Universiteit Leiden

nl en

Financiën

Studeren met een functiebeperking kan extra kosten met zich meebrengen voor je studie of in het studentenleven. Er zijn een aantal (wettelijke) regelingen, fondsen en speciale uitkeringen waarop je een beroep kunt doen.

Studiefinanciering

Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder je als student recht hebt op studiefinanciering. Als je door bijzondere omstandigheden ten gevolge van je functiebeperking niet aan die voorwaarden kunt voldoen, dan kun je een beroep doen op de in de wet opgenomen uitzonderingen en aanpassingen. Denk je dat je hiervoor in aanmerking komt, maak dan een afspraak met een studentendecaan

Mogelijkheden waarvan je eventueel gebruik kunt maken, zijn:

  • Een extra jaar studiefinanciering ivm studievertraging.
  • Compensatie van het studievoorschot door kwijtschelding van 1200 euro bij een afgeronde bachelor of master (neem voor de aanvraag hiervan contact op met een studentendecaan).
  • Verlenging van de diplomatermijn voor de studiefinanciering ivm studievertraging.
  • Omzetting van de lening in een gift bij het niet kunnen behalen van het afsluitend examen.
  • Studiefinanciering bij een nieuwe (passendere) studie.
  • Aanpassing van de leeftijdsgrens van de studiefinanciering ivm studievertraging.

Fondsen

Behalve extra studiefinanciering zijn er fondsen waarop je onder bepaalde voorwaarden een beroep kunt doen.

Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Wanneer je studievertraging oploopt door je functiebeperking kun je (onder voorwaarden) een beroep doen op de universitaire Regeling financiële ondersteuning studenten

Erasmusbeurs

Erasmusstudenten met een functiebeperking, die voor een studieperiode in het buitenland veel extra kosten moeten maken, kunnen in aanmerking komen voor extra financiering. Onder het Erasmusprogramma vallen alle lidstaten van de Europese Unie. Als richtlijn geldt een maximale extra toekenning van 5000 euro voor de gehele periode, maar eventuele hogere kosten worden mogelijk ook vergoed. Deze financiering komt bovenop de Erasmusbeurs. 
Voor een studiereis buiten Europa is er geen beurzenprogramma. Mocht je daarvoor financiële ondersteuning zoeken, kun je het beste contact opnemen met het Fenestra Disability Centre.

Particuliere fondsen & noodfonds

Voor vragen over ondersteuning vanuit particuliere fondsen en het noodfonds kun je contact opnemen met een studentendecaan.
Via het LUF kunnen studenten met een beperking een beroep doen op het 'Ouwe'  Fonds.

Speciale uitkeringen

Tot slot zijn er nog enkele uitkeringen ten behoeve van hulpmiddelen, aanpassingen, extra ondersteuning en vervoer. Voor meer informatie hierover kun je altijd contact opnemen met het Fenestra Disability Centre.

Studietoeslag

Studenten tussen de 18 en 30 jaar, die een beperking hebben, komen mogelijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag, omdat zij soms minder goed in staat zijn hun opleiding te combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken. De individuele studietoeslag wordt verstrekt in de vorm van bijzondere bijstand. Voor meer informatie kan je het beste even de website bezoeken van de gemeente waar je woont.

Vergoeding voor aanpassingen en hulpmiddelen

Een vergoeding voor hulpmiddelen om te kunnen studeren, zoals aanpassingen aan je studieplek thuis, een computer voor slechtzienden, een notitiemaker of een doventolk, kunnen bij het UWV worden aangevraagd via de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 

Het Fenestra Disability Centre kan hulpmiddelen ter beschikking stellen voor gebruik op de universiteit, bijvoorbeeld een laptop voor het maken van een tentamen. Als je behoefte hebt aan een hulpmiddel, geen recht hebt op een vergoeding vanuit een wettelijke regeling en je financiële draagkracht gering is, dan kun je via Fenestra ondersteuning aanvragen bij een particulier fonds en/of het universitair noodfonds.

Woningaanpassing

Als je zelfstandig woont en speciale aanpassingen in de woonsfeer nodig hebt, dan kun je die aanvragen bij je gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als je op een kamer woont van de Leidse studentenhuisvester DUWO, dan dien je de aanvraag daar in. 

Thuiszorg

Hulp bij het schoonmaken, boodschappen doen, wassen, aankleden, opstaan, naar bed gaan en/of het aandoen van een prothese kan aangevraagd worden bij de thuiszorg. Dit wordt zorg in natura genoemd. Thuiszorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Kijk voor meer informatie op kiesbeter.nl.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PBG) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Een PGB biedt je veel vrijheid: je kunt zelf afspraken maken met de zorgverlener van jouw keuze. Je geeft ook zelf aan wanneer je zorg nodig hebt en wat er gedaan moet worden. Een PGB is niet verplicht. Je kunt ook kiezen voor zorg in natura (thuiszorg). Je kunt de PGB inzetten voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf, behandeling en huishoudelijke zorg. Studentenbuddy’s worden in het algemeen betaald uit het PGB. Het PGB valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Vervoer

Als je door je functiebeperking niet met het openbaar vervoer naar de universiteit kunt komen, dan kun je een beroep doen op de vervoersvoorzieningen van het UWV. Je kunt daarbij denken aan vervoer per taxi of leenauto, of aanpassingen aan de auto. 

Voor lokale vervoersvoorzieningen kun je bij de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een aanvraag tot ondersteuning indienen. Via de WMO kun je ook vergoedingen aanvragen voor een scootmobiel, (sport)rolstoelen, driewielerfietsen, aanpassingen aan de auto, individuele (rolstoel)taxivergoeding en een kilometervergoeding. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.