Universiteit Leiden

nl en

Vinden en regelen

Hoe vind je een stage of onderzoeksproject en wat moet je daarvoor verder regelen?

Informatie van je faculteit of opleiding

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om een stage of onderzoeksproject te vinden en wat je daarvoor verder moet regelen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Er zijn ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over het vinden en regelen van een stage of onderzoeksproject. Je vindt ze in de Agenda.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met je stage- of onderzoekscoördinator.

Career Service

Career Services heeft nauw contact met (potentiële) werkgevers. Echter, Career Services bemiddelt niet tussen student en werkgever. Wel ontvangen wij regelmatig vacatures per e-mail en hebben wij een overzicht van alle doorlopende stages. Alle vacatures die wij binnenkrijgen publiceren wij op de vacaturepagina en vind je ook terug in de wekelijkse studentennieuwsbrief.  

Indien er met jouw opleiding speciale afspraken zijn met organisaties in jouw beroepenveld, vind je die op het tablad van jouw opleiding hiernaast.

Stagemogelijkheden bij de rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag biedt in het kader van het samenwerkingsverband met de Leidse universiteit studenten in de eindfase van hun opleiding de mogelijkheid om stage te lopen. Zo kunnen zij kennis maken met de werking van het recht in de praktijk. De rechtbank Den Haag is een dynamische rechtbank met interessante zaken en oog voor de actualiteit. In alle teams waarin de rechtbank is opgedeeld, worden stageplaatsen aangeboden voor minimaal twee maanden gedurende minimaal vier dagen per week.

Van studenten wordt verwacht dat zij goede studieresultaten hebben en over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden beschikken. Zij weten rechtsproblemen adequaat te analyseren, zijn creatief en zorgvuldig én kunnen onder enige tijdsdruk  werken.

Voor alle stageplaatsen geldt dat de student na afloop een kort stageverslag maakt en dat hij/zij een op schrift gestelde beoordeling ontvangt. Daarbij wordt gelet op inzet, juridische kwaliteit en genoemde vaardigheden.

Een vergoeding wordt verstrekt van € 554,- bruto per maand bij een volledige werkweek.

Hierna wordt -globaal- per team beschreven welke afwisselende werkzaamheden een stagiair zoal kan doen. Afgezien van deze stageplaatsen heeft een student ook de mogelijkheid een stage als buitengriffier te vervullen (zie aan het slot).

Beschrijving van werkzaamheden per team

Het rechtsgebied kent drie teams: Team bestuursrecht 1 is belast met bouw- en sociale zekerheidszaken, Team bestuursrecht 2 met de behandeling van ambtenarenzaken, varia en vreemdelingenzaken en daarnaast is er een Team belastingrecht.

Een stage kan bestaan uit een praktijkstage of een onderzoeksopdracht. De praktijkstage bestaat uit het meelopen van zittingen en het schrijven van uitspraken onder begeleiding van een ervaren juridisch medewerker.

Het rechtsgebied kent drie teams: insolventierecht, handel (waaronder ook IE-recht en kort geding) en kanton.

 1. Team insolventies
  De student treedt ter zitting op als griffier in schuldsaneringzaken (Wet schuldsanering natuurlijke personen), bewerkt de zaken voor, raadkamert met de rechter en schrijft het vonnis. Hij krijgt begeleiding van een ervaren juridisch medewerker.
 2. Team handel
  Een student-stagiair dient aantoonbare belangstelling te hebben voor het civiele recht met goede studieresultaten. Studenten verrichten taken  ten behoeve van kortgedingzaken en bodemzaken. De student bereidt de zittingen voor (instrueren), verzamelt daartoe actief relevante literatuur en jurisprudentie, fungeert als griffier ter zitting, raadkamert met de rechter en schrijft eventueel (een deel van) het vonnis. Hij wordt begeleid door een ervaren juridisch medewerker en de betrokken rechter.
 3. Team kanton

  • als griffier op zittingen;

  • voor literatuur- en jurisprudentieonderzoek;

  • voor het concipiëren van beschikkingen en vonnissen, waaronder - een arbeidszaak;

  • een huurzaak;

  • een bestuursrechtelijke zaak

Stageplaatsen worden beschikbaar gesteld binnen het team kanton Den Haag en het team kanton Leiden/Gouda. 
Je wordt begeleid door een ervaren juridisch medewerker.

Het rechtsgebied kent twee teams.

 1. Team familie
  De stage kan bestaan uit een praktijkstage of een onderzoeksopdracht. Bij de praktijkstage fungeert een student  als griffier op zittingen. De stagiair bereidt  eenvoudige zaken voor, raadkamert met de rechter en schrijft de beschikking. Hij wordt daarbij begeleid door een ervaren juridisch medewerker.
 2. Team jeugd en BOPZ
  De stage kan bestaan uit een praktijkstage of een onderzoeksopdracht. Bij de praktijkstage bestaan de werkzaamheden uit het bijwonen en behandelen van zaken bij de Jeugd raadkamer gevangenhouding-zittingen en bij Jeugd Enkelvoudige Kamerzittingen. De stagiair wordt daarbij begeleid door een ervaren juridisch medewerker.

Het rechtsgebied kent nu nog vier teams, maar wordt binnenkort gewijzigd naar drie teams.

Studenten worden betrokken bij het voorbereiden van zaken voor de raadkamer gevangenhouding en voor politierechterzittingen. De student fungeert  als griffier bij enkelvoudige (politierechter)zittingen. De zittingen worden door de stagiair  voorbereid en uitgewerkt.

Taken daarbij zijn:

 • het dossier beoordelen op volledigheid en een checklist invullen,
 • het concipiëren van het aantekening mondeling vonnis (AMV);
 • indien een zaak wordt aangehouden, concipieert de student het  aanhoudingsprocesverbaal;
 • indien een veroordeelde in hoger beroep gaat, werkt de student het vonnis (appel) uit.

Je wordt daarbij begeleid door een ervaren juridisch medewerker.

Buitengriffiers mogen niet meer structureel worden ingezet maar er zijn wel mogelijkheden om als zodanig ingezet te worden. Per team wordt bekeken of er (financiële) ruimte is voor het openstellen van deze functie.

Voorbeeld: een student kan o.a. bij civiel en kanton een stage vervullen. De student treedt op als griffier bij een comparitie na antwoord, descente, (voorlopige) getuigenverhoren. Voorts zal de stage bestaan uit het beoordelen van dagvaardingen, het maken van verstekvonnissen en het anonimiseren en publiceren van vonnissen. De student verleent tenslotte administratieve ondersteuning binnen Team administratie civiel (denk aan termijnbewaking van stukken, dossierbegeleiding en correspondentie voeren).

Vereisten:

 • studeert op HBO/ universitair niveau in een afstudeerrichting die aansluit bij het gewenste team. Je staat ingeschreven bij een opleidingsinstantie.
 • goede typevaardigheid
 • goede luistervaardigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • stressbestendigheid
 • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • je bent in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Pas nadat deze verklaring is overlegd, kan de buitengriffier worden beëdigd.

Solliciteren naar een stageplaats

Solliciteren voor een stageplaats bij de rechtbank Den Haag gaat als volgt.

Schrijf een motivatiebrief met bijgevoegd je curriculum vitae en cijferlijst. Noteer bovenaan in je sollicitatiebrief:

 1. Voorkeur rechtsgebied en (eventueel) het team (zie hieronder).
 2. Startdatum stage
 3. Einddatum stage
 4. Aantal uren per week.

Stuur je documenten naar: praktijkervaring.rb.denhaag@rechtspraak.nl
Na het indienen van een stageverzoek ontvang je een ontvangstbevestiging waarin de verdere procedure beschreven staat en waar we toestemming vragen om gegevens gedurende zes maanden in portefeuille te houden. Het betreffende team bekijkt aan de hand van de reacties of de behoeften van het team aansluiten op de mogelijkheden en behoefte van de student.

Verzoeken tot enquête, interviews en onderzoeksvragen voor het maken van een scriptie/rapport etc. worden door de rechtbank Den Haag niet in behandeling genomen.
De rechtbank werkt alleen mee aan scripties die in de stageperiode -en onder de voorwaarden van een stageovereenkomst- worden gemaakt.

Meer vragen hebben over stage lopen bij de rechtbank? Het coördinatiepunt stages is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (06) 256 584 16.

Pre PhD Programme (3P)

Extra uitdaging tijdens jouw masterstudie? Heb je al eens gedacht aan inschrijven voor het Pre PhD Programma?

Tijdens dit programma doe je onderzoekservaring op en schrijf je een onderzoeksvoorstel. Na afloop van het programma ben je goed voorbereid op een positie als promovendus. 

Stages algemeen

Als student van de master Straf- en strafprocesrecht kun je onder andere stage lopen bij een rechtbank, een gerechtshof of het Openbaar Ministerie. Stagelopen is geen verplicht onderdeel van deze master en je kunt er geen studiepunten mee verdienen, maar het is wél een zeer waardevolle aanvulling. Je krijgt de kans de strafrechtspraktijk van heel dichtbij en zeer intensief te leren kennen.

Afspraken over stages

De Afdeling Straf- en Strafprocesrecht heeft met verschillende instanties afspraken gemaakt over onder meer de inhoud en de duur van de stage. De studenten die graag stage willen lopen bij één van de stage-instanties kunnen contact opnemen met de stagecoördinator van de afdeling. Deze zorgt in overleg met de instanties voor de plaatsing van studenten. 

De stage-instanties zijn:

 • De rechtbanken Den Haag en Noord-Holland
 • Het Openbaar Ministerie in Den Haag 
 • De gerechtshoven in Den Haag en Amsterdam

Er zijn ook stages bij de de rechtbank in Amsterdam, maar daarvoor geldt een afwijkende procedure (zie hieronder)

Inhoud

In de eerste weken van je stage krijg je uitgebreid de gelegenheid om verschillende soorten strafzaken bij te wonen en mee te kijken over de schouder van een medewerker (griffier of secretaris). Vervolgens leer je hoe je een strafzaak voor de terechtzitting voorbereidt en achteraf weer afrondt (met de nodige begeleiding). Tijdens de stage bij één van de gerechten zal je na enige tijd zelfstandig als griffier optreden en meerdere zaken afhandelen. Tijdens de stage bij de parketten draag je na enige tijd de verantwoordelijkheid voor de behandeling van verschillende dossiers. De gerechten en parketten zorgen zelf voor variëteit in de strafzaken en werkzaamheden waarbij je wordt betrokken.

Enkele voorbeelden:

 • meedraaien in het kabinet van de rechter-commissaris
 • werk voorbereiden voor politierechterzittingen
 • griffierwerkzaamheden bij de meervoudige kamer
 • bijwonen raadkamerzittingen
 • overzichtelijk samenvatten van zeer omvangrijke dossiers

De gerechten en parketten zorgen voor een goede begeleiding van de studentstagiair en geven deze ook een officiële eindbeoordeling.

Duur

De stages zijn full time (vijf of vier dagen in de week). Er wordt natuurlijk altijd rekening gehouden met tentamens, een laatste vak dat je moet volgen of gemaakte afspraken met je scriptiebegeleider.

Vergoeding

Alle stage-instanties kennen een vergoeding. De hoogte verschilt per instantie. (Let wel: de vergoeding is niet te vergelijken met die van een bijbaantje).

Studievereniging S.O.S.

Je kunt natuurlijk ook zelf een stageplaats zoeken, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor. Regelmatig worden op de site van de Studievereniging S.O.S. advertenties geplaatst voor incidentele stagemogelijkheden of bijbaantjes.

Interesse of meer informatie?

Stage vacatures zullen via Blackboard, website en mail worden verspreid. Over deze vacatures kan, voor zover niet anders aangegeven, per mail contact worden opgenomen met stage-coördinator Maartje van den Bergh

Voor algemene vragen met betrekking tot het zoeken van een stage buiten deze vacatures om, of met betrekking tot het schrijven van een sollicitatiebrief kunt u zich wenden tot de loopbaancoach voor studenten. Kijk ook eens op de vacature pagina van de faculteit.

 

Afwijkende procedure rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam is regelmatig op zoek naar stagiairs in de eindfase van hun studie. Geïnteresseerden kunnen een mail met cv (en cijferlijst) sturen naar po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, onder vermelding van de reden waarom zij willen stagelopen, in welke sector, in welke periode en hoeveel uren per week. Zie voor meer informatie over stagemogelijkheden: www.rechtspraak.nl of de managementassistente van de afdeling P&O van de rechtbank Amsterdam, te bereiken op tel.nr. 020 541 3975.  

 

Stage bij het Ressortsparket in Den Haag

Het Ressortsparket, vestiging Den Haag heeft per jaar meerdere plaatsen (ongeveer 9 verspreid over het jaar) voor een masterstage. Deze stage is voor studenten Nederlands recht in de masterfase van hun studie met aantoonbare belangstelling voor het strafrecht. Kortom de voorkeur gaat uit naar studenten die hun bachelor hebben afgerond.

De ideale kandidaat is van meer dan gemiddeld niveau, hetgeen kan blijken uit cijferlijst, maar natuurlijk ook uit een (rijk gevuld) CV of een indrukwekkende persoonlijkheid, bezit gevoel voor verantwoordelijkheid en weet op een professionele en representatieve wijze naar buiten te treden. Straf(proces-)recht dient één van de (keuze)vakken te zijn.

Wat mag de WO-stagiaire doen?

De stagiaire verricht voorbereidend werk voor raadkamers gevangenhouding en/of voorbereidend werk bij juridische adviezen/ vraagstukken, jurisprudentieonderzoek of opstellen van een bewijsmiddelenoverzicht of schrijft adviezen voor de executie AG over detentiefasering en verlofaanvragen. De stagiaire wordt een duidelijk beeld bijgebracht van de loop van het strafproces en de juridische organisatie met daarin het Ressortsparket. Een stagiaire wordt in alle opzichten beschouwd als een volwaardig medewerker, beschikt over een eigen flexibele werkplek en krijgt een persoonlijk begeleider. Na een gedegen (korte) inwerkperiode verwachten wij van de stagiaire dat hij/zij toegroeit naar zelfstandig functioneren.

De masterstage wordt aangegaan voor een periode van drie maanden fulltime (5 dagen per week) of een periode van 4 maanden gedurende vier dagen per week. Geboden wordt een werkkring bij een energieke organisatie met een prettige werksfeer, tegen een (aantrekkelijke) stagevergoeding.

Het Ressortsparket

Het Ressortsparket is de hoger-beroepsinstantie van het Openbaar Ministerie, met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Arnhem (vestiging Arnhem-Leeuwarden). Als een veroordeelde en/of een officier van justitie het niet eens is met het vonnis van de rechtbank, kan hij in hoger beroep gaan. De belangrijkste taak van het Ressortsparket is het behandelen van strafzaken in hoger beroep. Uiteindelijk doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak in de vorm van een arrest.

Aanmelden

Per mail: mevrouw Marloes Niemeijer-van Dongen: m.l.niemeijer@om.nl; voor nadere informatie is zij tevens telefonisch bereikbaar op 06 11 74 13 17.

 

Stage bij het Openbaar Ministerie te Den Haag

Voor studenten van de master strafrecht bestaat de mogelijkheid stage te lopen bij de afdeling Interventies van het Arrondissementsparket te Den Haag voor een periode van zes maanden.

Wat kunnen wij je bieden?

Je verricht gedurende deze stage de werkzaamheden van een parketsecretaris. Dat wil zeggen dat je strafzaken(processen verbaal die door de politie worden aangeleverd) beoordeelt en voorbewerkt. Je maakt onder meer een korte casusbeschrijving met daarbij een motivering van de afdoeningsbeslissing. Jouw voorwerk is van groot belang voor o cieren van justitie en parketsecretarissen die zittingen doen (o.a. Politierechter-, Meervoudige Kamerzittingen en OM-hoorzittingen). Daarnaast word je, na een korte opleiding, ingezet als griffer bij de OM-hoorzittingen.

De zaken die je beoordeelt zijn de zogenaamde VVC-zaken: veel voorkomende criminaliteit, variërend van winkeldiefstal en mishandeling tot ingewikkelde openlijke geweldzaken en hennepkwekerijen.

De eerste twee tot drie maanden word je intensief op- en begeleid. Na deze periode ben je in staat om zelfstandig beslissingen in strafzaken te nemen. Daarnaast maak je kennis met het Arrondissementsparket Den Haag in de ruimste zin van het woord.

 • Je gaat mee naar TOM/Trip-zittingen (Taakstrafzittingen voor meerder- en minderjarigen), PR-, MK- en OM-hoorzittingen.
 • Je maakt kennis met het zogenaamde ZSM-project en loopt een aantal dagen mee op de ZSM-vestiging op het politiebureau.
 • Je maakt een rit met de ‘henneptrein’ (opsporen en ontmantelen van hennepkwekerijen).
Aanmelden en meer informatie

Is je interesse gewekt, dan kun je je aanmelden bij Bas Leeuw, telefoonnummer 071-5278509. Voor meer informatie kun je contact opnemen met offcier van justitie Wouter Bos, teamleider bij Interventies: telefoonnummer 088-699 7928.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.