Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

 1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
 2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
 3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Dat moet je apart doen, maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Het behalen van je bachelor- en masterdiploma

Bijna klaar met je opleiding, en denk je aan afstuderen? Lever dan het bachelor- of masterafstudeerformulier uiterlijk de laatste werkdag van de maand voor je geplande afstuderen in.

Afstuderen tussen september en juni

De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele diplomadatum. Het formulier moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de diplomadatum worden ingeleverd. Als je onderdelen al wel hebt afgerond maar nog wacht op de beoordeling dan kun je dat aangeven in het formulier. Het cijfer van het bachelorswerkstuk moet twee weken voor de uiteindelijke afstudeerdatum zijn ingeleverd.

Afstuderen in augustus

Voor studenten die hun laatste resultaat na juni hebben behaald is er de mogelijkheid om als diplomadatum de laatste werkdag van augustus te krijgen. Het formulier moet dan wel uiterlijk 1 juli zijn ingeleverd. Alle op 1 juli nog niet behaalde onderdelen moeten op het formulier worden vermeld. De bijbehorende resultaten moeten uiterlijk 15 augustus bekend zijn bij de onderwijsadministratie van je opleiding.

Bachelor afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Bachelor afstudeerformulier. Lever deze ingevuld en met de benodigde bijlages in bij de onderwijsadministratie van je opleiding. 

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Master afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Master afstudeerformulier. Lever deze ingevuld en met de benodigde bijlages in bij de onderwijsadministratie van je opleiding. 

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Scriptierepositorium

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt gebruik gemaakt van het scriptierepositorium om scripties digitaal op één plek op te slaan. Het Scriptierepositorium is een online archief voor scripties van de Universiteit Leiden. Studenten wordt daarom gevraagd om hun scriptie digitaal aan te leveren aan het repositorium. Het gaat hierbij om een digitale kopie (in PDF) van de finale beoordeelde versie van de scriptie.

Scripties kunnen openbaar zijn voor de buitenwereld of onder embargo in het repositorium worden opgenomen. Voor openbaarmaking moeten zowel de begeleider als de student toestemming geven. Vergeet niet het consentformulier in te vullen en bij de onderwijsadministratie in te leveren (kan ook digitaal). Indien een van beide partijen voor onder embargo kiest dan zal de scriptie onder embargo opgenomen worden in het repositorium.

Let op: het scriptierepositorium accepteert slechts één upload per student. Herziene versies zullen daarom niet worden aanvaard. Het cijfer van de scriptie kan niet geregistreerd worden totdat het werkstuk geüpload is in het scriptierepositorium en het consentformulier bij de administratie is ingediend.

1. BA-eindwerkstukbegeleiders

Het BA-eindwerkstuk schrijf je in het derde jaar. Afhankelijk van het onderwerp wijst de examencommissie je een begeleider toe. Dat zal één van de docenten zijn. Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen die docenten begeleiden.

Language Acquisition
Dr. A.G. Dorst  
   Metaphor analysis; genre analysis; stylistics; translation studies; comparative linguistics; corpus linguistics
Mr. drs. A.A. Foster
   Terminology (especially legal terminology); lexicography; translation studies (especially legal translation); rhetoric and persuasion studies; stylistics; English for Specific Purposes
Dr. J.V. Jeffery
Dr. D. Smakman  
   Sociolinguistics; phonetics; language teaching & learning
Drs. K.L. Zeven  
   Translation studies; literary translation

Linguistics 
Dr. E.D. Botma  
   Phonology; phonetics; morphology; historical linguistics; comparative linguistics
Dr. M.B. Elenbaas   
   Syntax; syntax-morphology relation; historical linguistics; comparative linguistics; corpus linguistics
J. Grijzenhout
Phonology, morphology, syntax, historical linguistics, comparative linguistics, first language acquisition, multilingualism
H.E. Klockmann
syntax; morphosyntax; comparative linguistics; corpus linguistics; nominal domain / DPs; syntactic categories; quantifiers; case; agreement
Dr. A.K. Lipták   
   Theoretical syntax
Drs. M.H. Noteboom   
   Syntax; semantics

Literature 
Dr. N.N.W. Akkerman   
   British Literature (1500-1800); life-writing (diaries, memoirs, letters); textual studies (editing); early modern women’s writing
Dr. J.F. van Dijkhuizen   
   I’m happy to supervise BA and MA theses on: British literature, 1500-1800 (especially Shakespeare and other Renaissance playwrights, John Milton, John Donne, George Herbert, Edmund Spenser, eighteenth-century fiction); modern-day stagings and adaptations (including film) of Shakespeare and other Renaissance playwrights; literary theory; twentieth-century poetry. 
   I do not supervise theses on children’s literature, young adult literature and fantasy
Dr. L.E.M. Fikkers
   British Literature (1500-1800); women’s literature; law and literature (trial narratives, revenge tragedies, legal records); life-writing (diaries, (auto)biographies); modern-day adaptations of Shakespeare.
Dr. J.C. Kardux   
   American Literature (1620-present); trauma theory; slavery and memory; migration literature; gender; 9/11 fiction and film
Dr. E.J. van Leeuwen   
   British and American literature from the eigtheenth century to the present; classic gothic, horror, science fiction and westerns. 
   I do not supervise theses on children’s literature, young adult literature and fantasy
Prof. dr. P.Th.M.G. Liebregts     
 Literatures in English (fiction and poetry 1800-present, with an emphasis on the Modernist period, and on contemporary  literature); the Nachleben (appropriation/ translation) of classical culture in modern English-language literatures/cultures;  Film/TV adaptations of literary texts; Anglo-American film, esp. Orson Welles, Terrence Malick, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, and 1970s American cinema.
I do not supervise theses on children’s literature, young adult literature, science fiction,  and fantasy
Dr. S.A. Polak    
   American Literature (19th century-present); cultural memory; contemporary literatures in English
Dr. M. Newton   
   British and Irish Literature (1800-1970) (especially Austen, Dickens, Hardy, Wilde, Kipling, Conrad, the short story, Gothic and ghost stories, children's literature, Karen Blixen); British and American Film (especially Hitchcock, Powell and Pressburger, Carol Reed, Ealing films, screwball comedy, film noir, Billy Wilder, Polanski, Gothic, Disney)

Philology
Dr. L.M.D. Caon   
   Old and Middle English language and literature; history of the English language; paleography; codicology
Dr. K.A. Murchison
   Literature in Old English, Middle English and Anglo-Norman (including vernacular chronicles, religious texts, women’s literature, and Chaucer’s Canterbury Tales), multilingualism in medieval England, book history, manuscript studies, medieval reading communities, and the theory and practice of scholarly editing (including digital editions). 
Dr. M.H. Porck      
   Old and Middle English language and literature; Anglo-Saxon culture and history; medievalism; fantasy literature (especially Tolkien) For an overview of theses I have supervised in the past, see here.
Prof. dr. I.M. Tieken-Boon van Ostade   
   Early and Late Modern English; historical sociolinguistics; corpus linguistics; grammar and spelling; letters, wills, usage guides

2. Procedure voor studenten

1. Studenten schrijven in het laatste semester van hun Bachelor het BA eindwerkstuk, dat kan dus in het eerste of het tweede semester van het academisch jaar zijn.

2. Studenten moeten voor 15 januari dan wel 1 september:
1) twee verschillende onderwerpen, elk op een ander vakgebied hebben bedacht. Let op: de onderwerpen dienen aan te sluiten op een afgeronde cursus uit het tweede of derde jaar, met uitzondering van de inleidende cursussen (zoals Philology 3). Geef duidelijk aan op welke cursus de onderwerpen aansluiten.
2) zich hebben ingelezen en
3) voor hun beide onderwerpen minimaal 3 secundaire academische bronnen hebben gevonden

3. Uiterlijk 15 januari of 1 september vult de student het digitale formulier in voor het opgeven van hun onderwerpkeuzes. Het formulier moet volledig worden ingevuld; onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

Let op:

 1. De onderwerpen dienen gekozen te worden binnen twee verschillende vakgebieden binnen de opleiding Engels. Voor informatie over mogelijke onderwerpen zie hierboven. De onderwerpen dienen aan te sluiten op een afgeronde cursus uit het tweede of derde jaar, met uitzondering van de inleidende cursussen (zoals Philology 3). Geef duidelijk aan op welke cursus de onderwerpen aansluiten.
  Hier vind je voorbeelden van onderwerpbeschrijvingen per vakgebied: Language Acquisition, Linguistics, Literature en Philology.

 2. Het eerste onderwerp wordt normaal gesproken het uiteindelijke scriptieonderwerp, tenzij er voor dat onderwerp geen geschikte begeleider kan worden gevonden of het onderwerp niet kan worden goedgekeurd.
   
 3. Beide onderwerpen moeten vergezeld gaan van een beschrijving van maximaal 150 woorden waarin de 3 bovengenoemde secundaire academische bronnen zijn verwerkt.            

NB: De examencommissie neemt alleen verzoeken in behandeling die zijn ingediend volgens bovenstaand formulier én die aan de hierboven gestelde eisen voldoen.

4. De examencommissie wijst binnen twee weken na de deadline een begeleider toe.

5. De student neemt contact op met de toegewezen begeleider, doet meer onderzoek en schrijft een uitgewerkt scriptievoorstel. De student en begeleider stellen samen de inlevermomenten en overlegvormen vast. Op basis van feedback van de begeleider vult de student het BA eindwerkstukaanvraagfomulier in en levert dit in bij de examencommissie.

De aanvraag dient het volgende te bevatten:
- aanvraagformulier (ondertekend door student en begeleider)
- outline volgens bijgevoegd format
- ingevulde plagiaatverklaring (informatie over wat we verstaan onder plagiaat vind je hier)

6. Deadline voor het inleveren van het formulier is
voor het eerste semester: 15 oktober
voor het tweede semester :  1 maart
De examencommissie beoordeelt de aanvraag en wijst de tweede lezer aan. Het moment van goedkeuring is het formele begin van de begeleidingsperiode.

7. De deadline voor het inleveren van de eindversie BA eindwerkstuk bij begeleider en tweede lezer is
voor het eerste semester:  1 januari
voor het tweede semester: 1 juni

Let op: het inleveren van een eindversie bij begeleider en tweede lezer is geen garantie dat het eindwerkstuk met een voldoende wordt beoordeeld.

8. De begeleider en tweede lezer lezen en beoordelen het BA eindwerkstuk en geven feedback binnen vier weken na het inleveren hiervan.

9. Na inlevering van de eindversie bij begeleider en tweede lezer zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Het BA eindwerkstuk voldoet aan de gestelde eindtermen.
  De begeleider stelt in samenspraak met de tweede lezer het cijfer vast middels het invullen van twee onafhankelijke en één gezamenlijk beoordelingsformulier. Indien het  BA eindwerkstuk wordt beoordeeld met het cijfer 6 of 6,5, stuurt de begeleider een verzoek naar de examencommissie om het BA eindwerkstuk voor te leggen aan een 3e lezer. Het oordeel van de 3e lezer is bindend. De student ontvangt een afschrift van het gezamenlijke beoordelingsformulier via Umail.
  Zie voor de beoordeling ook hierna onder punt 11.

 • Het BA eindwerkstuk voldoet niet aan de gestelde eindtermen en dient gereviseerd te worden.
  De begeleider stelt de student in de gelegenheid het BA eindwerkstuk aan te passen voor het eind van de eerste maand van het volgende semester. Dat wil zeggen
  - voor 28 februari als het eindwerkstuk in het eerste semester is geschreven.
  - voor 30 september als het eindwerkstuk in het tweede semester is geschreven. 
   
  NB: Houd er rekening mee dat er geen scriptiebegeleiding is in juli en augustus en tijdens het kerstreces.  Als het herschreven eindwerkstuk is ingeleverd voor de genoemde deadline, zal de begeleider in samenspraak met de tweede lezer het cijfer vaststellen middels het invullen van twee onafhankelijke en één gezamenlijk beoordelingsformulier. Indien het BA eindwerkstuk wordt beoordeeld met het cijfer 6 of 6,5, stuurt de begeleider een verzoek naar de examencommissie om het BA eindwerkstuk voor te leggen aan een 3e beoordelaar. Het oordeel van de 3e beoordelaar is bindend. De student ontvangt een afschrift van het gezamenlijke beoordelingsformulier via Umail.
  Zie voor de beoordeling ook hierna onder punt 11.

10. Indien:
a) het BA eindwerkstuk niet op tijd is ingeleverd (d.w.z.; 1 januari dan wel 1 juni);
b) het gereviseerde eindwerkstuk niet tot een voldoende resultaat leidt binnen de gestelde termijn;
c) het gereviseerde eindwerkstuk niet of niet op tijd wordt ingeleverd;

krijgt de student alsnog de mogelijkheid om het BA eindwerkstuk af te ronden binnen één extra maand (uitgezonderd juli en augustus).

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Het eindwerkstuk dient binnen één extra maand te worden ingeleverd
  (uitgezonderd juli en augustus)
  de nieuwe deadline is dan voor situatie a):
  - voor het eerste semester: 1 februari
  - voor het tweede semester: 1 juli (uiterlijk 31 augustus wordt het cijfer bekend gemaakt)

  de nieuwe deadline is dan voor situatie b) en c):
  - voor studenten die in het eerste semester begonnen zijn: 1 maart
  - voor studenten die in het tweede semester begonnen zijn: 1 oktober

 • De student heeft geen recht op verdere begeleiding bij het huidige onderwerp

 • Indien het (aangepaste) BA eindwerkstuk niet binnen die extra maand wordt ingeleverd of niet leidt tot een voldoende resultaat, dient de student een nieuw BA eindwerkstuk te schrijven en wordt de procedure weer vanaf stap 2 doorlopen.

NB: In geval van persoonlijke omstandigheden die de student belemmeren zijn scriptie tijdig af te hebben, kan worden afgeweken van bovenstaande. De student dient deze omstandigheden tijdig kenbaar te maken bij de studiecoördinator.

11. Beoordeling
o   Eindcijfer 6 of 6.5
Indien het BA eindwerkstuk wordt beoordeeld met het cijfer 6 of 6,5*, stuurt de begeleider een verzoek naar de examencommissie om het BA eindwerkstuk voor te leggen aan een derde beoordelaar en informeert de student hierover. Na binnenkomst van het verzoek wijst de examencommissie op zo kort mogelijke termijn een derde beoordelaar aan. De derde beoordelaar beoordeelt het eindwerkstuk zo spoedig mogelijk.  De student dient dus rekening te houden met een eventuele langere beoordelingstermijn.
Indien de derde beoordelaar het cijfer bevestigt, wordt het beoordelingsformulier ingediend. De student ontvangt het formulier via Umail.
Indien de derde beoordelaar het niet eens is met het gegeven cijfer, zie hieronder.

o   Eindcijfer 5 of 6
Indien de eerste of tweede lezer twijfelt of het eindcijfer een 5 of een 6 is, dient de begeleider een verzoek in bij de examencommissie om een derde beoordelaar aan te wijzen en informeert de student hierover. Na binnenkomst van het verzoek wijst de examencommissie op zo kort mogelijke termijn een derde beoordelaar aan. De derde beoordelaar beoordeelt het eindwerkstuk zo spoedig mogelijk. De student dient dus rekening te houden met een eventuele langere beoordelingstermijn. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.
Indien het eindoordeel een 5 is, neemt de begeleider contact op met de student om hem/haar hierover te informeren. Nadat de student geïnformeerd is wordt het online beoordelingsformulier ingediend en ontvangt de student dit via Umail.

o   Gezamenlijk eindoordeel niet mogelijk
Indien de begeleider en de tweede lezer het niet eens kunnen worden over de beoordeling, dient de begeleider een verzoek in bij de examencommissie om een derde beoordelaar aan te wijzen en informeert de student hierover. Na binnenkomst van het verzoek wijst de examencommissie op zo kort mogelijke termijn een derde beoordelaar aan. De derde beoordelaar beoordeelt het eindwerkstuk zo spoedig mogelijk. De student dient dus rekening te houden met een eventuele langere beoordelingstermijn. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend. De derde beoordelaar vult dan ook het beoordelingsformulier in. De student ontvangt het formulier via Umail.

3. Deadlines

Uiterlijk 15 januari of 1 september vult de student het digitale formulier in voor het opgeven van hun onderwerpkeuzes. Het formulier moet volledig worden ingevuld; onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

Afstuderen in januari?
Op 1 september: De student vult het digitale formulier in voor het opgeven van hun onderwerpkeuzes. Het formulier moet volledig worden ingevuld; onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

Vóór 15 oktober: Inleveren scriptieaanvraagformulier bij de examencommissie (excie-ba-eng-ba-duits@hum.leidenuniv.nl).
Vóór 1 januari: Inleveren eindversie bij beide begeleiders.

Afstuderen in augustus?
Op 15 januari: De student vult het digitale formulier in voor het opgeven van hun onderwerpkeuzes. Het formulier moet volledig worden ingevuld; onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

4. Tips schrijven BA-scriptie

Het is belangrijk dat je alle opmerkingen van je begeleider(s) verwerkt. Als je het niet eens bent met je begeleider, ga dan met hem of haar in discussie. Het negeren van een opmerking is geen optie. 

Het is beter om de scriptie per hoofdstuk bij de begeleider in te leveren en niet in één keer. Zo kan de begeleider eventuele cruciale fouten eerder opsporen. Als je de scriptie in één keer inlevert, loop je het risico dat je alles opnieuw moet doen. 

Houdt er tevens rekening mee dat de begeleider en jij een planning maken wanneer jullie samenkomen en wanneer je wat inlevert. Indien jij, om wat voor reden dan ook, meerdere afspraken met jouw begeleider afzegt dan is het mogelijk dat de oorspronkelijke deadline niet wordt gehaald. Na 1 juli stopt de begeleiding en deze zal per 1 september weer worden hervat. 

Meer tips over het schrijven van een BA-scriptie. 

5. Afronding BA-scriptie

In overleg met je eerste lezer besluit je wanneer je de eindversie van je scriptie inlevert (let op de deadlines!). Deze lever je op papier in bij beide begeleiders.

De begeleiders hebben 4 weken de tijd om het na te kijken (tussen 1 juni en 31 augustus geldt een termijn van max. 6 weken). Je spreekt met je begeleider(s) een datum af voor het evaluatiegesprek. Tijdens je evaluatiegesprek zal je eindcijfer bekend gemaakt worden. Je scriptie zal beoordeeld worden aan de hand van een beoordelingsformulier. Tijdens de BA scriptieseminar zal aandacht worden besteed aan de onderdelen die in je scriptie aanwezig moeten zijn.

Studeer je in augustus af dan moet je eindversie uiterlijk 1 juni bij beide begeleiders zijn ingeleverd. Het evaluatiegesprek vindt dan plaats vóór 15 augustus.

6. Voorbereiding afstuderen

Het is aan te bevelen dat je je studieplan in de loop van het derde jaar al bijhoudt om onaangename verrassingen vlak voor je afstuderen te voorkomen. Als je er niet zeker van bent of je alle studieonderdelen hebt gehaald, raadpleeg dan de studiecoördinator.

Ben je bijna klaar met je bachelor? Kijk dan op deze pagina waar het administratieve gedeelte van afstudeerproces beschreven staat.

De uitreiking/afstudeerceremonie zal plaatsvinden in september of oktober. Dat betekent dat je het diploma pas in september uitgereikt krijgt, ook al ben je op 31 augustus officieel afgestudeerd. Je hoeft je in dit geval niet opnieuw in te schrijven voor het komende studiejaar. Uiteraard ontvang je nog een uitnodiging met meer informatie omtrent de afstudeerceremonie zelf.

7. Diploma-uitreiking

De gezamenlijke uitreiking vindt plaats in september of oktober. De precieze datum zal middels een uitnodiging aan de student bekend worden gemaakt. De gezamenlijke uitreiking wordt gehouden in het Academiegebouw. Je mag familie en vrienden uitnodigen, in de uitnodiging zal meer informatie staan. 

Als je niet bij de gezamenlijke uitreiking aanwezig kunt zijn, meld dat vooraf bij de studiecoördinator. In dit geval krijg je van de onderwijsadministratie een bericht wanneer je diploma klaar is. Dat kun je dan zelf ophalen bij de de administratie (osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl).

8. Beëindiging inschrijving

Wie afstudeert, kan het verzoek tot uitschrijven via Studielink indienen. Log in en kies onder 'mijn inschrijvingen' voor 'verzoek tot uitschrijven'. Dit moet je ook doen als je je bachelor hebt afgerond en niet verder wilt studeren. Informatie hierover vind je op deze site.

Bij afstuderen  
Je kunt je inschrijving uiterlijk in de maand na de afstudeerdatum beëindigen via Studielink met ingang van de 1ste van de maand volgend op de maand waarin het laatste cijfer is behaald. Log in en kies onder 'mijn inschrijvingen' voor 'verzoek tot uitschrijven'. Indien men al collegegeld betaald heeft voor de maanden volgend op die van afstuderen wordt het teveel betaalde vervolgens gerestitueerd. Dit geldt niet voor de maanden juli en augustus. Voor meer informatie kun je bij Studentenadministratie Plexus terecht. 

Bij een uitschrijving per 1 juli of 1 augustus wordt geen restitutie meer verleend. 

Studiefinanciering
Met ingang van de maand waarin je inschrijving is beëindigd, vervalt het recht op studiefinan­cie­ring. Dit is alleen het geval als je voor alle opleidingen waarvoor je ingeschreven staat als voltijdstudent je inschrijving beëindigt. Je moet zelf je studiefi­nanciering stoppen door een wijzigings­formulier naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te sturen.

OV-kaart 
Denk eraan dat je vanaf het moment van uitschrijving geen recht meer op studiefinanciering en de OV-kaart hebt. Vergeet dus niet op tijd de OV-kaart in te leveren. Als je uitschrijft over een periode dat je nog wel de OV-kaart in je bezit had, ontvang je een rekening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van ongeveer € 140 per maand dat je in die periode de OV-kaart in je bezit had. Bovendien zal alle in die periode ontvangen studiefinanciering direct worden teruggevorderd. In de maanden september tot en met juni kan via Studielink een aanvraag worden ingediend bij het College van Bestuur/Bureau inschrijving tot teruggave van een deel (nl. het resterende deel) van het collegegeld. 

De aanvraag moet ingediend zijn uiterlijk in de maand volgend op de maand van afstuderen (afstudeerdatum die op het diploma komt te staan, niet te verwarren met de uitreikingsdatum van het diploma).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie