Universiteit Leiden

nl en

Vinden en regelen

Hoe vind je een stage of onderzoeksproject en wat moet je daarvoor verder regelen?

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om een stage of onderzoeksproject te vinden en wat je daarvoor verder moet regelen. Er zijn ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten, die vind je in de Agenda.

Heb je vragen? Neem dan contact op met je stage- of onderzoekscoördinator.

De lerarenopleiding bestaat voor de helft uit praktijk en voor de helft uit een instituutsdeel. Beide delen hangen nauw met elkaar samen. Kennis en opdrachten worden in de praktijk toegepast en vanuit het instituut uitgevoerd. Omgekeerd worden vragen uit de praktijk op het instituut met behulp van de relevante theorie onderzocht.

Het praktijkdeel vindt in een continu-model plaats en kan zowel door middel van een, door het ICLON te regelen, stage als met een baan op een school voor Voortgezet Onderwijs worden ingevuld.

Omvang

Het praktijkdeel van de ICLON lerarenopleiding kan zowel door een baan als via een stage op een school voor Voortgezet Onderwijs worden ingevuld en bestaat uit minimaal 250 klascontacturen (voor de educatieve minoren gelden andere voorwaarden, zie de link hieronder bij Regelingen en bepalingen). Studenten die een stage lopen, geven hiervan van ten minste 120 lesuren zelf, de rest kan ook worden ingevuld met observatie van de lessen van de schoolbegeleider(s) en andere schoolse zaken als vergaderingen etc. Zowel studenten met een baan als zij die een stage volgen moeten tenminste 65 uur in het eerstegraads gebied les geven.

Om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen zullen voltijd studenten met een eigen baan ten minste 6-7 lesuren per week moeten invullen (waarvan minimaal 2 uur per week op eerstegraads niveau).

Invulling door middel van een baan op een school voor Voortgezet Onderwijs

Een aanstelling op een school voor Voortgezet Onderwijs kan alspraktijkdeel(mee)tellen als de baan:

  • een omvang heeft van minimaal 6 lesuren;
  • in ieder geval voldoende bovenbouw uren bevat;
  • een minimale duur heeft van drie maanden.

De school zorgt voor een adequate begeleiding van de student en staat lesbezoek door de instituutsbegeleider toe.

Studenten met een baan op een mbo of hbo die hun uren op de school willen inzetten voor de invulling van het praktijkdeel, nemen hierover eerst contact op met de coördinator beroepspraktijk, Nelleke Belo.

Invulling door middel van een stage

Studenten kunnen het praktijkdeel ook in de vorm van een schoolstage vervullen. Al vanaf het begin van de stage geeft de student (deel)lessen. Dat is van groot belang voor de activiteiten op het instituut, waar de praktijkervaring van de student steeds het uitgangspunt is. De stage wordt door het ICLON geregeld.

Eerste deel praktijk

Het eerste praktijkdeel start aan het begin van de opleiding (augustus/september of februari). Het omvat minimaal 120 klascontacturen, waarvan de student ten minste 60 uren zélf (deel)lessen geeft. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven worden in eerste praktijkdeel minimaal 40 van de 60 lessen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t gegeven. De laatste weken van deze eerste periode (d.w.z. in januari, respectievelijk juni) zijn bestemd voor de afronding.

Tweede deel praktijk

Het tweede praktijkdeel omvat minimaal 130 klascontacturen waarvan de student ten minste 65 uren zelfstandig les geeft waarvan 45 in de bovenbouw van havo en vwo. Het tweede praktijkdeel begint na afsluiting van het eerste (in januari/februari, respectievelijk augustus/september).

Als een student het praktijkdeel gedurende de hele opleiding als stage vervult, kan in het tweede praktijkdeel de stage op een andere school plaatsvinden.

Regelingen en bepalingen

Voor het praktijkdeel dat in de vorm van een stage dan wel middels een baan wordt gevolgd, geldt een aantal regelingen en bepalingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de masteropleidingen en educatieve minor. De begeleiders van de studenten en de studenten dienen op de hoogte zijn van deze praktijkvoorwaarden.
De school krijgt twee keer per jaar (in oktober en in maart) van het ICLON een overzicht van alle studenten die op dat moment hun praktijkdeel op de school uitvoeren met daarbij het verzoek dit overzicht en de bijbehorende regelingen en bepalingen te accorderen.

Begeleiding en beoordeling praktijk

Voor de begeleider op school zijn documenten beschikbaar die gebruikt worden bij het beoordelen van het functioneren in de onderwijspraktijk van studenten. Zie http://www.iclon.leidenuniv.nl/studenten/master/dio/stage-baan/praktijk-beoordeling.html