Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Studenteninspraak Faculteit der Archeologie

De Faculteit der Archeologie kent verschillende raden en commissies die adviseren en beslissen over alle zaken die met de Faculteit te maken hebben.

Het onderwijs en de invulling daarvan is één van deze zaken. Er wordt op verschillende niveaus overlegd hoe het onderwijs geëvalueerd en vervolgens verbeterd kan worden.
De Faculteit vindt het belangrijk dat de zaken die spelen onder studenten ook duidelijk worden op bestuurlijk niveau.

Veel studenten zijn zich er momenteel niet van bewust dat de ‘klachten’ die zij hebben over het onderwijs ook daadwerkelijk kunnen worden omgezet tot de verbetering daarvan. Hiervoor heeft de faculteit de zogenaamde inspraak- en medezeggenschapsorganen.
In deze organen zitten studentvertegenwoordigers die zich hard maken voor de onderwijsgerelateerde zaken.

Om op de hoogte te zijn van wat er speelt is het belangrijk dat studenten input leveren aan deze studentvertegenwoordigers.
In het onderstaande zal in het kort worden uitgelegd via welke weg jij als student je opmerkingen en eventuele klachten over het onderwijs kenbaar kunt maken aan deze vertegenwoordigers.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (hierna te noemen: OLC) bestaat uit 4 stafleden van de faculteit en 4 studenten Archeologie (2 Ba studenten en 2 (R)Ma studenten). De voornaamste taken van de OLC zijn:

  • Advies uitbrengen over de Onderwijs- en Examenregeling (het OER)
  • Het jaarlijks beoordelen of het OER ook daadwerkelijk wordt nageleefd.
  • Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (onderwijsvernieuwing, onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studieadvies, studiebegeleiding, vakinhoud, tentaminering etc.)

Wanneer jij als student van mening bent dat één van bovenstaande punten niet tot uiting komt in het onderwijs is het belangrijk de studentleden van de OLC hiervan op de hoogte te stellen. Zij zullen deze opmerkingen vervolgens in de maandelijkse vergadering bespreken en waar gewenst ook actie ondernemen.

De OLC zal altijd feedback geven wanneer studenten een probleem aankaarten en duidelijk maken wat de actie is die zij gaan ondernemen.

Ga voor meer informatie naar de Opleidingscommissie webpagina.

Faculteitsraad

Naast de Opleidingscommissie zijn er ook studenten vertegenwoordigd in de Faculteitsraad (hierna te noemen: FR).

De FR opereert op een andere manier dan de OLC. Allereerst hebben zij naast een adviserende rol aan de Faculteit, ook inspraak in sommige beslissingen, waaronder de begroting. Zij houden zich dus niet alleen bezig met onderwijs, maar eigenlijk met alle zaken die met de Faculteit te maken hebben.

De studentleden van de FR zijn vaak iets minder zichtbaar dan de OLC leden, maar zijn echter altijd benaderbaar voor vragen, opmerkingen of klachten van studenten. 

Assessor

Ook in het bestuur van de Faculteit is een student-lid werkzaam, de assessor, die zich bezig houdt met de portfolio studentenzaken. De assessor draagt er zorg voor dat het studentenperspectief in acht wordt gehouden in de bestuursvergaderingen. Dit gebeurt in overleg met verschillende organen, waaronder de OLC en FR, maar ook assessoren van de andere faculteiten (LAssO), studievereniging L.A.S. Terra, het facultaire LUS lid, en uiteraard de studenten zelf.

Mocht het zo zijn dat een student vragen/klachten/opmerkingen heeft over het onderwijs of de faculteit in het algemeen en merkt dat die geen gehoor krijgt bij de OLC of de FR, dan kan de student contact opnemen met de assessor.

Ook voor dringende punten is de assessor bereikbaar: in tegenstelling tot de OLC en FR die vaak één keer per maand bijeen komen is de assessor wekelijks bezig met diens taken en kan dus vaak sneller actie ondernemen.

Zoë van Litsenburg
assessor@arch.leidenuniv.nl  
Van Steenisgebouw
kamer A2.18

Examencommissie

De Examencommissie is formeel geen medezeggenschapsorgaan. De commissie is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen van de Faculteit der Archeologie. Zie voor meer informatie de pagina van de Examencommissie.

Enquêtes

Naast de directe benadering die je naar bovenstaande personen kunt maken gaan de OLC en assessor ook zelf op zoek naar informatie van studenten gerelateerd aan het onderwijs. Een belangrijk middel hiervoor zijn de enquêtes die iedere student weleens langs heeft zien komen. De OLC krijgt deze enquêtes binnen en evalueert ze, waarna een advies wordt uitgebracht aan de desbetreffende docent.

Om een goed beeld te krijgen van de mening van studenten is het belangrijk dat enquêtes bewust en door alle studenten worden ingevuld. Wanneer dit niet gebeurt ontstaat namelijk een vertekend beeld van de algemene opinie en zijn de resultaten onbruikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.