Universiteit Leiden

nl en

Zeven Comenius-onderwijsbeurzen voor Leidse docenten

Elf docenten van de Universiteit Leiden ontvangen Comenius-onderwijsbeurzen om samen met hun projectteams in hun eigen onderwijs een vernieuwingsproject realiseren. Het gaat om drie beurzen van 100.000 euro binnen het Senior Fellows-programma en vier beurzen van 50.000 euro binnen het Teaching Fellows-programma.

De Comenius-onderwijsbeurzen worden jaarlijks uitgereikt aan onderwijsprofessionals in het wo en hbo om onderwijsinnovatie te bevorderen. De beurzen worden bekostigd door het ministerie van OCW, die hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar wil waarderen, en de uitvoering is belegd bij het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Ieder jaar worden zo'n 66 beurzen vergeven, waarvan 40 in het Teaching Fellow-programma, 22 in het Senior Fellow-programma en 4 in het Leadership Fellow-programma. De laureaten treden toe tot het landelijke ComeniusNetwerk, een netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs.  

Milieu-educatie

Min Cho – Universitair docent in Global Health, Innovation and Society (Leiden University College The Hague)
Jyothi Thrivikraman – Universitair docent in Global Health, Innovation and Society (Leiden University College The Hague)

Senior Fellowship Project: EcoConnect: een reis van veerkracht en milieu-educatie
Thema: Vrije thema

Studenten verwachten dat ze worden uitgerust met kennis en kunde om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame toekomst. Hoger onderwijsinstellingen zullen zich daarom afvragen: hoe integreren we het onderwerp klimaatverandering dusdanig dat we aan deze behoefte kunnen voldoen? Docenten, met name in niet-bètavakgebieden, zijn onzeker hoe ze dit thema kunnen adresseren en hoe ze om kunnen gaan met de zorgen van hun studenten. Onze innovatie ‘EcoConnect’ heeft tot doel een onderwijscentrum te ontwikkelen dat omgevingsonderwijs combineert met een veerkracht-versterkende pedagogiek, waarmee docenten in niet-bètaprogramma’s het onderwerp klimaatverandering kunnen incorporeren in hun onderwijs.

Onderwijs over digitaal erfgoed

Karin de Wild – Universitair docent Contemporary Museum and Collection Studies (Leiden University Centre for the Arts in Society)
Peter Verhaar – Universitair docent en Digital Scholarship Librarian (Leiden University Centre for the Arts in Society)

Senior Fellowship Project: Een nieuwe didactische benadering voor het onderwijs over digitaal erfgoed
Thema: Aansluiting op de arbeidsmarkt

Cultureel erfgoed wordt steeds vaker digitaal aangeboden, en binnen erfgoedinstellingen bestaat er daarom een urgente behoefte aan digitaal vaardig personeel. Voor studenten in de Geesteswetenschappen is het momenteel van groot belang om kennis en vaardigheden te ontwikkelen rond onderwerpen zoals digitaal cureren, data science en AI. In dit project zullen we vakinhoudelijke en een didactische innovaties doorvoeren, die ervoor zorgen dat studenten effectief kunnen werken aan de ontwikkeling van de relevante expertise. Via een onderwijsvorm die gestoeld is op het principe van integrerend leren, zullen studenten leren om transdisciplinair te denken en om theoretische kennis toe te passen in praktijksituaties.

Betere samenwerking artsen en verpleegkundigen

Alexandra Langers – Maag-, darm- en leverarts en docent in de bachelor en master Geneeskunde en de bachelor Biomedische Wetenschappen (LUMC)
Esther Hamoen – Internist-endocrinoloog en docent klinisch onderwijs in het coschap Beschouwend van de master Geneeskunde (LUMC)

Senior Fellowship Project: Breng het ziekenhuis naar de zorgprofessional in opleiding: integratie van virtuele onderwijsactiviteiten op een clinical teaching unit ter bevordering van interprofessioneel werkplekleren
Thema: Onderwijsvormen van de toekomst

Artsen en verpleegkundigen worden apart van elkaar opgeleid, terwijl deze beide zorgprofessionals in de praktijk veel samen werken. Een groot deel van de opleiding, zeker in het begin, gebeurt buiten het ziekenhuis. Dat zorgt ervoor dat de omschakeling van theorie naar (ziekenhuis)praktijk als lastig wordt ervaren. Het doel van ons project is om studenten geneeskunde en studenten verpleegkunde samen – van elkaar en met elkaar – te laten leren in een realistische, maar veilige omgeving waar door het gebruik van moderne techniek de verpleegafdeling virtueel wordt verplaatst naar de leeromgeving buiten het ziekenhuis.

App die aanzet tot kritisch denken

Zsuzsika Sjoerds – Universitair docent Cognitieve Neurowetenschappen & Metawetenschappen - (Cognitieve Psychologie, Instituut Psychologie)
Sebo Uithol – Universitair docent Cognitieve Neurowetenschappen & Filosofie (Cognitieve Psychologie, Instituut Psychologie)

Teaching Fellowship Project: Het Familiediner: de app die studenten kritisch leert denken
Thema: Onderwijsvormen van de toekomst

In een wereld vol desinformatie is kritisch denken een essentiële, maar moeilijk aan te leren vaardigheid. Universiteiten proberen studenten tot kritische denkers op te leiden, maar door overvolle lesprogramma’s en beperkte oefentijd zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt. Onze ‘Family Dinner’ app, die echte gesprekken aan de eettafel met familieleden simuleert, traint studenten argumentatiefouten en vooringenomenheden te herkennen. Een pilot aan de Universiteit Leiden wees uit dat het trainen zowel prettig als effectief was. Met de Comenius Teaching Fellow-beurs transformeren we onze pilot-app tot een didactisch geavanceerd, vrij toegankelijk leerinstrument, dat in de toekomst in een grote gebruikersgemeenschap ingezet kan worden.

Diverser geschiedenisonderwijs

Kim Beerden – Universitair docent Oude Geschiedenis (Instituut voor Geschiedenis)

Teaching Fellowship Project: Bewegwijzering gezocht! Diversificatie van academisch geschiedenisonderwijs tussen inhoud en proces
Thema: Diversiteit en inclusie

Veel docenten willen hun onderwijs diverser maken, maar vaak hebben ze moeite het proces vorm te geven. Het project ‘Bewegwijzering gezocht’ ontwikkelt een roadmap voor Nederlandse historici om dit in praktijk te brengen. Het BA1-onderwijs Grieks-Romeinse geschiedenis is de proeftuin, waarmee dit een gezamenlijk project vanuit de sectie Oude Geschiedenis is.

De ervaring met (her)ontwikkeling van opdrachten wordt gebruikt om in de roadmap uit te leggen hoe met de volgende vier onderwerpen omgegaan kan worden: diversiteit van de materialen, inclusief taalgebruik, triggerwaarschuwingen en toegankelijkheid. Met deze leeropbrengsten levert dit project een fundamentele bijdrage aan diversificatie bij geschiedenisopleidingen.

Taalondersteuning bij leesproblemen

Eun-Ju Kim – Docent Koreaans (Leiden Institute for Area Studies)

Teaching Fellowship Project: Een gelijk speelveld voor lezen en leren: taalondersteuning voor studenten van Koreaans en Japans met leesproblemen (leerstoornis/dyslexie)
Thema: Diversiteit en inclusie

Dit project ontwikkelt taalspecifieke hulpmiddelen voor studenten met leesproblemen (leerstoornis/dyslexie) die Koreaans of Japans als tweede taal leren om daarmee een succesvoller lees- en leerproces te realiseren. Dit ondersteuningsprogramma stelt de individuele behoeften van studenten bij hun taalverwervingsproces vast, combineert ondersteuningsmethoden voor dyslexie die bekend zijn bij Nederlandse studenten met methoden uit de doeltaal, en past deze toe op de inhoud van de taalprogramma’s van de BA Koreastudies en Japanstudies. De ontwikkeling van een dergelijke ondersteuningsmethode draagt bij aan de erkenning van diversiteit onder studenten en aan het creëren van een inclusiever en meer ondersteunend taalprogramma. Hiermee kunnen ongelijke leermogelijkheden veroorzaakt door leesproblemen gelijkgetrokken worden.

Cruciaal onderwijs over geneesmiddelontwikkeling

Wisse Bakker - Docent bij de minor Academic Pharma (LUMC)

Teaching Fellowship Project: Halve minor 'Academic Pharma'
Thema: Vrij thema

Geneeskundestudenten missen cruciaal onderwijs over het complexe proces van geneesmiddelontwikkeling. Met name de ontwikkeling van ‘commercieel minder interessante’ geneesmiddelen zoals voor zeldzame ziekten of hergebruik van goedkopere geneesmiddelen bij andere ziekten vraagt sterke betrokkenheid van de academie en artsen. Dit wordt behandeld in de halve minor 'Academic-Pharma'. De minor omvat innovatieve werkvormen, praktijkgerichte teamopdrachten en rollenspellen. Ook werken studenten aan creatieve oplossingen voor lopende projecten met projectleiders van het onderzoeksthema 'Academic Pharma' als docenten. Het doel is studenten te interesseren voor academische geneesmiddelontwikkeling en de brug tussen klinische praktijk, academie en de Life Sciences-sector in Nederland te versterken.

Wil je meer informatie over de Comeniusbeurs of zelf ook een voorstel indienen? De Universiteit Leiden begeleidt docenten bij het opstellen van hun innovatievoorstel. Voor vragen over de beurs en de procedure kun je terecht bij Anna Terra Verhage, Strategie en Academische Zaken. Zie ook de algemene Comeniusbeurs pagina met meer informatie over de beurs en de procedure.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.