Universiteit Leiden

nl en

Vinden en regelen

Hoe vind je een stage of onderzoeksproject en wat moet je daarvoor verder regelen?

Informatie van je faculteit of opleiding

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om een stage of onderzoeksproject te vinden en wat je daarvoor verder moet regelen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Er zijn ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over het vinden en regelen van een stage of onderzoeksproject. Je vindt ze in de Agenda.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met je stage- of onderzoekscoördinator.

Tijdens een stage ga je aan de slag bij een organisatie. Zo krijg je de kans om in de praktijk te brengen wat je hebt geleerd. Je wordt begeleid door een stagedocent en een stagebegeleider. Samen met hen geef je vorm aan jouw stageopdracht.

Oriënteer je op de mogelijkheden

Heb je vragen over stage lopen? Tijdens onze stagevoorlichtingen ontdek je:

 • Wat je wilt en wat bij je past
 • Hoe je een goede stageplek vindt
 • Hoe je solliciteert
 • Wat je moet doen als je een stageplaats hebt gevonden 
 • Hoe de goedkeuringsprocedure voor een stage verloopt 
 • Hoe je je stage succesvol afrondt

Ook kun je vragen stellen aan de stagecoördinator en oud-stagiairs.

Check de randvoorwaarden en eisen

In de Regeling stage in de bachelor en Regeling stage in de master en research master vind je alle informatie over de eisen die we stellen aan stageopdrachten, hoe je beoordeeld wordt en wat jouw verantwoordelijkheden zijn.

Vind je stageplek

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Of dat nu in Nederland is, of in het buitenland. Bekijk de stagevacatures op onze website en begin ruim op tijd met het plannen van je stage. De Career Service Geesteswetenschappen helpt je graag op weg.

Informeer de universiteit

Stageplek gevonden? Gefeliciteerd! Breng de Career Service per mail op de hoogte van je stage. Ga ook direct op zoek naar een stagedocent – bij voorkeur iemand met de meeste kennis over het vakgebied van je stage. Je kunt voor advies hierover ook terecht bij de studiecoördinator. 

Schrijf een stageplan

Voordat je op stage gaat, schrijf je een helder stageplan. Hierin staat welke werkzaamheden je gaat uitvoeren, wie je begeleiders zijn en welke leerdoelen je hebt. Bij het schrijven van je stageplan maak je gebruik van het facultaire format. De stagedocent, stagebegeleider en stagecoördinator moeten hun handtekening zetten onder jouw stageplan.

In het stageplan beschrijf je je stageopdracht en alle verdere aspecten die betrekking hebben op de stage. Je gebruikt hiervoor het facultaire sjabloon.

Aan de slag

 1. Eerst stel je zelf een concept stageplan op. De stageopdracht bespreek je van te voren met de stage-instelling en je stagedocent. Je beschrijft je stageopdracht in je stageplan.
 2. Voordat je begint aan je stage, moet het stageplan ondertekend worden door de stagedocent, de stagebegeleider en de facultaire stagecoördinator.
 3. Daarna wordt het door de Career Service naar de examencommissie gestuurd, die officieel toestemming voor de stage moet geven. Pas als je die toestemming hebt, kan je stage beginnen.

Stageopdracht

Elke stage bevat een stageopdracht op passend academisch niveau, bijvoorbeeld een onderzoek of een zelfstandig uit te voeren project. De stageopdracht wordt vormgegeven in overleg met de stage-instelling en stagedocent. De stage-instelling stelt je in de gelegenheid tijd te besteden aan het uitvoeren van de stageopdracht en het schrijven van het afgesproken eindproduct.

Leerdoelen

Elke student heeft zijn eigen redenen waarom hij een stage wil gaan volgen, bijvoorbeeld oriëntatie op de arbeidsmarkt of het leren toepassen van de kennis en/of vaardigheden die hij tijdens de studie heeft opgedaan. De doelstellingen zijn hieronder in algemene termen geschreven.

Leerdoelen:

 1. Vergroten van kennis en inzicht in het eigen vakgebied;
 2. Toepassen en uitbreiden van de tijdens de opleiding opgedane vaardigheden in de beroepspraktijk;
 3. Ontwikkelen en verbeteren van competenties die relevant zijn voor de latere loopbaan, bij voorkeur in relatie tot de opleiding;
 4. Verzamelen en analyseren van gegevens en/of bronnen waarmee een oordeel wordt gevormd dat is gebaseerd op het afwegen van wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke en/of ethische aspecten;
 5. Toepassen en uitbreiden van de communicatievaardigheden die nodig zijn om kennis en ideeën over te dragen aan specialisten en niet-specialisten;
 6. In staat zijn om samen te werken door inzichtelijk te maken wat de bijdrage van het eigen vakgebied is aan de oplossing van een (wetenschappelijk) probleem;
 7. Oriënteren op of kennismaken met het toekomstige werkveld;
 8. Vertrouwd raken met werken binnen een professionele werkomgeving;
 9. Leggen van professionele contacten die bijdragen aan een soepeler overgang van de studie naar de arbeidsmarkt.

In het stageplan maak je een beargumenteerde keuze uit bovenstaande leerdoelen. Je kiest hierbij voor de aspecten die jij belangrijk vindt bij je stage en waar jij tijdens je stage de nadruk op wilt leggen. Het is dus de bedoeling dat je op basis van bovenstaande, abstracte leerdoelen een aantal persoonlijke, concrete en helder geformuleerde leerdoelen in je stageplan opstelt.

Stage lopen als onderdeel van je opleiding

Het is van belang dat je stage in het grotere geheel van je opleiding past. Zorg ervoor dat dit ook in je stageplan staat aangegeven.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • als verplicht onderdeel binnen het studieprogramma, het stageplan moet worden goedgekeurd door de examencommissie;
 • als onderdeel van een keuzeruimte, bijvoorbeeld de vrije keuzeruimte in de bachelor of een optional course in de master. Indien het om een individuele invulling van de keuzeruimte gaat (dus niet een stage in een universitaire minor!), dan zal de examencommissie met het stagevoorstel altijd ook een voorstel voor de gehele vrije-keuzeruimte willen zien. De aanvraag voor de invulling van de gehele vrije-keuzeruimte regel je via je studiecoördinator, de inhoudelijke aanvraag voor goedkeuring voor de stage middels het stageplan regel je via de stagecoördinator. Soms biedt het goedgekeurde programma (zie e-studiegids) de mogelijkheid om een aantal EC ’s in te vullen met een stage. Ook dan heeft de stage het akkoord van de examencommissie nodig;
 • als extra-curriculair onderdeel. Ook dan is het akkoord van de examencommissie nodig.

Stage binnen de Universiteit Leiden

Het is mogelijk om een stage bij de Universiteit Leiden te doen. Het gaat hier altijd om een onderzoeksstage, en niet om, bijvoorbeeld, het geven van werkgroep onderwijs. Je draagt door middel van een eigen (deel)onderzoek bij aan het grotere onderzoek van een van je docenten; met het oog op de beoordeling van je stage is er dan altijd een eigen “product”. De docent/onderzoeker fungeert namens de universiteit als stagebegeleider. Een andere docent neemt de rol van stagedocent op zich.

Let op: een stage is geen onderdeel van je scriptie!

De stage is geen (extern) scriptieonderzoek. Een stage is een op zichzelf staand onderdeel van het onderwijs met vaste richtlijnen en specifieke leerdoelen. Je kunt de uitkomsten van het stageonderzoek eventueel wel gebruiken als één van de bronnen voor het bachelor-eindwerkstuk of de masterscriptie. De stage wordt apart van het eindwerkstuk of de masterthesis beoordeeld volgens de voor de stage geldende richtlijnen. Studiepunten die je verdient met een stage kun je niet (gedeeltelijk) opnieuw gebruiken voor je eindwerkstuk of thesis.

Neem tussentijdse evaluatie op in je stageplan

Als je je stage in Nederland doet, komt je stagedocent je in de tweede helft van de stage bezoeken op de stage-instelling. Er wordt dan een voortgangsgesprek gehouden tussen jou, de stagebegeleider en je docent. Neem de tussentijdse evaluatie op in je stageplan bij de afspraken met de stagedocent. 

Bij stages in het buitenland is dit natuurlijk niet mogelijk. Dan bespreken je stagebegeleider en stagedocent (samen met jou) je voortgang minimaal één keer per telefoon of Skype.

Vraag goedkeuring

Voordat je met de stage mag beginnen, moet deze zijn goedgekeurd door de examencommissie van je opleiding. Je moet daarom je stageplan bij de facultaire stagecoördinator inleveren, minimaal tien werkdagen voor de startdatum van je stage. Ben je te laat? Dan loop je het risico dat je niet met je stage kunt beginnen.

Afwijkende deadlinesLet op: wil je een stage starten in juli, augustus en september? Dan moet je de definitieve versie van je stageplan voorzien van handtekeningen vóór 1 juli zijn ingediend bij de Career Service. Ga je starten in januari? Dan dient je definitieve versie vóór 1 december zijn ingediend bij de Career Service wil je er zeker van zijn om voor aanvang van je stage het besluit te hebben ontvangen.

Spoedprocedure
Als je stage binnen tien werkdagen na het bekend worden van de stage moet starten, en het is na overleg met de stagegever niet mogelijk om je startdatum naar voren te schuiven, kun je gebruik maken van de volgende spoedprocedure:

 • Binnen 2 dagen na het bekend worden van de stage meld je de stage met start-en einddatum PER E-MAIL bij de Career Service.
 • Binnen 1 week na deze melding lever je het stageplan voorzien van alle handtekeningen behalve die van de examencommissie in bij de Career Service.

Als deze procedure correct is gevolgd, blijft de oorspronkelijke startdatum staan en tellen de EC vanaf die startdatum. Stageplannen die later worden ingeleverd, worden niet meer in behandeling genomen door de examencommissie.

 

Regel de stageovereenkomst

We raden je aan een stageovereenkomst te ondertekenen waarin je rechten en plichten staan vermeld (zoals bijvoorbeeld je stagevergoeding, reiskosten en het aantal vrije dagen).

 • Vraag of het bedrijf of de organisatie waar je stage gaat lopen een eigen stageovereenkomst heeft. Zo ja, stuur deze ter controle naar de Career Service.
 • Als het bedrijf geen eigen stageovereenkomst heeft, dan kan een stageovereenkomst worden opgesteld door de  Career Service. Lever hiervoor per e-mail de juiste gegevens aan.

Schrijf een stageverslag

Na afloop van en tijdens je stage schrijf je een stageverslag. Hierin beschrijf je wat je hebt gedaan en geleerd.

Na afloop van je stage schrijf je een stageverslag. Een bijlage hierbij is het eindproduct van je stageopdracht die je tijdens je stage verricht hebt. Het schrijven van het stageverslag is onderdeel van de stage en valt binnen de stageduur. Dat betekent dat de stage-instelling je tijdens de stage tijd moet geven om je eigen stageopdracht uit te voeren, je eindproduct te maken en het stageverslag te schrijven.

Inhoud van het stageverslag

In het stageverslag neem je de volgende onderdelen op:

 1. Een beschrijving van de stagewerkzaamheden;
 2. Een beschrijving van de afdeling en/of organisatie;
 3. Reflectie op de vooraf gestelde leerdoelen;
 4. Reflectie op een vervolgstudie (vooral bij een stage in de bachelor)
 5. Reflectie op je eigen kennis, vaardigheden en competenties met betrekking tot de arbeidsmarkt en je toekomstige loopbaan;
 6. Reflectie op de persoonlijke ontwikkeling.

Aanvullende eisen stageverslag

Hou rekening met de volgende eisen bij het schrijven van je stageverslag.

 • Het stageverslag wordt geschreven in het Nederlands of in het Engels, tenzij dit vooraf anders wordt afgesproken en vastgelegd in het stageplan. 
 • Het stageverslag staat los van het ‘eindproduct’ van je stage. Met het eindproduct van je stage wordt in principe het verslag bedoeld van de stageopdracht die je tijdens je stage hebt uitgevoerd. In geval van een immaterieel eindproduct (bijvoorbeeld een georganiseerd festival of congres) beschrijf je in een bijlage bij het stageverslag de totstandkoming en de evaluatie ervan. 
 • Het eindproduct van de stage en eventuele andere relevante documenten worden als bijlage bij het stageverslag gevoegd.

Het inleveren van je stageverslag

 • Als je je stageverslag en het eindproduct van de stageopdracht af hebt, laat je het eerst lezen door je stagebegeleider.
 • Als de stagebeleider het eens is met de inhoud, lever je het verslag in bij je stagedocent.
 • De uiterste inleverdatum van het stageverslag is 15 dagen na de laatste stagedag, tenzij je in het stageplan iets anders hebt afgesproken. Na deze termijn wordt het verslag niet meer nagekeken (en krijg je dus geen EC meer voor de stage), tenzij de examencommissie toestemming geeft om het stageverslag later in te leveren.
 • Je stagedocent kijkt het verslag binnen 15 dagen na. Als de stagedocent niet in staat is om het stageverslag binnen de gestelde termijn na te kijken, dan krijg je dat zo snel mogelijk van je stagedocent te horen.
 • Je krijgt je cijfer voor de stage tijdens een eindgesprek met de stagedocent. Als basis voor het gesprek dienen het stageverslag (incl. bijlagen) en de evaluatie van de stagebegeleider. Die laatste vult hiervoor een standaardformulier in, dat hij naar je stagedocent stuurt. De beoordeling van de stagebegeleider van je functioneren tijdens de stage wordt meegewogen in de eindbeoordeling.

Rond je stage af

Om de stage succesvol af te ronden, moet je een voldoende scoren voor je stageverslag én goed gefunctioneerd hebben tijdens je stage. Je krijgt je cijfer tijdens een gesprek met de stagedocent. Als basis voor het gesprek dienen je stageverslag en de evaluatie van je stagebegeleider. De stagedocent hanteert vaste beoordelingscriteria.

Om de stage succesvol af te ronden moet je minimaal een voldoende scoren voor het stageverslag (incl. de bijlagen) en het functioneren tijdens de stage. Zie ook de aspecten waarop je stage beoordeeld wordt. Als de docent je een onvoldoende geeft voor het stageverslag, krijg je eenmalig de gelegenheid dit onderdeel op basis van de feedback van de stagedocent te verbeteren. Het cijfer wordt als onvoldoende in uSis ingevoerd. Je kunt een verbeterde tweede versie maken, die de status heeft van een herkansing. Deze tweede versie moet je binnen 15 dagen inleveren. Als je nogmaals een onvoldoende krijgt of als je de tweede versie niet op tijd inlevert, krijg je voor je stage een onvoldoende. 

Als de stagedocent het stageverslag heeft goedgekeurd en de stage heeft beoordeeld, lever je het ingevulde ‘evaluatieformulier stage voor student’ in bij de Studenten Loopbaan Service. Ook stuur je het definitieve stageverslag naar de stagebegeleider van de stage-instelling.

Eind evaluatie en beoordeling 

Je krijgt je cijfer voor de stage tijdens een gesprek met de stagedocent. Als basis voor het gesprek dienen het stageverslag (incl. bijlagen) en de evaluatie die de stagebegeleider van je werkplek over je prestaties gegeven heeft. De stagebegeleider vult hiervoor een standaardformulier in, dat hij naar je stagedocent stuurt, naar aanleiding van je eindgesprek op de stage. De beoordeling van de stagebegeleider van je functioneren tijdens de stage wordt meegewogen in de eindbeoordeling.

Tijdens het eindgesprek op de universiteit geeft de stagedocent een beoordeling in cijfers voor de stage 
De volgende aspecten weegt je docent mee in de beoordeling:

 1. Communicatie: je communicatie voorafgaand, tijdens en na afloop van de stage met zowel je stagedocent als je stagebegeleider; 
 2. Voorbereiding van de stage: de totstandkoming van het stageplan en andere voorbereidende werkzaamheden; 
 3. Functioneren tijdens de stage: gebaseerd op de beoordeling van je stagebegeleider, de tussenrapportages die je tijdens de stage aan je stagedocent hebt gestuurd en het oordeel dat je docent gevormd heeft van je functioneren tijdens het tussentijdse bezoek (bij een stage in Nederland) of telefonisch overleg (bij een stage in het buitenland); 
 4. Stageverslag: de inhoud en kwaliteit van het stageverslag. 
 5. Eindproduct: de kwaliteit van het eindproduct dat de stage heeft voortgebracht en de beschrijving hiervan. 

Het kan voorkomen dat je tijdens de stage besluit dat je langer bij je stage-instelling zou willen blijven. Hiervoor moet je een aanvraag voor verlenging stage bij de examencommissie indienen.

 • Deze aanvraag moet minimaal drie weken voor het ingaan van de gewenste verlenging via de Career Service bij de examencommissie ingediend worden.
 • In deze aanvraag zet je de reden van het verzoek tot uitbreiding uiteen. Verlenging van de stage wordt alleen toegestaan op inhoudelijke gronden (bijvoorbeeld als je nog meer tijd nodig hebt om je stageopdracht af te ronden of als een project waar je bij betrokken bent nog niet afgelopen is). Eventuele extra EC 's bij een langere stageduur kunnen mogelijk extra-curriculair bijgeschreven worden op je diplomasupplement. Hier beslist de examencommissie over.
 • Aanvraag voor verlenging gaat volgens dezelfde procedure en inclusief dezelfde handtekeningen naar de examencommissie als het (eerste) stageplan.

Vragen?

Heb je een vraag of heb je advies nodig? De stagecoördinatoren staan voor je klaar.

Let op: voor informatie over een onderzoeksproject moet je bij je opleiding zijn. Staat er geen informatie op het tabblad van je opleiding? Neem dan contact op met je studiecoördinator. 

Stage in je keuzeruimte

De stage is een derdejaarsvak dat je in je vrije keuzeruimte kunt doen, voor 15 of 20 ec. Je kunt je weekplanning in overleg met de stagegever afstemmen op de rest van je studie: part-time tijdens de collegeperiodes, of full-time 5 dagen per week gedurende de collegevrije periodes, bijvoorbeeld in de zomer.

Hoe vind je een stage?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Of dat nu in Nederland is, of in het buitenland. Begin ruim op tijd met het plannen van je stage.  De facultaire stagecoördinatoren van de Career Service Humanities, helpen je graag bij het vinden en organiseren van je stage in Nederland of in het buitenland.

Studenten Midden-Oostenstudies liepen onder andere stage bij

 • Stichting Inspraakorgaan Turken
 • Nederlandse Moslim Omroep
 • Stichting Textile Research Centre
 • Turkije Instituut
 • Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Amman, Jordanië
 • Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Istanboel, Turkije
 • FORUM / Afdeling Programma en Kennismanagement
 • Press Now / onderzoek naar de media-situatie en naar politieke ontwikkelingen in conflictgebieden en transitielanden
 • Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling
 • Stichting Sanart 
 • Stichting Beeldende Amateurkunst
 • Sociale verzekeringsbank (SVB) / Afdeling Vertalingen
 • Van Vollenhove Instituut
 • Geassocieerde Persdiensten (GPD) 

Ik vond mijn stage via een oud-student van de opleiding Turkse taal en cultuur die nu werkzaam is bij de taalgroep Turks van de afdeling vertalingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De taalgroep Turks was op zoek naar een stagiair of freelancer met als doel hun bestand van vaste freelancers uit te breiden. Op de jaarlijkse “Turcologenavond” werd ik door hem benaderd, op suggestie van een docent.

De Sociale Verzekeringsbank verzorgt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van wetten als de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Ouderdomswet (AOW). De SVB heeft een speciale Afdeling Vertalingen om ook te kunnen communiceren met mensen die het Nederlands niet machtig zijn. Op de Afdeling Vertalingen werken vaste vertalers voor Engels, Spaans, Italiaans, Duits, Arabisch, Portugees, Pools, Turks en Frans.

Het doel van mijn stage was om de belangrijkste werkzaamheden van een vertaler bij de SVB te leren. De voornaamste taken van een vertaler Turks zijn het vertalen van brieven van klanten uit het Turks, het vertalen naar het Turks van brieven van de SVB, het vertalen van brochures en internetsites van de SVB, en het beantwoorden en verwerken van telefoontjes uit Turkije. Vertalers treden daarnaast ook op als tolk voor de politie of de frauderecherche van de SVB. Op verzoek van bijvoorbeeld Turkse arbeidersverenigingen of moskeeën verzorgen vertalers voorlichtingsavonden over de Nederlandse sociale wetgeving.

Oorspronkelijk zou mijn stage drie maanden (twee dagen per week) duren, maar we besloten om de stage te verlengen tot zes maanden. De eerste drie maanden heb ik mij uitsluitend bezig gehouden met het vertalen naar het Nederlands. Ik vertaalde voornamelijk brieven van Turkse gastarbeiders die in de loop van de tijd geremigreerd zijn en met de SVB corresponderen over hun AOW-pensioen, Anw-uitkering of kinderbijslag. Ook waren er echtscheidingsvonnissen te vertalen of brieven van Turkse officiële instanties zoals het SSK (een sociale zekerheidsinstantie). De moeilijkheid bij brieven van pensioensgerechtigden uit Turkije is dat ze in veel gevallen handgeschreven en daardoor soms moeilijk leesbaar zijn. Ook zijn ze niet altijd grammaticaal correct, of zijn ze in dialect geschreven. Het ingewikkelde bij het vertalen van brieven van instanties is de ingewikkelde ambtenarentaal. Nu, na drie maanden, heb ik het vertalen naar het Nederlands redelijk onder de knie.

Op dit moment ben ik bezig met het vertalen naar het Turks van de brieven van de SVB aan klanten in Turkije. De moeilijkheid hierbij is dat veel termen die de SVB gebruikt geen directe vertaling hebben in het Turks en omschreven moeten worden. Een woord als “terugzendbijlage” wordt bijvoorbeeld vertaald met “iade edilmesi gereken şahsi bilgiler eki”. Een interessant verschil is ook dat de SVB haar brieven schrijft in de actieve werkwoordsvorm, terwijl het in het Turks gebruikelijk is in officiële brieven de passieve werkwoordsvorm te gebruiken. Het blijkt dat ik in de Turkse grammatica niet veel fouten maak, en dat heb ik te danken aan de grammaticalessen in Leiden.

Mijn stage is dus vooral een praktische en niet zozeer een wetenschappelijke, in de zin dat er geen analytische vaardigheden worden aangesproken. Toch is het voor mij buitengewoon leerzaam, en bovendien doe ik op deze manier ervaring op die nuttig kan zijn bij het vinden van een baan.   

Luuk Muggen, opleiding Arabische, Nieuw-Perzische en Turkse talen en culturen, stage bij de Afdeling Vertalingen van de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen. www.svb.nl

Ik ben de opleiding Turkse taal en cultuur gaan doen uit interesse voor dit mooie en fascinerende land. Ik had alleen totaal geen idee wat ik na deze opleiding voor werk zou kunnen en willen doen. Toen ik aan het begin van het derde jaar moest beslissen hoe ik mijn keuzeruimte wilde invullen heb ik daarom voor een stage gekozen. Ik wilde erachter komen wat voor soort werk ik leuk zou vinden om te doen, maar misschien ook wat ik niet leuk zou vinden. 

Via een docent van mijn opleiding kwam ik op het idee om bij het Textile Research Centre (TRC) in Leiden te gaan solliciteren. Het TRC is een stichting die de studie en tentoonstelling stimuleert van textiel en kleding in verhouding tot de identiteit van de producent en gebruiker. De stichting heeft een grote collectie kledingstukken en accessoires afkomstig van over de hele wereld, maar is vooral gespecialiseerd in Midden-Oosterse kleding. De objecten worden gebruikt voor onderzoek, onderwijs, tentoonstellingen en publicaties. Deze stichting sprak mij aan omdat kleding en identiteit een onderwerp is dat mij interesseert en waar ik mij ook al eerder mee bezig gehouden heb. 

Telefonisch heb ik contact opgenomen met de directeur van het TRC en ik werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tijdens het gesprek werd mij verteld dat ik als stageopdracht een kleine tentoonstelling bij het TRC kon organiseren. Als onderwerp voor de tentoonstelling hebben we de kleding gekozen die in het Turkije van vandaag wordt gedragen door jongens die besneden gaan worden. In Turkije wordt iedere jongen besneden en deze belangrijke gebeurtenis wordt groots gevierd. Tijdens de feestelijkheden draagt de jongen speciale kleding, lijkend op een militaire officier of oosterse prins. 

Tijdens mijn stage heb ik geleerd hoe je een tentoonstelling op moet zetten. Hiernaast heb ik zelf onderzoek gedaan naar de Turkse besnijdeniscultuur. Naast literatuurstudie heb ik contacten gelegd met Turkse vrouwen in Leiden. Ook heb ik een besnijdeniskliniek bezocht in Amsterdam. De besnijdeniskleding voor de tentoonstelling heb ik ingekocht toen we aan het begin van het jaar met de opleiding op studiereis gingen naar Istanboel.  

Mijn stage is een zeer leuke en leerzame ervaring geweest. Ik ben blij dat ik voor een stage gekozen heb en dat ik bij het TRC terecht gekomen ben. Het zelfstandig organiseren van een tentoonstelling is natuurlijk een unieke ervaring. Ik heb een goed beeld gekregen van de werkzaamheden van de stichting en het heeft absoluut mijn gezichtsveld verbreed. Door mijn stage ben ik gaan beseffen dat je alle kanten op kunt met je opleiding.     

Yvonne van Santen, opleiding Bachelor Turkse taal en cultuur, stage bij Textile Research Centre Leiden. Zie ook:http://www.trc-leiden.nl/

Hoe regel je je stage?

Als je een stageplaats hebt gevonden, vraag je een docent van de opleiding als stagedocent voor je stage. Je brengt de Career Service Humanities per mail op de hoogte van je stage. Vervolgens schrijf je een stageplan (zie het sjabloon rechts). Houd rekening met het volgende:

 1. Over de inhoud van het stageopdracht, de uitwerking en planning maak je afspraken met de stagedocent. Deze afspraken worden vastgelegd in het stageplan. 
 2. Het stageplan dient goedgekeurd te zijn voordat de stage aanvangt. Stageplannen worden niet achteraf in behandeling genomen. Zorg er voor dat je stageplan minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de stage in het bezit is van de Career Service voorzien van de handtekeningen van de stagiair, de stagedocent en de stagebegeleider. De Career Service  legt het stageplan vervolgens voor aan de examencommissie. 
 3. Termijnen voor stages die aanvangen tijdens en na vakantieperiodes: 
  - Stages die in juli, augustus en september aanvangen: je stageplan dient goedgekeurd te zijn voor 1 juli 
  - Stages die in januari aanvangen: je stageplan dient goedgekeurd te zijn voor 1 december van het jaar ervoor. 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.