Universiteit Leiden

nl en

Ongewenst gedrag

Wanneer je een klacht hebt zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets mee te doen. Het is altijd aan te raden om erover te praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen te proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet de klacht langs deze weg op te lossen, of zie je er erg tegen op om deze persoon aan te spreken, dan kun je, al naar gelang de aard van je klacht, verschillende personen van de Universiteit Leiden contacteren.

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag. Voor een klacht over een onbehoorlijke behandeling door een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden, of als je het niet eens bent met een besluit van de Universiteit Leiden, dan gelden andere procedures.

Ook voor klachten over wetenschappelijke integriteit hebben is er een aparte procedure.

Daarnaast is er nog een regeling overige klachten, zodat je met klachten die niet onder een van deze categorieën vallen ook ergens terechtkunt.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Voor incidenten die gaan over ongewenst gedrag zoals onder andere (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Je kunt het probleem in een vertrouwelijke sfeer met deze persoon bespreken en zoekt gezamenlijk naar (mogelijke) oplossingen. Eén van die mogelijkheden is om een klacht in te dienen bij een speciale klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan…

  • … je opvangen, advies geven en ondersteuning verlenen.
  • … je informeren over de verschillende wegen die openstaan om het probleem op te lossen of om een klacht in te dienen.
  • … je begeleiden als je de zaak wilt laten bemiddelen of als je een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie (de vertrouwenspersoon treedt niet zelf op als bemiddelaar).
  • … bewaken dat je adequate nazorg krijgt en/of zelf nazorg verlenen.

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag kun je een formele klacht indienen over ongewenst gedrag, wat tot disciplinaire maatregelen kan leiden. 

De Klachtencommissie heeft tot taak…

  • … een klacht te onderzoeken die betrekking heeft op het gedrag van een persoon die werkt bij of studeert aan de universiteit, ongeacht of dit bij de uitvoering van de werkzaamheden of de studie, of in een andere context, heeft plaatsgevonden.
  • … incidenten te onderzoeken met betrekking tot ongewenst gedrag die anderszins ter kennis zijn gekomen van het College van Bestuur.
  • … het College van Bestuur te adviseren over de gegrondheid van een klacht, c.q. het onderzochte incident en de eventueel te nemen maatregelen.
  • … het aantal en de aard van de binnengekomen klachten, c.q onderzochte incidenten te registreren en dit jaarlijks geanonimiseerd te rapporteren aan het College van Bestuur.

Zowel de vertrouwenspersoon als de leden van de Commissie, de (algemeen) secretaris en het secretariaat zijn verplicht alle informatie over en rondom de klacht geheim te houden, zodat vertrouwelijkheid is geborgd.

Klacht versturen

Je verstuurt de klacht naar:

Universiteit Leiden 
Klachtencommissie ongewenst gedrag 
Postbus 9500 
2300 RA Leiden

Meer informatie over de procedure vind je in de Klachtenregeling ongewenst gedrag & Beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie.