Universiteit Leiden

nl en

Niet eens met een besluit

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je het niet eens bent met een beslissing van de Universiteit Leiden.

Niet eens met een studiegerelateerd besluit

Je kunt bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) terecht als je wilt opkomen tegen een besluit over:

 • een negatief BSA;
 • het niet toegelaten worden tot een bachelor- of masteropleiding, tentamens of examens; 
 • of beslissingen van de examencommissies of examinatoren (vrijstellingen, beoordelingen, plagiaat of fraude).

Opkomen tegen een besluit doe je door een beroepschrift te schrijven aan het CBE. Dat moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Beroepschrift versturen

In het beroepschrift vermeld je in elk geval:

 • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
 • de datum waarop het beroep wordt ingediend (de dagtekening);
 • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht;
 • argumenten waarom je vindt dat de beslissing onjuist is.

Je moet het beroepschrift ondertekenen en een kopie van de beslissing waar je het niet mee eens bent meesturen naar:

Universiteit Leiden 
College van Beroep voor de Examens 
Postbus 9500 
2300 RA Leiden  

Meer informatie over de procedure vind je in het reglement van orde van het CBE.

In de organisatiegids lees je meer over de samenstelling van het CBE, de zittingsdata, jurisprudentie, jaarverslagen en het CBE-journaal.

Je kunt een studentendecaan raadplegen als je na het lezen van de informatie nog niet zeker weet hoe je een en ander moet aanpakken.  

Beroep aantekenen

Als je het niet eens bent met de uitspraak van het CBE naar aanleiding van je beroep, dan kun je daartegen binnen zes weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs.  

Let op: je kunt pas bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in beroep gaan, wanneer je de beroepsprocedure bij het CBE hebt doorlopen! 

Niet eens met een ander soort besluit

Je kunt bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar (CBB) bezwaar aantekenen tegen een besluit over:

 • (de beëindiging van) je inschrijving;
 • registratie van studievertraging;
 • selectie bij numerus-fixusopleidingen;
 • of de toekenning van bestuursmaanden en studiebeurzen.

Je kunt hier bezwaar tegen maken door een bezwaarschrift te schrijven naar het College van Bestuur. Dat moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit. De CBB brengt over de bezwaarschriften advies uit aan het College van Bestuur.

Bezwaarschrift versturen

In het bezwaarschrift vermeld je in elk geval:

 • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
 • de datum waarop het bezwaar wordt ingediend (de dagtekening);
 • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen je bezwaar is gericht;
 • argumenten waarom je vindt dat de beslissing onjuist is.

Je moet het bezwaarschrift ondertekenen en een kopie van de beslissing waar je het niet eens mee bent meesturen naar:

College van Bestuur Universiteit Leiden 
Postbus 9500 
2300 RA Leiden

In de organisatiegids lees je meer over de CBB.

Je kunt een studentendecaan raadplegen als je na het lezen van de informatie nog niet zeker weet hoe je een en ander moet aanpakken.  

Beroep aantekenen

Als je het niet eens bent met wat het College van Bestuur heeft besloten naar aanleiding van je bezwaarschrift, dan kun je daartegen binnen zes weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs.  

Let op: je kunt pas bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in beroep gaan, wanneer je de bezwaarprocedure hebt doorlopen!

Niet eens met een besluit

Voordat je een formele klacht indient, is het van belang dat je eerst probeert langs meer informele weg tot een oplossing te komen.

 • Je kunt je klacht het beste eerst bespreken met de betreffende docent;
 • Als dat niet helpt, met de coördinator van het vak;
 • In sommige gevallen kan ook een studie-adviseur bemiddelen.

Deze informele voorstap is noodzakelijk, omdat hij een formele klacht soms overbodig maakt doordat het probleem al opgelost is. Of leidt tot een snellere en effectievere behandeling van de klacht aangezien de beoordelende instantie vrijwel altijd zal vragen naar wat gedaan is om het probleem onderling op te lossen.

Gaat je klacht over een besluit (zoals correctietermijnen of vrijstellingen)? 

Stuur je klacht dan schriftelijk aan de Examencommissie

Gaat je klacht over het toekennen van cijfers? 

Stuur je klacht dan schriftelijk aan het 
College van Beroep voor de Examens met een afschrift aan de Examencommissie 

Gaat je klacht over onderwijs? 

Neem dan contact op met een studentlid van één van beide opleidingscommissies

Gaat je klacht over een incident betreffende seksuele intimidatie, pesten op de werk/studieplek, agressie, geweld of discriminatie? 

Neem contact op met de universitaire vertrouwenspersoon voor studenten

Ben je het niet eens met bepaalde regelingen of heb je het gevoel onbehoorlijk behandeld te zijn door een medewerker of universitaire instantie? 

Neem contact op met het 
(student-lid) Instituutsbestuur van Psychologie 

Ben je onbehoorlijk behandeld door een medewerker of bestuursorgaan van de universiteit en wil je dit liever niet opnemen met het Instituutsbestuur? 

Neem dan contact op met de ombudsfunctionaris van de Universiteit. Deze heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en een geheimhoudingsplicht zodat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd. 
Ombudsfunctionaris

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie