Universiteit Leiden

nl en

Keuzeruimte

Vrijwel elke opleiding biedt keuzeruimte in het studieprogramma. Die ruimte kun je op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzeruimte heb ik?

De hoeveelheid keuzeruimte verschilt per opleiding. Bekijk in de Studiegids hoeveel keuzeruimte jouw opleiding biedt.

Minor

Een minor is een door de universiteit vastgesteld samenhangend pakket van vakken. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Je kunt een minor volgen in Leiden, maar ook bij andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hierover speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer over minoren.

Keuzevakken

Je kunt ook zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instellingen voor hoger onderwijs een eigen vakkenpakket samenstellen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Naar het buitenland

Je kunt de keuzeruimte gebruiken om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een onderzoeksproject. Lees meer over studeren in het buitenland of neem contact op met je buitenlandcoördinator of studieadviseur voor de mogelijkheden binnen jouw studie.

Stage

Je kunt je keuzeruimte ook invullen met een stage of onderzoeksproject. De stage- of onderzoekscoördinator kan je daar over informeren. Ook de Career Services kunnen je hierbij helpen.

Toestemming examencommissie

Als je kiest voor een volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor alle andere opties om de keuzeruimte te vullen moet dat wel. In de Studiegids en in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding vind je meer informatie.

Keuzevakken

Informatie over de keuzevakken kun je vinden in de Studiegids.

Studiegids

In de Studiegids staan de keuzevakken van alle faculteiten, gesorteerd op interessegebied.

Mogelijkheden

 • Het facultaire keuzevakkenaanbod (via de Studiegids)
 • Minoren, zie website
 • Vakken van een andere opleiding van deze faculteit
  Voorbeeld: een student van de opleiding Rechtsgeleerdheid volgt als keuzevak een vak dat verplicht is in de opleiding Notarieel recht.
 • Engelstalige vakken die de faculteit aanbiedt voor studenten uit het buitenland, de zogenaamde 'Leiden Law Courses'. Sommige Leiden Law Courses zijn identiek aan een keuzevak; in dat geval mag u het vak slechts één keer afleggen (raadpleeg bij twijfel vooraf de coördinator);
 • Het universitaire keuzevakkenaanbod (via de Studiegids of raadpleeg de website van de andere faculteit).
 • Vakken aan de andere Nederlandse universiteiten. Je kunt een keuzevak van een andere universiteit opvoeren door het officiële tentamenbriefje in te leveren bij het Onderwijsinformatiecentrum. Eerst moet er toestemming zijn van de studieadviseur om een keuzevak bij een andere universiteit te volgen.
 • Vakken aan buitenlandse universiteiten (zie beneden).

Toegang tot keuzevak

Raadpleeg altijd de vakbeschrijving van het keuzevak op de website, want:

 • Sommige keuzevakken zijn alleen voor tweedejaars of alleen voor derdejaars bachelorstudenten bedoeld (dat hangt samen met het niveau van het vak, dat ook in de beschrijving staat vermeld);
 • Voor sommige keuzevakken gelden 'instapeisen': dat betekent dat eerst bepaalde vakken moeten zijn behaald voordat deelname aan het keuzevak mogelijk is. Voor de derdejaars-keuzevakken is het gewenst dat de hele propedeuse is behaald;
 • Bij sommige keuzevakken geldt een maximum aantal deelnemers. Dan geldt: inschrijving op volgorde van aanmelding, vol is vol;
 • De periode waarin keuzevakken worden aangeboden kan verschillen. In de Studiegids van de opleiding staat in welk semester/blok je keuzevakken hoort te volgen. Veel facultaire keuzevakken worden in het aanbevolen semester/blok aangeboden, maar niet allemaal. Sommige keuzevakken worden juist buiten die periode aangeboden. Het is dus belangrijk dat je tijdig bekijkt welke keuzevakken je wilt gaan volgen en wanneer deze worden aangeboden. De meeste keuzevakken worden ieder jaar aangeboden, enkele vakken worden slechts eens per twee jaar aangeboden.

Aanmelden

Aanmelden voor een keuzevak aan de Universiteit Leiden kan via uSis.

Wanneer je keuzevakken volgt aan een andere faculteit van de Universiteit Leiden neem je contact op met de desbetreffende faculteit om je aan te melden als keuzevak-/bijvakstudent. Informatie hierover kan je vinden op de website van de desbetreffende faculteit.

Let op:

 • Een keuzevak moet minimaal 5 ects zijn als onderdeel van het verplichte curriculum.
 • Vakken van het Talencentrum kunnen niet worden ingebracht als keuzevak.

Keuzevakken in het buitenland volgen

Om vakken in het buitenland te volgen, moet van tevoren contact worden opgenomen met het Bureau Internationale Opleidingen. Bij het Bureau Internationaal Onderwijs kunnen de buitenlandse vakken worden omgezet. Zij geven een afschrift aan het Onderwijs Informatie Centrum zodat deze vakken worden verwerkt in de administratie. Zodra de aanvraag tot afstuderen is gedaan bij het OIC, kan er op het afstudeeraanvraagformulier aangegeven worden dat deze vakken in de vrije keuzevakruimte gelden (mits deze aan de gestelde voorwaarden voldoen). 

Stage als keuzevak

Je kunt de stage alleen als (bachelor)keuzevak laten gelden als je gaat werken bij de Rechtswinkel en voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de studieadviseurs.  Studenten die de opleiding bachelor Notarieel recht volgen, hebben meer mogelijkheden

Voor overige stages geldt dat je alleen studiepunten kunt krijgen als deze een verplicht onderdeel van het curriculum is zoals bij de Master Ondernemingsrecht of wanneer het een optioneel onderdeel van het curriculum is zoals bij de Masterprofielen Criminologie.

Scriptieonderwerp en keuzevakonderwerp

In principe mag de scriptie geen betrekking hebben op een vak dat als keuzevak is afgelegd. Bij afwijking van deze regel dient de scriptiebegeleider schriftelijk te verklaren dat er tussen de scriptie en het keuzevak geen inhoudelijke overlap bestaat.

Gaststudenten en bijvakstudenten

Gaststudenten  
Studenten van andere universiteiten (juridische en niet-juridische facul­teiten) kunnen zich als 'gaststu­dent' inschrijven aan de Universi­teit Leiden om één of meerde­re (keuze)vakken af te leggen.  
Procedure: 

 • Raadpleeg de algemene website van de Universiteit Leiden welke documenten nodig zijn om als gaststudent ingeschreven te kunnen worden. 
 • Vraag een verklaring van geen bezwaar aan bij de balie van het OIC.
 • Schrijf je met de verklaring van geen bezwaar en de overige documenten in bij de informatiebalie van Plexus. Na inschrijving aan de Universiteit Leiden te handelen als bijvakstudent (zie hieronder). Let ook vooral op de instapeis! Sommige keuzevakken hebben toegangseisen!

Bijvakstudenten  
Het is mogelijk om als student van een andere faculteit van de Leidse universiteit (keuze)vakken uit het onderwijs­programma van de rechtenstudie te volgen. Let ook hier op de instapeis van de keuzevakken!
Voorwaarden:

 • Een vak kan slechts in één opleiding worden opge­voerd.
 • Een student die naast de rechtenstudie een tweede opleiding volgt, kan in beginsel geen vakken als bijvakstudent volgen die in een latere fase van het juridische programma liggen dan waarin de student actief is.
 • Daar waar voor juridische studenten een bepaald (voor)kennisniveau is vereist vóór het vak kan worden gevolgd, geldt deze voorwaarde in beginsel ook voor de bijvakstudent.  

Door de organisatorisch complexe onderwijsprogramma's in de propedeuse en de geldende regelingen rond het Studiesysteem Propedeuse, is het in beginsel niet mogelijk vakken uit de propedeuse als bijvak-/gaststudent te volgen.

Let op:  Vóór aanvang van het onderwijs in het betreffende (keuze)vak dient de aanmelding als bijvakker of gaststudent afgerond te zijn! Dus regel alles tijdig!!!

Notariële studentstage als keuzevak

Studenten Notarieel recht dienen in hun bachelor tenminste drie keuzevakken van 5 ECTS af te leggen (waarvan: 2 keuzevakken van tenminste niveau 200, en 1 keuzevak van tenminste niveau 300). Dit kan in de vorm van een notariële stage, mits de student aan bepaalde voorwaarden voldoet.   
Dit keuzevak biedt notariële studenten de gelegenheid kennis te maken met de notariële praktijk. Studenten dienen zelf een stageplaats te verwerven bij een notariskantoor. Voordat de stage ingaat, dient deze aangemeld te worden bij mevrouw mr. M. Michels (stagecoördinator Notarieel recht) waarna een afspraak met  hem gemaakt wordt voor een oriënterend gesprek. 

De student zal na afloop van de stage een stageverslag alsmede de beschrijving van een praktijkgeval dienen in te leveren bij de docent. Daarna kan met mevrouw mr. Michels een afspraak gemaakt worden voor een afsluitend gesprek. Naar aanleiding van zowel de beoordeling van de student door het notariskantoor als de kwaliteit van het stageverslag zal een cijfer worden toegekend.  Studenten dienen een stageperiode van tenminste 5 weken (25 dagen) vol te maken. Indien de student slechts parttime stage loopt, dient hij tenminste 3 dagen per week op het notariskantoor werkzaam te zijn. Men dient altijd minimaal 25 dagen stage te lopen.

Studiebelasting: 5 ECTS-punten  
Toegangseisen: student bevindt zich in derde bachelorjaar 
Toetsing         : mondeling gesprek en werkstuk (stageverslag) 
Doorgang       : voortdurend 
Aanmelden     : schriftelijk of mondeling bij docent

Richtlijnen Stageverslag notariële studentstage

Omvang: ongeveer 15 A-4. De bladzijden dienen doorlopend genummerd te zijn 
Inhoud  : voorpagina vermeldende 
- naam van de student 
- studentnummer 
- telefoonnummer 
- naam notariskantoor 
- stageperiode  
- inhoudsopgave  
- inleiding 
- verslag van hetgeen tijdens de stageperiode is voorgevallen 
- behandeling van één of twee notariële praktijkgevallen  
- lijst van geraadpleegde literatuur

Richtlijnen voor opbouw, vorm en bronverwijzing

Studenten kunnen desgewenst gebruikmaken van de ‘Handleiding bij het privatissimum Notarieel Recht’. 

Inleveren

In tweevoud:  
binnen 3 maanden na afloop van de stage bij de afdeling Notarieel recht t.a.v. mr. M. Michels. 

Mondeling:  
Nadat de student zijn verslag in tweevoud heeft ingeleverd en de beoordeling van het notariskantoor binnen is bij de afdeling Notarieel recht, wordt een afspraak gemaakt met de student voor een afsluitend mondelinge bespreking van het verslag. De student dient naar het gesprek mee te brengen: een geldige collegekaart en een stageverslag ten behoeve van hemzelf. 

Beoordeling: 
Voor de uiteindelijke beoordeling tellen mee: 
- het stagebeoordelingsrapport van het kantoor 
- het stageverslag 
- het mondelinge gesprek.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. Michels, telefoonnummer 071-5277298 of per mail.

Zie ook de informatie in de keuzevakkengids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.