Universiteit Leiden

nl en

Niet eens met een besluit

Wanneer je een klacht hebt zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets mee te doen. Het is altijd aan te raden om erover te praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen te proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet de klacht langs deze weg op te lossen, of zie je er erg tegen op om deze persoon aan te spreken, dan kun je, al naar gelang de aard van je klacht, verschillende personen van de Universiteit Leiden contacteren.

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je het niet eens bent met een beslissing van de Universiteit Leiden. Voor een klacht over ongewenst gedrag, of als je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden, dan gelden andere procedures.

Ook voor klachten over wetenschappelijke integriteit is er een aparte procedure.

Daarnaast is er nog een regeling overige klachten, zodat je met klachten die niet onder een van deze categorieën vallen ook ergens terechtkunt.

Niet eens met een studiegerelateerd besluit

Je kunt bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) terecht als je wilt opkomen tegen een besluit over:

 • een negatief BSA;
 • het niet toegelaten worden tot een bachelor- of masteropleiding, tentamens of examens; 
 • of beslissingen van de examencommissies of examinatoren (vrijstellingen, beoordelingen, plagiaat of fraude).

Opkomen tegen een besluit doe je door een beroepschrift te schrijven aan het CBE. Dat moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Beroepschrift versturen

In het beroepschrift vermeld je in elk geval:

 • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
 • de datum waarop het beroep wordt ingediend (de dagtekening);
 • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht;
 • argumenten waarom je vindt dat de beslissing onjuist is.

Je moet het beroepschrift ondertekenen en een kopie van de beslissing waar je het niet mee eens bent meesturen naar:

Universiteit Leiden 
College van Beroep voor de Examens 
Postbus 9500 
2300 RA Leiden  

Meer informatie over de procedure vind je in het reglement van orde van het CBE.

In de organisatiegids lees je meer over de samenstelling van het CBE, de zittingsdata, jurisprudentie, jaarverslagen en het CBE-journaal.

Je kunt een studentendecaan raadplegen als je na het lezen van de informatie nog niet zeker weet hoe je een en ander moet aanpakken.  

Beroep aantekenen

Als je het niet eens bent met de uitspraak van het CBE naar aanleiding van je beroep, dan kun je daartegen binnen zes weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs.  

Let op: je kunt pas bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in beroep gaan, wanneer je de beroepsprocedure bij het CBE hebt doorlopen! 

Niet eens met een ander soort besluit

Je kunt bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar (CBB) bezwaar aantekenen tegen een besluit over:

 • (de beëindiging van) je inschrijving;
 • registratie van studievertraging;
 • selectie bij numerus-fixusopleidingen;
 • of de toekenning van bestuursmaanden en studiebeurzen.

Je kunt hier bezwaar tegen maken door een bezwaarschrift te schrijven naar het College van Bestuur. Dat moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit. De CBB brengt over de bezwaarschriften advies uit aan het College van Bestuur.

Bezwaarschrift versturen

In het bezwaarschrift vermeld je in elk geval:

 • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
 • de datum waarop het bezwaar wordt ingediend (de dagtekening);
 • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen je bezwaar is gericht;
 • argumenten waarom je vindt dat de beslissing onjuist is.

Je moet het bezwaarschrift ondertekenen en een kopie van de beslissing waar je het niet eens mee bent meesturen naar:

College van Bestuur Universiteit Leiden 
Postbus 9500 
2300 RA Leiden

In de organisatiegids lees je meer over de CBB.

Je kunt een studentendecaan raadplegen als je na het lezen van de informatie nog niet zeker weet hoe je een en ander moet aanpakken.  

Beroep aantekenen

Als je het niet eens bent met wat het College van Bestuur heeft besloten naar aanleiding van je bezwaarschrift, dan kun je daartegen binnen zes weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs.  

Let op: je kunt pas bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in beroep gaan, wanneer je de bezwaarprocedure hebt doorlopen!

Klachten of kritiek

Waar kun je terecht met een klacht of kritiek?

Over de studie

De studieadviseur: F.C.M. (Femke) Tomas is het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen of problemen. Heb je echter kritiek of een echte klacht, dan zijn er verschillende opties:

Probeer eerst altijd met de docent zelf te overleggen. Komen jullie er niet uit, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Algemeen: neem contact op met de directeur Undergraduate, Mw. Dr. J.A. Mol (de klacht wordt eventueel doorgestuurd). Ook voor een klacht die directe actie vereist!

 • Klacht over een specifiek vak : geef aan op het evaluatieformulier of neem contact op met de de opleidingscommissie of de assessor (studentlid van het bestuur) van de faculteit.

 • Klacht over het studieprogramma of de roosters kunnen tijdens de panelgesprekken met de studentleden van de opleidingscommissie worden besproken.

 • Klacht over een toets: examencommissie

 • Indien alle bovenstaande opties geen bevredigend resultaat opleveren kun je je wenden tot de ombudsfunctionaris van de universiteit.