Universiteit Leiden

nl en

Nationale Studenten Enquête: Studenten van Universiteit Leiden tevreden over opleiding

Studenten van Universiteit Leiden zijn tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De enquête laat ook zien dat de deskundigheid van docenten hoog wordt gewaardeerd.

De NSE is in het eerste kwartaal van 2023 afgenomen. 12.768 studenten (38%) van Universiteit Leiden vulden de enquête in. De respons ligt iets hoger dan vorig jaar, toen 36% de NSE invulde. De respons is net als de afgelopen twee jaar hoger dan het landelijk wo. Van alle wo-studenten in Nederland vulden 30% de enquête in.

Studenten konden hun tevredenheid met en oordeel over aspecten van hun opleiding, studieprogramma en instelling aangeven op een schaal van 1 tot en met 5, variërend van zeer ontevreden/oneens tot zeer tevreden/eens.

Gevoel zichzelf te kunnen zijn op instelling goed onderschreven

Gemiddeld waarderen studenten van Universiteit Leiden hun opleiding met een 3,88. Dat is bijna gelijk aan de 3,85 van 2022. Ook de tevredenheid over de sfeer op de opleiding is met 4,03 bijna hetzelfde als de 4,01 van vorig jaar.

Net als in 2022, geeft in 2023 ruim 8 op de 10 studenten aan het (zeer) eens te zijn met de stelling ‘ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer’. Het oordeel over dit aspect van ervaren inclusie binnen de Universiteit Leiden is daarmee vergelijkbaar met het oordeel van wo-studenten in Nederland.

Docentwaardering valt iets terug maar is nog altijd hoog

Met een gemiddelde score van 3,86 is het oordeel over docenten van studenten van Universiteit Leiden in 2023 iets minder positief dan in 2022, toen het gemiddelde 3,92 was. Deze trend is voor nagenoeg alle beoordeelde docentaspecten zichtbaar. Maar ondanks de kleine terugval in waardering, is de inhoudelijke deskundigheid van docenten met een gemiddelde score van 4,31 het best beoordeelde onderwerp van de enquête voor Universiteit Leiden in 2023. Vergeleken met wo-studenten in Nederland, zijn studenten van Universiteit Leiden op de meeste onderwerpen gemiddeld positiever over hun docenten. De waardering van docenten is belangrijk, ook ten aanzien van de rol die docenten kunnen vervullen in het contact met, de voorlichting over en het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk

Arbeidsmarktvoorbereiding blijft aandachtsgebied

De gemiddelde scores van studenten van Universiteit Leiden op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding variëren dit jaar van 3,15 tot 3,62. Dit is lager dan de gemiddelde waardering van wo-studenten in Nederland. De gemiddelde tevredenheid over de aansluiting op de beroepspraktijk daalde, na een toename naar 3,74 in 2022, naar 3,62 in 2023. De voorbereiding op de beroepsloopbaan daarentegen bleef met een gemiddelde waardering van 3,31 nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Ook de waardering voor het contact met en het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk bleef met gemiddelde scores van respectievelijk 3,15 en 3,31 nagenoeg stabiel ten opzichte van 2022.

Deze resultaten lijken erop te wijzen dat activiteiten gericht op arbeidsmarktvoorbereiding studenten de afgelopen jaren niet zijn ontgaan. Tegelijkertijd onderstrepen de resultaten het belang van blijvende inspanningen om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van arbeidsmarktvoorbereiding te verbeteren. Onder meer in het kader van de ambities Vaardigheden en Oriëntatie op de arbeidsmarkt van de onderwijsvisie werkt de universiteit hieraan verder.

Opvolging resultaten per faculteit en opleiding

De komende tijd worden de NSE-resultaten verder opgesplitst en verspreid naar de faculteiten en opleidingen. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in de evaluatie van de resultaten op opleidingsniveau en het geven van eventuele adviezen. De uitkomsten worden vervolgens door facultaire kwaliteitszorgmedewerkers geanalyseerd en voorbereid voor de opleidingen. De resultaten zijn binnenkort beschikbaar via het Onderwijsdashboard. Via jouw faculteit en opleiding hoor je de komende periode welke (verbeter)punten uit de NSE voor jouw opleiding naar voren zijn gekomen en hoe aandachtspunten worden opgepakt.

 

Meer weten?

Bekijk alle scores van de NSE kernthema’s van de Universiteit Leiden en het landelijk wo-gemiddelde in de factsheet bij dit bericht (rechts), of zoek op hoe jouw opleiding is beoordeeld via het NSE Dashboard.

Voor de verbetering van het onderwijs is de NSE niet het enige instrument. Ook wordt er gebruikgemaakt van cursus- en programmaevaluaties en natuurlijk signalen vanuit de medezeggenschap. Met al deze hulpmiddelen wordt bekeken wat er goed gaat binnen het onderwijs, en waar nog meer aandacht aan geschonken kan worden.

Foto: Anna Loh

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.