Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

 1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
 2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
 3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Het behalen van je bachelor- en masterdiploma

Bijna klaar met je opleiding, en denk je aan afstuderen? Lever dan het bachelor- of masterafstudeerformulier uiterlijk de laatste werkdag van de maand voor je geplande afstuderen in.

Afstuderen tussen september en juni

De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele diplomadatum. Het formulier moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de diplomadatum worden ingeleverd. Als je onderdelen al wel hebt afgerond maar nog wacht op de beoordeling dan kun je dat aangeven in het formulier.

Afstuderen in augustus

Voor studenten die hun laatste resultaat na juni hebben behaald is er de mogelijkheid om als diplomadatum de laatste werkdag van augustus te krijgen. Het formulier moet dan wel uiterlijk 1 juni zijn ingeleverd. Alle op 1 juni nog niet behaalde onderdelen moeten op het formulier worden vermeld. De bijbehorende resultaten moeten uiterlijk 31 augustus 16.00 uur bekend zijn bij de onderwijsadministratie van je opleiding.

Bachelor afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Bachelor afstudeerformulier. Lever deze ingevuld en met de benodigde bijlages in bij de onderwijsadministratie van je opleiding. 

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Master afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Master afstudeerformulierIn het formulier vind je ook informatie over het uitschrijven.

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Scriptierepositorium

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt gebruik gemaakt van het scriptierepositorium om scripties digitaal op één plek op te slaan. Het Scriptierepositorium is een online archief voor scripties van de Universiteit Leiden. Studenten wordt daarom gevraagd om hun scriptie digitaal aan te leveren aan het repositorium. Het gaat hierbij om een digitale kopie (in PDF) van de finale beoordeelde versie van de scriptie.

Scripties kunnen openbaar zijn voor de buitenwereld of onder embargo in het repositorium worden opgenomen. Voor openbaarmaking moeten zowel de begeleider als de student toestemming geven. Vergeet niet het consentformulier in te vullen en bij de onderwijsadministratie in te leveren (kan ook digitaal). Indien een van beide partijen voor onder embargo kiest dan zal de scriptie onder embargo opgenomen worden in het repositorium.

Let op: het scriptierepositorium accepteert slechts één upload per student. Herziene versies zullen daarom niet worden aanvaard. Het cijfer van de scriptie kan niet geregistreerd worden totdat het werkstuk geüpload is in het scriptierepositorium en het consentformulier bij de administratie is ingediend.

Raadpleeg deze pagina voor verdere informatie over het Scriptierepositorium.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Hiervoor vragen we je het formulier in te vullen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Protocol afstudeerfase BA Wijsbegeerte

0. Doel van dit protocol

Met dit Protocol afstudeerfase wordt beoogd duidelijkheid te bieden over wat er van studenten en docenten wordt verwacht in de afstudeerfase van de bacheloropleiding Wijsbegeerte. Daarnaast beoogt de opleiding met een goed gestructureerde afstudeerfase studievertraging in deze periode zo veel mogelijk te voorkomen.

1. Het BA-eindwerkstuk, eindtermen en beoordelingscriteria

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Wijsbegeerte schrijft de student een eindwerkstuk. Voor het schrijven van dit werkstuk zijn 10 EC beschikbaar. Uit het eindwerkstuk moet blijken dat de student voldoet aan de eindtermen die voor deze opleiding zijn vastgesteld voor zowel kennis als vaardigheden. Meer concreet moet uit het werkstuk en uit de werkwijze die tot dat werkstuk heeft geleid blijken dat de student in staat is om: 

 • onder supervisie een werkplan voor het eindwerkstuk te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren;  
 • vakwetenschappelijke literatuur te selecteren en te verzamelen; 
 • de in de opleiding verworven kennis en inzichten toe te passen bij het oplossen van problemen binnen het vakgebied; 
 • zelfstandig een eigen standpunt te bepalen in een actuele filosofische discussie;
 • onderzoeksresultaten ordelijk, helder, toegankelijk en met argumenten omkleed in een schriftelijk verslag vast te leggen.

Om te beoordelen of deze eindtermen zijn gerealiseerd, wordt het eindwerkstuk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

Werkwijze 
Heeft de student voldoende zelfstandig gewerkt? Is het afgesproken tijdpad gevolgd? Is commentaar van de begeleider correct verwerkt? 

Vormgeving 
Maakt het werkstuk een verzorgde indruk? Is de omvang van het werkstuk goed? 

Opzet 
Is de vraagstelling en de relevantie daarvan duidelijk? Is de vraagstelling voldoende afgebakend? Geeft de inleiding een goed overzicht van het betoog? Is de titel adequaat? Sluit de aanpak aan bij de vraagstelling? Volgen de conclusies uit het betoog? 

Compositie 
Is er sprake van een goed opgebouwd betoog en is de indeling in hoofdstukken en paragrafen adequaat? Worden hoofd- en bijzaken voldoende onderscheiden? Is de wijze waarop geargumenteerd wordt overtuigend? 

Bronnen 
Is de geselecteerde literatuur adequaat? Beheerst de student de relevante literatuur? Worden standpunten uit de literatuur goed weergegeven en de besproken teksten zorgvuldig geïnterpreteerd? 

Taal 
Is het taalgebruik helder? Zijn grammatica en spelling correct? Worden technische termen voldoende uitgelegd en drukt de student zich in voldoende mate in eigen woorden uit? 

Instrumenten 
Kloppen de verwijzingen, citaten, formules en wordt daarvan effectief gebruik gemaakt? Is de bibliografie goed verzorgd? 

Filosofie 
Is het filosofisch gehalte voldoende? Worden technische termen correct gebruikt?

2. De afstudeerfase

De afstudeerfase gaat in op het moment dat de student en de begeleider van het eindwerkstuk in het formulier Afspraken eindwerkstuk (zie par. 4) afspraken over planning en eventuele verdere vereisten m.b.t. het eindwerkstuk schriftelijk hebben vastgelegd. Dit gebeurt uiterlijk op het moment dat de student 150 EC van het bachelorprogramma heeft afgerond en niet eerder dan het moment waarop de student 120 EC van het bachelorprogramma heeft afgerond en ten minste één cursus uit de gekozen specialisatie succesvol heeft afgesloten. De mentor van de student ziet er op toe dat de afstudeerfase binnen deze grenzen start. De afstudeerfase eindigt met de vaststelling van het judicium voor het BA-eindwerkstuk.

3. De keuze van het onderwerp

In principe ligt het onderwerp van het BA-eindwerkstuk in het verlengde van een van de door de student gevolgde BA3-cursussen in de gekozen afstudeerrichting. De docent van elk van de aangeboden BA3-cursussen bespreekt halverwege het semester met geïnteresseerde studenten de mogelijkheden voor een aan de betreffende cursus gerelateerd onderwerp voor het BA-eindwerkstuk. 

Daarnaast blijft voor studenten de mogelijkheid bestaan zelf een onderwerp en begeleider te kiezen. In dat geval dienen zij hun voorstel vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie.

4. Afspraken afstudeerfase en begeleiding

De afspraken met betrekking tot de planning en begeleiding bij het schrijven van het eindwerkstukworden door de student en de begeleider schriftelijk vastgelegd in het formulier Afspraken BA-eindwerkstuk Wijsbegeerte. De afspraken betreffen de keuze van het onderwerp van het werkstuk en de fasering van het onderzoek resulterend in het werkstuk. In de fasering zijn ten minste vier rapportage/feed back momenten opgenomen, en wel met betrekking tot: 

1. de probleemstelling en voorlopige literatuurselectie; 
2. de opzet van het onderzoek; 
3. de pre-finale versie; 
4. de eindversie. 

Het eindwerkstuk van de bacheloropleiding heeft een studielast van 10 EC en een omvang van maximaal 8.500 woorden, inclusief noten, bibliografie en bijlagen. Het gekozen tijdpad moet realistisch zijn gegeven de tijd die voor het schrijven van het werkstuk beschikbaar is (280 uur) en de nog resterende onderwijsverplichtingen van de student. De student verschaft een kopie van het formulier aan de studiecoördinator
De begeleider ziet er op toe dat de afgesproken termijnen waarbinnen de student dient te rapporteren, in acht worden genomen. Bij een overschrijding van een termijn die naar verwachting zal resulteren in een substantiële vertraging, wordt het tijdpad aangepast en wordt de studiecoördinator door de student van deze aanpassing op de hoogte gesteld. De begeleider zelf reageert zo spoedig mogelijk op de rapportages van de student, maar in elk geval bij rapportages 1 en 2 binnen 5 werkdagen, en bij de rapportages 3 en 4 binnen 10 werkdagen na ontvangst van de rapportage.

5. Goedkeuring begeleider en tweede lezer

Zodra de begeleider het eindwerkstuk heeft goedgekeurd, laat hij/zij dit aan de examencommissie weten, levert een digitale versie van het werkstuk in en doet (eventueel) een voorstel voor een tweede lezer uit de stafleden van het Instituut voor Wijsbegeerte voor het beoordelen van het werkstuk. De begeleider moet tevens verklaren dat het werkstuk is gecontroleerd op plagiaat m.b.v. het plagiaatopsporingsprogramma Turnitin. De examencommissie benoemt de tweede lezer en verschaft de betreffende persoon bij inwilliging van het verzoek een kopie van het eindwerkstuk. 

De tweede lezer geeft een marginale beoordeling van het werkstuk aan de hand van de onder par.1 van dit protocol genoemde beoordelingscriteria en informeert de examencommissie binnen 10 werkdagen schriftelijk over zijn/haar bevindingen m.b.v. het daartoe bestemde beoordelingsformulier. In gevallen waarin de begeleider zich niet kan vinden in de mening van de tweede lezer en een daarop volgend overleg tussen beiden niet tot overeenstemming heeft geleid, treedt de examencommissie op als bemiddelaar.

6. Vaststelling judicium

Vaststelling van het judicium voor het BA-eindwerkstuk vindt plaats nadat de tweede lezer het afstudeerwerkstuk heeft goedgekeurd. De begeleider van het eindwerkstuk doet een voorstel voor het judicium dat gemotiveerd wordt aan de hand van ten minste de onder 1 genoemde beoordelingscriteria en betrekt daarin mede de bevindingen van de tweede lezer. De begeleider stelt de examencommissie schriftelijk op de hoogte van de motivering van het judicium aan de hand van de beoordelingscriteria.

7. Aanvragen BA-diploma

De onderwijsadministratie mag het BA-diploma pas aanvragen als aan alleonderwijsverplichtingen is voldaan en nadat de examencommissie heeft laten weten dat het eindwerkstuk aanvaardbaar wordt geacht en het judicium is vastgesteld. Om te kunnen afstuderen dient men tevens aan zijn inschrijvingsverplichtingen te hebben voldaan. 

De student kan de afstudeerprocedure in gang zetten als de definitieve versie van het 
BA-eindwerkstuk is ingeleverd bij de scriptiebegeleider. Om het bachelorexamen aan te vragen dient de student het volgende persoonlijk in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding Wijsbegeerte:  

 • volledig ingevuld en ondertekend afstudeerformulier (aanvraagformulier voor het bachelorexamen);  
 • ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier openbaarmaking eindwerkstuk;
 • gecertificeerde bewijsstukken van tentamens behaald aan instellingen voor WO anders dan de Universiteit Leiden (indien van toepassing en nog niet eerder bij de onderwijsadministratie ingeleverd);  
 • geprint en ingevuld evaluatieformulier voor het bachelorprogramma.

De aanvraag van het bachelorexamen wordt uitsluitend in behandeling genomen als alle bovengenoemde documenten bij de onderwijsadministratie zijn ingeleverd. 

Uploaden eindwerkstuk in scriptierepositorium 
Alle scripties (Bachelor en Master) worden opgenomen in het scriptierepositorium bij de Universiteitsbibliotheek. De BA-eindwerkstukken worden niet openbaar gemaakt en de MA-theses wel, mits de student en de begeleider van de scriptie daar toestemming voor geven. Studenten moeten zelf een digitale kopie (PDF) van de definieve, goedgekeurde versie van hun eindwerkstuk uploaden in het repositorium, nadat zij bericht hebben ontvangen dat de tweede lezer hun eindwerkstuk heeft goedgekeurd. Het updoaden van de scriptie in het repositorium is onderdeel van de afstudeerprocedure. Let op, het scriptierepositorium accepteert slechts één upload per student. Herziene versies zullen daarom niet worden aanvaard. Het cijfer van het BA-eindwerkstuk kan niet geregistreerd worden totdat het werkstuk is opgenomen in het scriptierepositorium. 
Zie: Het Scriptierepositorium: uitleg en handleidingen (UB)

8. Afstudeerdata en deadlines

De formele examendatum of afstudeerdatum is de datum van de laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond en behaald. Dat is ook de datum die op het diploma wordt vermeld. Afstuderen is mogelijk in elke maand van het jaar, met uitzondering van de maand juli. Het aanvraagformulier voor het bachelorexamen en de gevraagde bijlagen dienen uiterlijk op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de examendatum te worden ingeleverd. Indien u onderdelen al wel hebt afgerond maar nog wacht op de beoordeling, graag aangeven wanneer het onderdeel is afgerond. 

Voor afstuderen in de zomermaanden geldt een speciale regeling. Afstuderen in het lopende academisch jaar (d.w.z. de laatste werkdag van augustus) is uitsluitend mogelijk als het door de begeleider goedgekeurde BA-eindwerkstuk uiterlijk 15 juni is toegestuurd aan de examencommissie. Maak in dat geval een duidelijke afspraak met je begeleider over de datum waarop de definitieve versie van het eindwerkstuk bij hem/haar moet worden ingeleverd. Daarnaast wordt studenten verzocht het aanvraagformulier voor het bachelorexamen met de gevraagde documenten vóór 1 juli in te leveren bij de onderwijsadministratie. 
Studieonderdelen die op 1 juli nog niet zijn behaald moeten wel op het formulier worden vermeld, met dien verstande dat op 31 augustus 16:00 uur de bijbehorende resultaten bekend moeten zijn bij de onderwijsadministratie.

9. Diploma-uitreiking

De bachelordiploma’s voor de opleiding Wijsbegeerte worden één maal per jaar, in de laatste week van september, uitgereikt. Deze officiële ceremonie vindt plaats in het Academiegebouw. Na akkoordbevinding van de geldigheid van de aanvraag en de studieresultaten ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor de diploma-uitreiking met vermelding van de datum, tijd en locatie. Indien u niet aanwezig bent bij de diploma-uitreiking, kunt u uw bachelordiploma en het bijbehorende diplomasupplement vanaf vier weken na de afstudeerdatum ophalen bij de onderwijsadministratie Wijsbegeerte.

10. Uitschrijven

De student dient zelf zorg te dragen voor uitschrijving via Studielink. Log in en kies onder 'mijn inschrijvingen' voor 'verzoek tot uitschrijven'. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerste hele maand volgend op de maand waarin het uitschrijfverzoek via Studielink is ontvangen. Uitschrijven is mogelijk vanaf de datum waarop door of namens de examencommissie is vastgesteld dat de student aan de vereisten voor het afsluitend examen heeft voldaan. Ter illustratie: als het cijfer voor het laatste onderdeel (doorgaans het BA-afstudeerwerkstuk) wordt vastgesteld op 18 mei, dan is de formele afstudeer- of examendatum de laatste werkdag van mei. Om per 1 juni te worden uitgeschreven dient de student uiterlijk 31 mei via Studielink een uitschrijvingsverzoek in te dienen. 

Bij beëindiging van de inschrijving wordt voor iedere maand dat de student niet staat ingeschreven één twaalfde van het collegegeld gerestitueerd. Bij een uitschrijving per 1 juli of 1 augustus wordt geen restitutie meer verleend.  

11. Klachten

Met eventuele klachten over de begeleiding in de afstudeerfase kan een student zich wenden tot zijn/haar mentor. Met klachten over de beoordeling van het werkstuk kan een student zich wenden tot de examencommissie. Mocht deze niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kan de student zich wenden tot het College van Beroep voor de examens.

12. Formulieren

Formulieren die worden gebruikt tijdens de afstudeerprocedure van de BA Wijsbegeerte.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.