Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

De belangrijkste van je rechten en plichten zijn opgenomen in het Studentenstatuut. De uitwerking hiervan vindt plaats in regelingen zoals de Onderwijs- en Examen Regeling (de OER) van je opleiding. De overige regelingen die voor studenten van belang zijn vind je bij de facultaire en universitaire regelingen.

Facultaire regelingen

Onderwijs- en examenregelingen 2017-2018

Onderwijs- en examenregelingen (OERen) bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Neem voor vragen over de onderwijs- en examenregeling contact op met OenK@hum.leidenuniv.nl (Onderwijsadvies en kwaliteitszorg). 

Archief

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel

Master

Algemeen deel

Algemene onderwijs- en examenregeling (ook beschikbaar in het Engels)

Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Master

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Master

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Master

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel:

Master

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel:

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel:

Master

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel:

Research Master's Programmes

Bachelor

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel:

Master

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel:

Research Master's Programmes

Onderwijs- en examenregelingen 2018-2019

Onderwijs- en examenregelingen (OERen) bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

De opleidingsspecifieke OER van Chinastudies vind je hieronder.

Regelingen studieprogramma Chinastudies

Deelname aan colleges

Studenten dienen zich jaarlijks per semester verplicht in te schrijven via uSis voor ieder vak dat zij willen volgen. Studenten moeten zich ook voor tentamens inschrijven. Doen zij dat niet op tijd, dan volgt een boete van 20 euro.

Informatie over werkgroepen; aanwezigheidsplicht

Als het college het karakter heeft van een werkgroep – dit geldt onder andere voor alle taalverwervingscolleges – kan degene die zonder geldige reden meer dan twee keer per semester verzuimt, van verdere collegedeelname worden uitgesloten; de student mag dan wel tentamen doen. De staf spant zich in colleges zo vorm te geven dat waarde en noodzaak van aanwezigheid duidelijk zijn. Aanwezigheidsplicht bij werkgroepen is dus niet bedoeld als holle discipline of dressuur, maar om ervoor te zorgen dat de studenten van meet af aan bij zijn en bijblijven in de spannende, maar ook inspannende verbinding van een moeilijke taal met de disciplinaire vaardigheden die ons vak vereist.

Toetsing

Voor alle vakken wordt tijdig en duidelijk in geschrifte, hetzij in de studiegids hetzij in de syllabus die in de eerste week van het semester beschikbaar moet zijn, aangegeven welke componenten de toetsing omvat (bij voorbeeld: bijdrage aan de bijeenkomsten, referaten, vertalingen, werkstukken, tentamina), hoe zwaar ze wegen en wanneer de student ze moet afronden. Om het vak te halen en er studiepunten voor te krijgen moet de student alle componenten afronden vóór de uiterlijke datum die de docent aangeeft. Dit is nooit later dan de laatste dag van het betreffende academische jaar. Doet de student dat niet, dan vervallen de scores voor wel behaalde componenten en moet hij het vak, als hij het opnieuw wil volgen, in zijn geheel in een latere editie overdoen. Hier geldt alleen een uitzondering als hij van de examencommissie individuele, uitdrukkelijke toestemming krijgt voor extra uitloop. 

Tentamens
Tentamens kunnen slechts worden afgelegd op door de opleiding vastgestelde data. Deze worden zo vastgesteld dat wie het betreffende college regelmatig en actief heeft voorbereid en gevolgd zonder overmatige inspanning voor het tentamen kan slagen. Slechts een eindcijfer van 6 of hoger geldt als voldoende. 

Herkansingen
Herkansingen zijn bedoeld voor die studenten die voor het tentamen zijn gezakt of door overmacht zich niet voldoende hebben kunnen voorbereiden of verhinderd zijn aan het tentamen deel te nemen. Herkansingen zijn niet bedoeld om de studenten extra voorbereidingstijd te verschaffen of om zwakke voldoendes op te halen. Voor studenten die bij herkansing een lager cijfer behalen blijft het oorspronkelijke cijfer staan. Aan herkansingen kunnen slechts zij deelnemen die ook aan het oorspronkelijke tentamen hebben deelgenomen, dan wel zich van tevoren met een geldige reden hebben afgemeld bij de docent of het secretariaat. Studenten die ook na herkansing niet geslaagd zijn, kunnen het volgende jaar opnieuw aan het betreffende tentamen deelnemen, tenzij ze een negatief BSA hebben gekregen. 

Bijzondere herkansingsregeling propedeusevakken tweede semester
Onder bijzondere omstandigheden kunnen studenten de gelegenheid krijgen om één niet behaald propedeusevak uit het tweede semester nogmaals te herkansen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de student heeft 25 EC van de vakken van het tweede semester van de propedeuse behaald;
  • voor het niet-behaalde vak (5 EC) heeft hij/zij ten minste een 4.0 behaald. Ingeval van Literatuur en kunst van China en Filosofie en religie van China heeft hij/zij voor beide deeltoetsen een 4.0 behaald;
  • de student heeft alle reguliere toetsmomenten voor het (extra te herkansen) vak in het jaar benut.

Het verkrijgen van deze extra herkansing is geen automatisme. Indien men denkt voor deze regeling aanmerking te komen dient men uiterlijk 10 juli van het betrokken jaar een verzoek in bij de examencommissie. Deze controleert of de aanvrager voldoet aan de gestelde eisen.

Buitengewone omstandigheden
Indien een student door aantoonbare overmacht zowel tentamen als herkansing van een college heeft gemist, kan hij de examencommissie verzoeken om een extra herkansing. Alleen verzoeken die zijn ingediend direct na het ontstaan van de overmachtssituatie worden in behandeling genomen. Als de commissie het verzoek honoreert, maken student en docent afspraken over het tijdstip van deze herkansing. Na ieder tentamen wordt een nabespreking gehouden of kan deze op individuele basis worden aangevraagd. Indien een student na deze nabespreking en/of een persoonlijk onderhoud met de docent zich niet kan verenigen met de beoordeling van zijn tentamen c.q. werkstuk, kan hij schriftelijk bij de examencommissie gemotiveerd beroep aantekenen tegen de beoordeling. De examencommissie beschikt binnen dertig dagen na ontvangst van het beroep. Indien de student zich ook met deze beschikking niet kan verenigen kan hij beroep aantekenen bij de Centrale Commissie van Beroep, Rapenburg 70, Leiden.

Universitaire richtlijn voldoende/onvoldoende

Het College van Bestuur heeft voor de hele Universiteit Leiden de volgende richtlijnen vastgesteld:

  1. De laagst mogelijke voldoende is een 6.0 en de hoogst mogelijke onvoldoende een 5.0;
  2. Bij gevolg mag de beoordeling van examenonderdelen niet meer worden uitgedrukt in cijfers tussen 5.0 en 6.0;
  3. Resultaten die uitkomen op 5,49 of lager worden afgerond naar 5.0 en resultaten van 5.50 en hoger naar 6.0.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per cursus 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week studeert. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System (ECTS). De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 EC, dus 1 EC staat voor 28 uur. De EC vervangen de vroegere studiepunten (stp.). Regel hierbij is dat 1 EC ongeveer overeenkomt met 0,7 stp.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door de studieadministratie van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem uSis . Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen. Studenten kunnen via USIS hun studievoortgang volgen, tentamenresultaten inzien en dienen zich per semester aan te melden voor alle colleges en de (her)tentamens .

Mondelinge en schriftelijke tentamens 
Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging, werkstukken op de dag van inlevering. Eindwerkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan de administratie.

Cursussen gevolgd buiten Universiteit Leiden 
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studieadministratie van de eigen opleiding.

Adreswijzigingen 
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via uSis of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie. De opleiding communiceert uitsluitend met de studenten via hun u-mailaccount en niet via privé-mailadressen. Dit e-mailadres kan indien gewenst eenvoudig worden doorgestuurd naar het privé-mailadres van de student. Het (juist) gebruik van het u-mailaccount is de eigen verantwoordelijkheid van de student! 

Instroomregeling HBO-opleiding OTC Maastricht

Door de grote verschillen in de opbouw van de opleidingen, zijn afgestudeerden van de opleiding Oriëntaalse Taal en Communicatie (OTC) te Maastricht (Hogeschool Zuyd) – met als taal Chinees niet direct toelaatbaar tot de MA Chinese Studies. Voor hen is er een speciale instroomregeling in de BA, waarbij zij vrijstelling krijgen van alle onderdelen Modern Chinees, m.u.v. twee taalverwervingscolleges naar keuze uit BA3, waarvan maximaal één module Integrated Chinese III. Alle inhoudelijke colleges alsmede Premodern Chinees zullen nog vanaf jaar één moeten worden gevolgd. Dit houdt in dat een student eerst nog minimaal twee jaar studie nodig zal hebben voor het behalen van het BA-diploma, dat toegang geeft tot de MA Chinese Studies. Daarom en ook uit financiële overwegingen is het voor degenen die naar Leiden willen overstappen het beste dit zo vroeg mogelijk in de studie te doen (bij voorkeur direct na de propedeuse!) en dienen zij hierover ruim voor het begin van het studiejaar (september) contact op te nemen met de studiecoördinator. Verzoeken tot vrijstellingen kunnen worden ingediend bij de examencommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie