dat het college van bestuur adviseert over onderwijs), de PKvV (de Leidse 'vereniging van studentenverenigingen'), de African Studies Assembly en het StOP (dat de studieverenigingen vertegenwoordigt).

Alle thema’s:

  1. Flexibel onderwijs
  2. Digitalisering
  3. Universiteit & samenleving
  4. Activering van talent
  5. Duurzaamheid
  6. Verwevenheid van onderwijs en onderzoek
  7. Diversiteit en inclusiviteit
  8. Internationalisering
  9. Studentenwelzijn
  10. Profiel van de Universiteit Leiden-student

Over zes thema’s bogen zich op 21 februari elk twee groepjes studenten, over vier thema’s elk één groepje. In totaal discussieerden dus aan zestien tafels studenten.

Missie2026
De studenten konden de resultaten van hun discussies invoeren op de computer zodat er na afloop meteen een overzicht was.

Enkele thema’s uitgelicht

Flexibeler onderwijs. Een aanzienlijk aantal studenten, zo bleek ook uit de snelle peiling, wil een andere master gaan doen dan die waartoe hun bacheloropleiding direct toegang geeft. In plaats van naar een andere stad te moeten, willen de studenten liever in de stad blijven en via een Leids schakeltraject doorstromen naar de Leidse master van hun voorkeur. De aansluiting op de arbeidsmarkt blijft de studenten bezighouden: waarom niet een stage in plaats van een scriptie? Flexibiliteit is ook nodig om makkelijk vakken bij een andere faculteit te volgen.

De tafel die zich over het activeren van talent boog, nam het thema ruim. De studenten lieten hoge cijfers voor de studie even voor wat ze waren en pleitten voor een talentcentrum waarin ál het talent van studenten kan worden ondersteund. Dus niet alleen het honoursonderwijs, maar ook het talent voor sport of muziek. Immers: ‘Iedereen heeft een talent.’ In het talentcentrum moeten studenten de stimulans krijgen om hun talent te durven ontplooien.

Missie2026
De zestien discussietafels in de fraaie conferentiezaal van het Poortgebouw.

Met de diversiteit gaat het best al goed, maar nog niet met de inclusiviteit, zei de voorzitter van een van de tafels die zich over dit onderwerp had gebogen. Van deze studenten kwam misschien wel het meest ingrijpende advies van de middag: voor echte inclusiviteit moet het onderwijs minder eurocentrisch worden. Verder het praktische advies om álle informatie in het Engels te vertalen en om beurzen in te stellen voor jongeren die anders niet op een universiteit terecht zouden komen. 

Wat betreft het studentenwelzijn werd gepleit voor een grotere rol van de studieadviseur. Die zou ook getraind moeten worden om aanpreekpunt voor welzijnsproblemen te kunnen zijn. Verder moet er zowel op het web als fysiek een herkenbare plek zijn waar studenten zich over welzijn kunnen laten informeren en ideeën kunnen lanceren.

Missie2026
Moderator Sjoerd Louwaars in gesprek met Judi Mesman en René Kleijn.

Blik op de toekomst

Vóór de discussie aan de zestien tafels kwamen twee wetenschappers aan het woord over 2026: wat is er dan veranderd? Judi Mesman (Leiden University College/Instituut Pedagogiek) en René Kleijn (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden) gingen het gesprek aan. Mesman studeerde psychologie in Leiden en had geen ander doel voor ogen dan de wetenschap in te gaan. Kleijn studeerde scheikunde, maar was breed geïnteresseerd en pakte er ook vakken recht en bestuurskunde bij. Hij vond – en vindt – het enorm leuk om met jonge, slimme mensen te werken en rolde zo de wetenschap in. Beiden merkten op dat interdisciplinair werken een niet te stuiten ontwikkeling is. ‘Belangrijk ook’, zei Kleijn, ‘want juist op het snijpunt van disciplines doen zich de vernieuwingen voor.’ De beide wetenschappers waren het ook over eens het idee 'dat wetenschap ook maar een mening is’, flink tegengas verdient. Kleijn maakt zich flink zorgen over deze trend. ‘We moeten de feiten blijven verdedigen’, zei hij. ‘Maar’, zo voegde Mesman eraan toe, ‘zonder de mensen die er zo over denken weg te zetten. We moeten hen serieus nemen.’ Kleijn: ‘En contact met hen maken.’

De boodschap van beide wetenschappers was je bij de keuze van je studie te laten leiden door wat je leuk vindt, en je niet vooraf te laten dicteren door de arbeidsmarkt. Het doet er eigenlijk niet zo toe wat je studeert, betoogden ze: de wereld verandert zo snel dat ook elke baan over twee jaar helemaal ander kan zijn…

Missie2026
De zestien voorzitters deden in een half uur verslag...

Hoe verder?

Hester Bijl toonde zich aan het einde van Missie 2026 blij met de resultaten. Ze stelde zelfs dat op de conferentie in één middag een basis was gelegd voor het onderwijsdeel van het nieuwe strategisch plan. De volgende stap is kijken welke wensen en adviezen praktisch haalbaar zijn. Die worden meegenomen naar de volgende consultatieronde in april, als ook andere gremia hun ideeën en visie kunnen inbrengen.

Tekst: Corine Hendriks
Fotografie: Simone Both
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.