Universiteit Leiden

nl en

Schrijven van papers en scriptie

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Facultaire reglementen

Papers en scripties moeten voldoen aan de facultaire reglementen. Daarnaast zijn de regels op plagiaat en wetenschappelijke integriteit van toepassing. Zie de reglementen rechts voor meer informatie.

Verzoek tot aanwijzen thesisbegeleider

De opleiding zorgt ervoor dat elke student een begeleider van de master-thesis of bachelor-eindwerkstuk krijgt; de examencommissie wijst deze aan als eerste beoordelaar hiervan. 

Per opleiding verschilt het proces van toewijzing. Raadplaag hiervoor de cursusbeschrijving van de master thesis of het bachelor-eindwerkstuk in e-Studiegids.

Schrijfhulp nodig? Kom naar het Schrijfcentrum!

Heb je behoefte om een academische schrijfopdracht (eindwerkstuk, paper of anderszins) te bespreken met een tutor? Doe dan een beroep op het Schrijfcentrum

Facultair scriptieseminar

Voor studenten die door omstandigheden het scriptieseminar binnen hun opleiding niet kunnen volgen is er in semester 1 een facultair scriptieseminar.

Het scriptieseminar zal beginnen in de week van 11 september (week 37). Schrijf je van tevoren in via uSis (code 5003VSCRSW). Informatie over de tijden en locaties staan op het rooster voor semester 1.

Het seminar zal in principe gegeven worden in het Nederlands. Als je het seminar wilt volgen maar onvoldoende Nederlands spreekt, of je scriptie in het Engels schrijft, neem contact op met de docent, dr. Grace Rowicka, via eav@hum.leidenuniv.nl.

Voor het begin van het seminar: Neem tijd om na te denken over je scriptieonderwerp. Welk college vond je het meest interessant? Welk onderwerp heeft jou aangegrepen? Welke vragen zijn onbeantwoord gebleven tijdens het college? Het is ook aan te raden om je beoogde begeleider te benaderen en na te gaan of die jou kan begeleiden. Zo kan het scriptieseminar je het beste helpen om na de zomer goed van start te gaan.

Naar een goed eindwerkstuk

Het scriptieseminar bestaat uit een aantal bijeenkomsten, elk met een thema: een stap in het schrijfproces, of een bekend knelpunt. Aan het begin van het traject zijn er wekelijkse bijeenkomsten om je te helpen je onderzoeksplan en je scriptieplan te schrijven. In de volgende fase ga je je plan uitvoeren. Je hebt in de eerste plaats contact met je eigen begeleider, en daarnaast is er elke maand een bijeenkomst van het seminar. Tijdens de afsluitende bijeenkomst presenteren alle studenten kort de uitkomsten van hun onderzoek.

Het scriptieseminar is een aanvulling op, en geen vervanging van, de begeleiding vanuit de opleiding. Het seminar biedt geen inhoudelijke begeleiding, maar ondersteuning bij het schrijfproces. Er vindt geen beoordeling plaats; de verantwoordelijkheid voor inhoud en beoordeling ligt bij de begeleider vanuit de opleiding. Wel zal de docent van het scriptieseminar contact houden met jouw begeleider.

Richtlijnen voor werkstukken en scripties

Voor iedereen die een nota of scriptie gaat schrijven is in bijgaand document een aantal richtlijnen en tips op een rijtje gezet.

Zie ook de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk.
 

Regeling uiterste termijnen BA-eindwerkstuk

Vooraf

De e-Studiegids bevat meer details over de eisen waaraan vorm en inhoud van het BA-eindwerkstuk moeten voldoen. Het eindwerkstuk van 10 ec heeft een omvang van ongeveer 10.000 woorden, inclusief bibliografie en noten, exclusief bijlagen.

November

Alle ingeschreven bachelorstudenten die in het derde jaar of hoger zitten krijgen een uitnodiging zich te melden bij een van de vier secties waar ze hun bachelor-eindwerkstuk willen gaan schrijven.

Afhankelijk van de sectie waar een student zich aanmeldt, krijgt deze een uitnodiging voor een startgesprek of een startbijeenkomst waarin het te volgen traject en tijdschema wordt besproken.;

Alle studenten nemen verplicht deel aan het door de verschillende secties georganiseerde scriptieseminar.

December-februari

Teneinde de afspraken en de planning gestructureerd vast te leggen is er een begeleidingsplan opgesteld. Er worden minimaal twee gesprekken gevoerd (zie begeleidingsplan t/m punt 3; de docent is in het bezit van het begeleidingsplan). De student zoekt literatuur en formuleert een probleemstelling. Eventueel worden er al een hoofdstukindeling en een stappenplan gemaakt ;(begeleidingsplan punt 4)

1 maart

Definitieve vaststelling probleemstelling en voorlopige bibliografie.

Maart-april-mei-juni

Schrijven van scriptie volgens begeleidingsplan.

Eerste week juni

Inleverdatum definitieve versie eindwerkstuk.

Laatste week juni einde 2e semester)

Uiterlijke datum afhandeling eindwerkstuk (het eindgesprek moet hebben laatsgevonden en het cijfer moet zijn vastgesteld).

Let op: bovenstaande data zijn uiterste termijnen. Studenten die in verband met toelating tot een bepaalde masteropleiding in juni willen afstuderen, dienen hun scriptie al eind mei klaar te hebben, d.w.z. dat het eindgesprek moet hebben plaatsgevonden en het cijfer moet zijn vastgesteld.

N.B.: Studenten die niet in staat zijn deze termijnen te halen, dienen contact op te nemen met de studiecoördinator voor overleg over de (on)mogelijkheden om alsnog voor het begin van het nieuwe cursusjaar de BA-opleiding te voltooien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.