Universiteit Leiden

nl en

Op weg naar drempelloos studeren

De universiteit wil de drempels die studenten met een functiebeperking ervaren, zo snel mogelijk slechten. Het onderwijs moet ook voor deze groep inclusief worden. Daarvoor is het ook nodig dat medewerkers zich realiseren wat een beperking betekent voor een student. Nu is het project Drempelloos Studeren, met vier deelthema’s, gestart.

Wie weten beter wat studenten met een functiebeperking nodig hebben dan deze studenten zelf? Daarom heeft Studenten- en Onderwijszaken een aantal expertteams opgezet die verbeteringen op een specifiek gebied nastreven. De studenten met een functiebeperking vormen een zeer diverse groep, uiteenlopend van slechtziende studenten tot studenten in een rolstoel en van chronisch zieken tot studenten met een psychische beperking. Dat vraagt om een breed scala aan verbeteringen.

Dit zijn de vier thematische expertgroepen:

Digitale toegankelijkheid

Het belang van digitale toegankelijkheid is door de coronacrisis sterk toegenomen. Mede daarom werkt deze expertgroep nauw samen met het Centre for Innovation, gespecialiseerd in digitalisering van onderwijs en digitale onderwijsvernieuwing. Studenten met een beperking kunnen extra’s nodig hebben als ondertiteling van video’s op publiekstoegankelijke websites, alternatieve teksten voor beeldmateriaal, en websites die zijn ingericht voor het gebruik van hulptechnologie. De groep werkt daarnaast aan richtlijnen ter ondersteuning van docenten en studentenbegeleiders die digitaal onderwijsmateriaal maken.

Ruud, lid van de expertgroep Deskundigheidsbevordering
Ruud studeerde Informatica in Leiden en doet nu maar liefst twee masters: Statistiek en Computer Science. Ruud heeft een autismespectrumstoornis (ASS). ‘Dat betekent dat ik op een iets andere manier informatie verwerk, en dus leer.’

'De meeste docenten tonen veel begrip, maar soms heb ik het gevoel dat ik een docent ervan moet overtuigen dat ik een beperking heb.Dat is vervelend. Een ander punt is de aansluiting op het promoveren of de arbeidsmarkt. De diensten die de universiteit hiervoor aanbiedt, sluiten niet aan bij mensen met een beperking; voor hen ziet de arbeidsmarkt er toch wat anders uit maar er is geen gespecialiseerde hulp.’

‘Wat betreft regels of maatregelen om studenten met een beperking te helpen: Ik zou het liefst zien dat maatregelen om studenten met een beperking niet alleen deze groep maar álle studenten helpen. Een goed  voorbeeld is het opnemen van colleges zodat je die terug kunt kijken. Dat is ook fijn voor studenten die een keer niet bij een college kunnen zijn.’

'En dan nog iets. Om het onderwijs volledig te benutten is niet alleen het afronden van vakken van belang. Minstens zo belangrijk is het opbouwen van een sociaal, academisch en professioneel netwerk. Mensen zien in eerste instantie vaak dat ik anders reageer. Zonder ondersteunend netwerk krijg ik lang niet altijd de kans om mijn sterke punten te laten zien. Dit geldt overigens niet alleen voor studenten met een beperking maar zeker ook voor studenten met een migratie-achtergrond.’
Lees het hele interview met Ruud

Tentamenvoorzieningen

Studenten met een beperking hebben vaak recht op bepaalde aanvullende voorzieningen bij het maken van een tentamen. Dat kan iets betrekkelijk eenvoudigs zijn als meer tijd dan er officieel voor staat. De expertgroep tentamenvoorzieningen richt zich op een aantal scenario’s die meer helderheid geven in de administratieve processen, en de verantwoordelijkheid bij de student weghaalt: hoe kan een en ander soepel(er) worden geregeld? De expertgroep brengt de processen rond tentamens in kaart en kijkt bij andere instellingen hoe zij de tentamenvoorzieningen hebben georganiseerd.

Fysieke toegankelijkheid

De Universiteit Leiden staat bekend om haar fraaie, historische gebouwen. De toegankelijkheid daarvan kan in sommige gevallen echter beter. Daarnaast heeft deze expertgroep aandacht voor het verbeteren van de informatievoorziening over toegankelijkheid, de bewegwijzering in panden en het inclusiever maken van het calamiteitenplan. In januari wordt een gebouwenschouw gehouden, waarover dan een apart artikel verschijnt.

Stan, lid van expertgroep Deskundigheidsbevordering
Stan studeerde rechtsgeleerdheid, met een minor Journalistiek en Nieuwe Media. Daarna volgde hij de masterspecialisatie Straf- en Strafprocesrecht. Na afronding begon hij aan een twee andere masters, namelijk Encyclopedie en Filosofie van het Recht en, bij het Instituut voor Wijsbegeerte, Philosophy of Law, Governance, and Politics. Momenteel rondt hij zijn studies af. Stan heeft ADD.

‘Vervelend vind ik het gebrek aan computerwerkplekken en ruimtes om samen te werken. Veel studenten zijn dus veroordeeld tot studeren in de hectiek van hun studentenhuis. Daarom vind ik het invoeren van tijdslots een goede ontwikkeling. Dan kunnen studenten niet een plek een hele dag claimen door er hun spullen steeds te laten liggen terwijl ze zelf elders zijn. Ook prima vind ik het kunnen terugkijken van colleges; dat is vast een blijver.’

‘Ik ben actief geweest in de ADD-studiegroep, waar ik me altijd heb ingezet voor het verbeteren van de manier van werken. Denk aan het opstellen van weekplanners en het uitwisselen van ervaringen, tips en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Toch overheerste vaak het gevoel dat de student eerst moet falen voor de opleiding hulp biedt.'

'Mijn belangrijkste speerpunt in de expertgroep is dat je als student met een functiebeperking een vast aanspreekpunt zou moeten krijgen. Idealiter is dat een speciale studieadviseur bij de faculteit. Steeds verschillende contactpersonen is niet handig, en het verhoogt de drempel om iemand aan te spreken. Ook in het contact naar docenten is een gespecialiseerde studieadviseur wenselijk, omdat hiermee de rechtsgelijkheid beter kan worden gewaarborgd. Tenslotte zou er een betere regeling voor studievertraging moeten komen, want bij studenten met een functiebeperking zal het vaak zo zijn dat de vertraging niet incidenteel is.
Lees het hele interview met Stan

Deskundigheidsbevordering

Aanpassingen in het onderwijs voor studenten met een functiebeperking beginnen bij de mensen die het maken en geven, en die studenten begeleiden. Daarom is deskundigheidsbevordering bij deze groep zo belangrijk. De expertgroep wil kennis over studeren met een functiebeperking vergroten bij docenten, studentenbegeleiders, maar ook bij andere medewerkers van de universiteit. Ook wil de expertgroep graag handvaten aanbieden om bijvoorbeeld onderwijsmateriaal toegankelijker te maken.  Daarvoor kijkt de expertgroep naar aandacht voor dit onderwerp  in bestaande workshops en trainingen. Ook kijkt de expertgroep hoe de scriptiebegeleiding aangepast kan worden en of er facultaire groepsbijeenkomsten voor studenten met een functiebeperking kunnen komen.


Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.