Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Medezeggenschap

Als je wilt meebeslissen over zaken die het onderwijs van de faculteit aangaan, kun je lid worden van de faculteitsraad of  van een van de opleidingscommissies.

De leden van de Faculteitsraad 2021 - 202

De Faculteitsraad

De faculteitsraad (FR) van W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit. De belangrijkste taak van de FR is om het faculteitsbestuur (FB) kritisch te volgen, van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. 

Naast medewerkers zitten er ook studenten in de raad. Die zijn gekozen tijdens de facultaire verkiezingen. Het FB en de FR vergaderen elke maand. Op de agenda staan onderwerpen als:

  • financiën
  • personeelsbeleid
  • onderwijs
  • facilitaire diensten
  • Andere dingen die spelen in de faculteit 

Bekijk wie er in de faculteitsraad zitten.

Meer weten over wat de faculteitsraad bespreekt? Bekijk eens de agenda's en notulen.

Als je meer informatie wilt, andere vragen hebt of ontevreden bent over een bepaalde situatie op de faculteit, neem dan contact met ons op via FWN-FR@science.leidenuniv.nl.

Volg verder de faculteitsraad op Facebook.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie (OC), die bestaat uit docenten en studenten.  De OC is het belangrijkste orgaan binnen de opleiding waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Een OC is een wettelijk vastgelegd medezeggenschapsorgaan. Ze wordt ingesteld voor een afzonderlijke opleiding of een groep van opleidingen. De OC heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Een OC houdt dus de vinger aan de pols, dient instemming te verlenen aan bepaalde zaken en geeft adviezen ter verbetering. Indien nodig is de OC een luis in de pels. Ze draagt constructief bij aan verbeteringen in vakken, maar denkt ook mee over de grote lijnen van het curriculum, voor nu en voor de verdere toekomst.

De samenstelling van de OC wisselt jaarlijks. De actuele samenstellingen en contactgegevens van de opleidingscommissies vind je in de organisatiegids.

Communicatie tussen de bacheloropleiding en bachelorstudenten Sterrenkunde vindt in eerste instantie plaats in de opleidingscommissie (OC). Deze commissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Op dit moment nemen vier docenten en vier bachelorstudenten zitting in de OC, met een vertegenwoordiger uit ieder jaar van de bacheloropleiding. De masteropleiding Astronomy heeft een aparte opleidingscommissie. Neem contact op met de OC voor klachten over het onderwijs, suggesties voor verbetering van het onderwijs en voor vakevaluaties.

Stafleden
Prof.dr. Michiel Hogerheijde (voorzitter)
Dr. A. Monreal Ibero
Dr. S. van Velzen
D. N. van der Marel

Studentleden
Véronique Roos (student 1e jaar)
Sjoerd Scheenstra (student 1e jaar)
Chloe Boot (student 2e jaar)
Sam Beckers (student 3e jaar)

E-mailadres gehele opleidingscommissie: ocbachelor@strw.leidenuniv.nl
E-mailadres studentgeleding opleidingscommissie: ocstud@strw.leidenuniv.nl

De Examencommissie van de opleiding Sterrenkunde stelt regels vast met betrekking tot tentamens en examens, geeft aanwijzingen over de beoordeling van tentamen- en examenkandidaten en over de vaststelling van de uitslag van tentamens en examens. Er is één commissie voor de bacheloropleiding Sterrenkunde en de masteropleiding Astronomy. De leden van de Examencommissie worden jaarlijks benoemd door het Faculteitsbestuur c.q. de Decaan.

Samenstelling Examencommissie Sterrenkunde
Prof.dr. Henk Hoekstra (voorzitter)
Dr. Matthew Kenworthy
Prof. dr. B.R. Brandl
Prof.dr. M. Kriek
Prof.dr. Alex de Koter (extern lid)

Verzoeken aan de Examencommissie Sterrenkunde
Formele verzoeken tot in- en uitschrijving voor studieactiviteiten (zoals tentamens) kun je indienen via het in-/uitschrijfformulier. Gebruik voor alle andere verzoeken het algemene webformulier.

De Toelatingscommissie adviseert over de geschiktheid van de vooropleiding van kandidaten voor de bacheloropleiding Sterrenkunde en de masteropleiding Astronomy. Bij geconstateerde tekortkomingen kan de commissie eventueel voorstellen doen ter compensatie daarvan. De leden van de Toelatingscommissie worden benoemd door het Faculteitsbestuur c.q. de Decaan. De Toelatingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Toelatingscommissie bacheloropleiding Sterrenkunde
Prof. dr. M. Franx
Dr. A. Monreal Ibero
Prof. dr. P.P. van der Werf

De PR Commissie van de opleiding Sterrenkunde is gezamenlijk met de opleiding Natuurkunde en houdt zich bezig met de voorlichting voor beide opleidingen, zoals het vervaardigen van promotiemateriaal en het organiseren van wervingsevenementen (Open Dagen, Proefstuderen, Meeloopdagen) in samenwerking met de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. De PR Commissie vergadert drie keer per jaar en bestaat uit de volgende leden:

Stafleden
Prof.dr. Henk Hoekstra (Staflid Sterrenkunde, voorzitter)
Prof.dr.ir. Tjerk Oosterkamp (Staflid Natuurkunde)
Razjaan Razhid, BSc (Coördinator Onderwijs-PR & Studentwerving Sterrenkunde)
Drs. Manon van Ette (Wervingscoördinator Natuurkunde)
Drs. Bruno van Wayenburg (Outreach Officer LION)

Studentleden
Julia Wasala (Studentambassadeur bachelor Sterrenkunde)
Nashanty Brunken (Studentambassadeur bachelor Sterrenkunde)
Paloma Jol (PR-assistent Sterrenkunde)
Serafine Beugelink (Studentambassadeur bachelor Natuurkunde)
Jasper Jansen (Studentambassadeur bachelor Natuurkunde)
Thomas Rothe (PR-assistent Natuurkunde)
Matthijs Goedings (PR-assistent Natuurkunde)

Contact.VWO
Dr. Henk Buisman
Drs. Ingrid Versluijs

Contact.VWO is de link tussen het natuurkunde-onderwijs op Nederlandse middelbare scholen en de opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Zij organiseren bezoeken aan de universiteit en practica voor middelbare scholieren, evenementen voor middelbare scholieren en hun docenten en ze bieden ondersteuning bij profielwerkstukken. Klik hier voor meer informatie.

De onderwijsadministratie voor de opleiding Sterrenkunde wordt gevoerd door het Education Office Astronomy.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.