Universiteit Leiden

nl en

Wat is er nodig voor een veilige campus?

Het is onrustig in de wereld. We hebben al langere tijd te maken met verschillende internationale oorlogen en conflicten. Daarnaast zorgen politieke en maatschappelijke ontwikkelingen voor gevoelens van onrust, onzekerheid en onveiligheid. Vanzelfsprekend merken we dit ook binnen onze universitaire gemeenschap. We hebben meerdere keren te maken gehad met protesten, demonstraties en andere incidenten. In dit artikel zetten we op een rijtje op welke manier het college van bestuur de veiligheid van ons allemaal wil bewaken.

Voor én achter de schermen werkt de universiteit voortdurend aan een veilig studie- en werkklimaat voor alle studenten en medewerkers. We begrijpen dat dit niet altijd even goed zichtbaar of duidelijk is. In dit artikel zetten we op een rijtje welke maatregelen we (eerder) hebben genomen.

Verscherpte beveiliging sinds 7 oktober en sluiting Wijnhaven 13-15 oktober 2023

Sinds 7 oktober is de beveiliging in onze gebouwen verscherpt. Het Wijnhavengebouw was 13 tot en met 15 oktober gesloten vanwege een verhoogd veiligheidsrisico. Hierbij ging het om een externe dreiging. Deze tijdelijke sluiting had niet te maken met onze eigen studenten of medewerkers. Er is geen signaal dat deze specifieke dreiging nu nog van toepassing is. De algemene veiligheidsmaatregelen blijven in Wijnhaven wel van kracht (LU-card controles).

Onderzoek naar 9 november

Op 9 november leidde een onaangekondigde protestactie in Wijnhaven tot veel onrust. Vervolgens is ophef ontstaan over het handelen van de extra beveiligers die daar aanwezig waren. Het College van Bestuur heeft al eerder aangegeven dat dit gedrag onacceptabel was en heeft zich hiervoor verontschuldigd. In opdracht van het CvB doet Bureau Berenschot momenteel onderzoek naar deze gebeurtenissen.

Heb je vragen over dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar secretaris@bb.leidenuniv.nl.

LU-Card controles

In sommige gebouwen van de universiteit in Leiden en Den Haag wordt bij de ingang een LU-Card controle uitgevoerd. Dit varieert per moment en per locatie. Er kunnen uiteenlopende redenen zijn om deze maatregel (tijdelijk) in te voeren, dit wordt per pand regelmatig geëvalueerd.

Wij ontvangen regelmatig vragen over de controles in Wijnhaven en de Schouwburgstraat. De Campus Den Haag bevindt zich in een gebied waar ook verschillende ministeries en veiligheidsorganisaties gevestigd zijn. Daarom is het op dit moment nodig om als medewerker of student je LU-Card te tonen en externe bezoekers aan te melden voor toegang tot deze gebouwen. Hiermee beperken we externe risico’s op onze campus.

De LU-Card controle wordt uitgevoerd door onze receptionisten. Omdat dit een omvangrijke taak is, worden zij hierbij ondersteund door een flexibele pool van tijdelijke krachten die we inhuren bij een gespecialiseerd bedrijf.  Hun opdracht is om van iedereen die binnenkomt de LU-Card te controleren, zonder aanzien des persoons. Mensen die geen LU-Card hebben, maar wél zijn aangemeld, krijgen ook toegang tot de gebouwen. Onze receptionisten hebben de instructie om geen foto’s te maken van personen of identiteitsbewijzen. Ook is het niet toegestaan om tassen te controleren. Er kunnen uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld bij een bezoek van hoogwaardigheidsbekleders.

Wij zijn ons bewust van het feit dat sommige studenten en medewerkers het gevoel hebben dat zij extra onder de loep worden genomen. De receptionisten en LU-Card controleurs hebben duidelijke instructies om iedereen te controleren op dezelfde manier.

Extra beveiliging

Wij komen als universiteit uit een tijd dat alles zo goed als open was. Dat hoort ook bij een universitaire omgeving. Elke locatie heeft echter zijn eigen dynamiek. Daarom zijn op de ene locatie andere beveiligingsmaatregelen van kracht dan op de andere locatie.

Soms hebben we te maken met een ‘verhoogd veiligheidsrisico’. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer het Nationaal Dreigingsbeeld van de NCTV aangeeft dat er een bepaald dreigingsniveau bestaat op of rond de locatie van een universiteitspand, of in geval van individuele incidenten, gericht tegen specifieke personen.

Gecombineerd met het eigen veiligheidsbeeld van de universiteit, wordt een risico-inschatting gemaakt. Op basis hiervan neemt het college van bestuur een besluit over te nemen maatregelen.

De medewerkers die zich met veiligheid en beveiliging bezighouden, doen dit in opdracht van het college van bestuur.

Organiseren van evenementen en bijeenkomsten

Sinds november 2023 is het beleid voor het organiseren van evenementen versoepeld. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van een evenement en zorgen ervoor dat men elkaar met respect behandelt. We hopen dat studenten en medewerkers zich door deze combinatie van soepel én duidelijkheid veiliger voelen om samen te komen en openlijk over hun meningen en gevoelens te praten.

Voor deze evenementen geldt wél dat externe bezoekers aangemeld dienen te worden. Ook kan het nodig zijn om vooraf te registreren hoeveel personen bij een evenement aanwezig zullen zijn. Dit vanwege capaciteit van de zalen en voorschriften van de brandweer. Met persoonsgegevens wordt altijd zorgvuldig omgegaan.

Regels bij protesten

De Universiteiten van Nederland (UNL) hebben op 14 mei een richtlijn voor protesten op universiteiten en hogescholen gepubliceerd. Zo kunnen wij met duidelijke en herkenbare regels werken wanneer een protest of demonstratie plaats vindt.

Academische vrijheid is een kernwaarde van de Universiteit Leiden, en ruimte bieden aan verschillende perspectieven en meningen vinden wij een groot goed. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat er vragen kunnen zijn over het organiseren van protesten op onze campus. Er is, kort gezegd, behoefte aan duidelijkheid.

Ons overzicht van regels in geval van protesten is in overeenstemming met de richtlijn van de UNL, en met onze huisregels. Hiermee willen we aan de leden van onze universitaire gemeenschap helderheid verschaffen over wat er kan (en niet kan) bij een protest op onze campus.

Tot slot: behandel elkaar met respect

De universiteit streeft ernaar een vrije, open gemeenschap te zijn, waar studenten en medewerkers in vrijheid en veiligheid kunnen studeren en werken.

Helaas zorgt de situatie in binnen- en buitenland ervoor dat dit niet altijd mogelijk is. We hebben nu eenmaal wel eens te maken met bepaalde dreigingen en onveilige situaties. Daarnaar moeten wij handelen met het oog op de veiligheid van iedereen.

Daarnaast kunnen wij zelf ook een rol spelen als het gaat om het creëren van een veilige campus. Door elkaar met respect te blijven behandelen, en door oog te blijven houden voor de mening en overtuigingen van anderen. Onze verscheidenheid is onze kracht, dit moeten we niet vergeten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.