Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Tentamenprocedure

De regels in deze procedure gelden voor de tentamens van alle FSW-opleidingen. Er zijn 2 ‘soorten’ tentamens:

  • Reguliere tentamens.
  • Voorzieningententamens voor studenten met een functiebeperking.

Tentamenprocedure FSW 

Faculteitsreglement

Het faculteitsreglement is een geschrift, houdende (gedrags)regels, bestemd om te gelden binnen de FSW.

Faculteitsreglement

Het faculteitsbestuur stelt ieder jaar de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vast. Daarin is de omvang en inrichting van het onderwijs vastgelegd.

De Onderwijs en Examenregeling (OER) bevat informatie voor de bacheloropleiding en de masterprogramma's Psychologie over:

  • Toelatingseisen
  • Tentamens en examens
  • Onderwijsprogramma's
  • Diplomering 

De bepalingen van de examencommissie ten aanzien van het afronden van cursussen en het afnemen van tentamens staan in de Nadere Regels en Richtlijnen (NRR).

Fraude

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Turnitin ingevoerd. Docenten kunnen dit systeem gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Wordt een geval van fraude ontdekt, dan zijn de regels van toepassing zoals omschreven in hoofdstuk 6 van de Nadere Regels en Richtlijnen (NRR) van de examencommissie van de opleiding Psychologie, behorend bij de betreffende Onderwijs- en Examenregeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.