Universiteit Leiden

nl en

Wat zijn dit jaar de hete hangijzers van de Universiteitsraad?

De Universiteitsraad, sinds 1 september in een nieuwe samenstelling, heeft zes speerpunten geformuleerd waarop de Raad komend jaar vooruitgang wil boeken. Met welke punten voelen het nieuwe personeelslid Timothy de Zeeuw en het nieuwe studentlid Kate Willey zich het meest verwant?

Universiteitsraad 2020
Charlotte de Roon, voorzitter van de UR

De Universiteitsraad heeft natuurlijk altijd speerpunten gehad. Alleen worden deze sinds vorig jaar aan het begin van het academisch jaar expliciet geformuleerd (zie het kader onderaan deze pagina). Voorzitter van de Universiteitsraad (UR) Charlotte de Roon: ‘We kijken aan het begin van het jaar wat de gedeelde aandachtspunten van alle personeels- en studentpartijen zijn. Dat bevordert de onderlinge samenwerking tussen de fracties en geeft richting aan al het werk van de UR. Bovendien dienen de speerpunten als leidraad voor de beoordeling van beleidsvoorstellen, en geven de ze de UR een duidelijk gezicht naar buiten toe.’

De speerpunten zijn aan het college van bestuur gepresenteerd in de overlegvergadering van 12 oktober zodat ook het college meteen weet waar de UR op aan wil sturen.

Studentlid Kate Willey - DSP The Hague


'Kwesties van internationale studenten werden vaak over het hoofd gezien'

Kate Willey, bachelorstudent International Relations and Organisations uit Schotland, is nieuw in de UR. Ze is afgevaardigde van de Democratic Students Party (DSP) The Hague. Deze partij wil ook de internationale studenten betrekken bij de universiteitsdemocratie en alle studenten van de Campus Den Haag representeren. De partij is voor het derde jaar vertegenwoordigd.

Universiteitsraad 2020
Kate Willey - DSP The Hague

'Met het oog op de internationalisering van de universiteit heeft de UR het protocol ‘Werkwijze interne taalvoorzieningen UR’ opgesteld. Dat betekent dat een vertaler Kate terzijde staat in de Nederlandstalige vergaderingen - allemaal, behalve het fractievoorzittersoverleg. ‘Onvermijdelijk’, aldus Kate, ‘loop je toch  altijd een beetje achter, wat soms erg lastig is. Maar iedereen helpt me dus langzamerhand vind ik het gemakkelijker om mijn stem te laten horen. En het lukt het me steeds beter om contact te leggen met andere UR-leden.’

‘Het viel mij op dat de universiteit kwesties van internationale studenten vaak over het hoofd zag, domweg omdat zij niet vertegenwoordigd waren in de centrale medezeggenschap. Ik hoop dat  de DSP voor verandering zorgt. Ik ben dan ook trots op het speerpunt ‘inclusie’. Dat draagt bij aan een betere integratie van Nederlandse met buitenlandse studenten maar het is ook een overkoepelende leidraad voor alle beslissingen die we als UR nemen. Inclusiviteit gaat voorbij diversiteit: alle studenten en medewerkers, ongeacht hun achtergrond, moeten hun plekje op de universiteit kunnen vinden en zich kunnen ontplooien.’

‘Mijn lidmaatschap van de UR is een leercurve maar ik vind het ook heel spannend. Dat gold vooral de discussie over het langetermijnplan voor de Campus Den Haag – dat iedereen zou moeten lezen.  Ook de wekelijkse covid-bijeenkomsten met het college vind ik waardevol: ik kan de zorgen van de studenten rechtstreeks overbrengen aan  de top van de universiteit. Vaak is er dan snel een oplossing. Ik zie uit naar de rest van het jaar.’ Kate adviseert: ‘Volg de UR op social media zodat je weet welke onderwerpen eraan komen en hoe je daar je zegje over kunt doen!’

Universiteitsraad 2020
Timothy de Zeeuw - FNV

Timoty de Zeeuw - FNV Overheid


'Een universiteit is een huis dat onderhoud nodig heeft'

Timothy is docent bij de bacheloropleiding International Studies, Leids alumnus en lid namens FNV Overheid. ‘Ik voel me al heel lang nauw verbonden met de wetenschappelijke gemeenschap, in het bijzonder met die van de Universiteit Leiden. De universiteit is mij zeer dierbaar. Het is mijn tweede huis en net als ieder huis heeft dat onderhoud nodig. De FNV-Overheid vertegenwoordigen in de UR biedt de mogelijkheid om daaraan een steentje bij te dragen.’

‘Maar uiteraard heb ik ook mijn persoonlijke motivatie. Ik ben officieel geen draaideurdocent (die door de vormgeving van hun achtereenvolgende aanstellingen actief worden uitgesloten van vaste dienst-red.), maar ik heb wel meerdere tijdelijke aanstellingen zonder onderzoekstijd gehad, waaronder mijn huidige. Die ervaring, en dat is de ervaring van zeer velen bij de universiteit, vormde mijn hoofdmotivatie om me aan te melden zodat deze groep op het hoogste niveau vertegenwoordigd is. Al die tijdelijke en zeker de draaideurcontracten, gaan ten koste van het welzijn en de carrièremogelijkheden van de betreffende medewerkers. Er zijn docenten en ud’s die van universiteit naar universiteit trekken om telkens tijdelijke posities te vervullen die eigenlijk permanent zijn.'

'Het zal niet verbazen dat ik me het meest verbonden voel met het speerpunt Een betere facilitering van docenten. Ik ga me inzetten voor meer vaste aanstellingen en betere loopbaanperspectieven voor docerend personeel. Ook wil ik meer erkenning voor het onderwijs aan de universiteit an sich. Wetenschappelijk onderwijs geven en het blijven ontwikkelen kost veel tijd, energie en werk. Docenten krijgen hier momenteel niet genoeg tijd voor en dat is zonde.'

De zes speerpunten

Een eerlijke inschatting van taken
Dit betreft vermindering van de werkdruk. De UR wil dat er een realistische urennorm komt voor onderzoek en onderwijs, en voor alle andere taken. Dus ook voor ondersteuning en medezeggenschap.

Optimale ondersteuning van de actieve student
Veel studenten willen zich in of naast hun studie verder ontplooien door extra onderwijs te volgen, onderwijs of stage in het buitenland, topsport enzovoorts. Daarom moet de leerroute flexibeler worden. Bestaande ondersteuning kan beter.

Een betere facilitering van docenten
De UR streeft naar minder docenten zonder onderzoekstaak en het voorkomen van draaideurconstructies waarbij docenten telkens opnieuw voor een beperkte tijd worden aangesteld met het oogmerk een vaste aanstelling te vermijden. Meer aandacht voor onderwijsvaardigheid is nodig.

Naar een inclusieve gemeenschap
De UR onderstreept de ambitie van de universiteit om zo inclusief mogelijk te zijn voor alle studenten en medewerkers., De UR wil een betere toegang voor personen met een functiebeperking en meer aandacht voor de integratie van en ontwikkelkansen voor internationale medewerkers en studenten

Bredere aandacht voor duurzaamheid
De universiteit doet steeds meer op het gebied van duurzaamheid, maar er kunnen nog flink wat stappen worden gezet. De UR zet zich daarom onverminderd in voor het bevorderen van duurzaamheid tot een van de kernambities van de universitaire strategie

Psychosociaal welzijn op de werkvloer
De UR wil dat de psychosociale risico’s voor medewerkers op de werkvloer zo klein mogelijk zijn en is daarom pleitbezorger van het instellen van een onafhankelijke ombudsfunctionaris voor al het personeel. Verder verdienen promovendi en postdocs betere ondersteuning bij (dreigende) mentale gezondheidsproblemen.

Zie voor het volledige document de link rechts op deze pagina.

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.