Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) alsmede het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Het Leidse model

Het is typerend voor de "Leidse" Universitaire medezeggenschap dat voor ieder onderwerp, ongeacht de al dan niet formeel toegewezen bevoegdheden, het oordeel van de Universiteitsraad door het College van Bestuur als zwaarwegend wordt gezien. Er wordt in alle gevallen naar gestreefd om tot consensus te komen. 

Rechten van de UR

Instemmingsrecht 

Het College van Bestuur heeft voorafgaand instemming nodig van de UR bij ieder te nemen besluit aangaande onder andere:

 • het instellingsplan;
 • de vormgeving van het systeem van de kwaliteitszorg;
 • de begroting op hoofdlijnen.

Adviesrecht 

Het College van Bestuur vraagt de UR om advies bij ieder te nemen besluit aangaande onder andere:

 • aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen;
 • beleid ten aanzien van de oprichting van holdings en besloten vennootschappen;
 • de modellen voor de Onderwijs- en Examenregelingen (OER'en).

Initiatiefrecht 

Naast bovenstaande "reactieve" bevoegdheden, die altijd in relatie staan tot een voorgenomen besluit van het College van Bestuur, heeft de UR het recht om zelf zaken onder de aandacht te brengen van het College. Dit gebeurt regelmatig. 

Voor de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen CvB-UR, bezoek de Organisatiegids.

Leden van de UR

De UR bestaat op dit moment uit zestien leden, van wie er acht afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en acht uit de studentengeleding. De Raad wordt bijgestaan door een griffier en een voorzitter.

Voor de precieze samenstelling van de Universiteitsraad kun je de Organisatiegids raadplegen.

Actief in de medezeggenschap

Wil je zelf actief worden in de medezeggenschap van de Universiteit Leiden? Bekijk dan wat je moet doen om als student in een van de medezeggenschapsorganen van de universiteit te komen.

Commissies van de UR

Ter voorbereiding van een aantal grote en/of langlopende onderwerpen heeft de UR drie commissies ingesteld: Personeel, Studentenzaken & Internationalisering; Onderwijs & Onderzoek; en Financiën & Huisvesting. Ieder Raadslid neemt in principe zitting in één van de drie commissies.

Voorzitterschap

Elke commissie wordt voorgezeten door een door de Raad gekozen commissievoorzitter, die verantwoordelijk is voor het leiden van de vergadering, het opstellen van het commissieadvies aan de UR en daarnaast in overleg met de voorzitter en griffier van de UR voor bepaalde dossiers de te volgen procedure uitstippelt. De commissievoorzitter onderhoudt daarnaast ook contact met studenten en personeel in het werkveld. Tenslotte doet de commissievoorzitter tijdens Overlegvergaderingen met het College van Bestuur vaak dienst als woordvoerder namens de UR.

Commissie Personeel, Studentenzaken & Internationalisering (PS&I)

De commissie PS&I bereidt dossiers voor die de positie van personeel en studenten aan de Universiteit Leiden betreft, alsmede ontwikkelingen op het terrein van de internationalisering.

Commissie Onderwijs & Onderzoek (O&O)

In de commissie O&O worden dossiers voorbereid die betrekking hebben op onderwijs en onderzoek in brede zin: studiesucces, opleidingsaanbod, beleid op het gebied van onderzoeks- en onderwijskwaliteit, excellentieonderwijs, profileringsgebieden en aanverwante onderwerpen.

Commissie Financiën & Huisvesting (F&H)

Deze commissie is belast met de voorbereiding van de Bestuurlijke Financiële Rapportages, de begroting, de kadernota en dossiers op het gebied van vastgoed en huisvesting.

Studenteninspraak Faculteit der Archeologie

De Faculteit der Archeologie kent verschillende raden en commissies die adviseren en beslissen over alle zaken die met de Faculteit te maken hebben.

Het onderwijs en de invulling daarvan is één van deze zaken. Er wordt op verschillende niveaus overlegd hoe het onderwijs geëvalueerd en vervolgens verbeterd kan worden.
De Faculteit vindt het belangrijk dat de zaken die spelen onder studenten ook duidelijk worden op bestuurlijk niveau.

Veel studenten zijn zich er momenteel niet van bewust dat de ‘klachten’ die zij hebben over het onderwijs ook daadwerkelijk kunnen worden omgezet tot de verbetering daarvan. Hiervoor heeft de faculteit de zogenaamde inspraak- en medezeggenschapsorganen.
In deze organen zitten studentvertegenwoordigers die zich hard maken voor de onderwijsgerelateerde zaken.

Om op de hoogte te zijn van wat er speelt is het belangrijk dat studenten input leveren aan deze studentvertegenwoordigers.
In het onderstaande zal in het kort worden uitgelegd via welke weg jij als student je opmerkingen en eventuele klachten over het onderwijs kenbaar kunt maken aan deze vertegenwoordigers.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (hierna te noemen: OLC) bestaat uit 4 stafleden van de faculteit en 4 studenten Archeologie (2 Ba studenten en 2 (R)Ma studenten). De voornaamste taken van de OLC zijn:

 • Advies uitbrengen over de Onderwijs- en Examenregeling (het OER)
 • Het jaarlijks beoordelen of het OER ook daadwerkelijk wordt nageleefd.
 • Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (onderwijsvernieuwing, onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studieadvies, studiebegeleiding, vakinhoud, tentaminering etc.)

Wanneer jij als student van mening bent dat één van bovenstaande punten niet tot uiting komt in het onderwijs is het belangrijk de studentleden van de OLC hiervan op de hoogte te stellen. Zij zullen deze opmerkingen vervolgens in de maandelijkse vergadering bespreken en waar gewenst ook actie ondernemen.

Samenstelling opleidingscommissie

Stafleden:

 • dr. ir. M.J. Driessen
 • dr. M.H. Field
 • dr. J.J. Stöger
 • dr. A.T. Antczak

Studenten:

 • T. Chmielowice-Sziemanski
 • I. van den Brink
 • L. den Boef
 • T. van Cruchten

De OLC zal altijd feedback geven wanneer studenten een probleem aankaarten en duidelijk maken wat de actie is die zij gaan ondernemen.
Zie ook het evaluatiesysteem en kwaliteitszorg.
 

Faculteitsraad

Naast de Opleidingscommissie zijn er ook studenten vertegenwoordigd in de Faculteitsraad (hierna te noemen: FR).

De FR opereert op een andere manier dan de OLC. Allereerst hebben zij naast een adviserende rol aan de Faculteit, ook inspraak in sommige beslissingen, waaronder de begroting. Zij houden zich dus niet alleen bezig met onderwijs, maar eigenlijk met alle zaken die met de Faculteit te maken hebben.

De studentleden van de FR zijn vaak iets minder zichtbaar dan de OLC leden, maar zijn echter altijd benaderbaar voor vragen, opmerkingen of klachten van studenten. De studentvertegenwoordigers in de FR zijn te breiken via student.fr[a]arch.leidenuniv.nl

Samenstelling van de Faculteitsraad (2017-2018):

* Yannick Boswinkel
* Rachel Schats
* Marleen Termeer
* Carli Peters
* Timothy Stikkelorum
* Felix van Gelderen

Assessor

Ook in het bestuur van de Faculteit, waar uiteindelijk alle beslissingen definitief genomen worden, is een studentvertegenwoordiger werkzaam: de assessor. De assessor draagt er zorg voor dat de stem van studenten wordt gehoord in de bestuursvergaderingen. Dit doet hij/zij in overleg met verschillende organen, waaronder de OLC en FR, maar ook assessoren van de andere faculteiten (LAssO), studievereniging L.A.S. Terra en uiteraard de studenten zelf.

Mocht het zo zijn dat een student vragen/klachten/opmerkingen heeft over het onderwijs of de faculteit in het algemeen en merkt dat hij of zij geen gehoor krijgt bij de OLC of de FR, dan kan de student contact opnemen met de assessor.
Ook voor dringende punten is de assessor bereikbaar: in tegenstelling tot de OLC en FR die vaak één keer per maand bijeen komen is de assessor wekelijks bezig met zijn taken en kan dus vaak sneller actie ondernemen

Stefan Weijgertse
assessor@arch.leidenuniv.nl 
Van Steenisgebouw
kamer 2.13

Enquêtes

Naast de directe benadering die je naar bovenstaande personen kunt maken gaan de OLC en assessor ook zelf op zoek naar informatie van studenten gerelateerd aan het onderwijs. Een belangrijk middel hiervoor zijn de enquêtes die iedere student weleens langs heeft zien komen. De OLC krijgt deze enquêtes binnen en evalueert ze, waarna een advies wordt uitgebracht aan de desbetreffende docent.

Om een goed beeld te krijgen van de mening van studenten is het belangrijk dat enquêtes bewust en door alle studenten worden ingevuld. Wanneer dit niet gebeurt ontstaat namelijk een vertekend beeld van de algemene opinie en zijn de resultaten onbruikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie