Universiteit Leiden

nl en

Schrijven van papers en scriptie

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Fraude & Plagiaat

Plagiaat is een vorm van fraude net zoals spieken bij een tentamen of het bewust vervalsen van onderzoeksgegevens. Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander. In het algemeen wordt onder plagiaat verstaan dat je woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma’s enz. die van een ander afkomstig zijn bedoeld of onbedoeld presenteert als eigen werk. Omdat plagiaat bedrog is en plagiaat per definitie de essentie van het wetenschappelijke bedrijf aantast, worden gevallen van plagiaat door de universitaire én door het Instituut Bestuurskunde zeer ernstig genomen wereld en staat er een sanctie op het plegen van plagiaat. Voor studenten bedraagt deze sanctie in het uiterste geval de definitieve beëindiging van de inschrijving voor de opleiding. 

Wanneer een student twijfelt of iets plagiaat zou kunnen zijn, kan hij of zij altijd navraag doen bij de docent. ​

Regels m.b.t. fraude en plagiaat

  • Regels en procedures van het Instituut Bestuurskunde met betrekking tot fraude en plagiaat zijn opgenomen in de Regels & Richtlijnen en de OER

  • Ter controle op plagiaat wordt het programma Turnitin toegepast. In de cursusomschrijving van de betreffende onderwijseenheid wordt aangegeven welke versies naast de eindversie eventueel worden getoetst. Daartoe dient de student betreffende schriftelijke werkstukken zowel in digitale als in gedrukte vorm in te leveren volgens op Blackboard vermelde richtlijnen.

  • Bij verdenking van fraude en plagiaat schort de examencommissie toekenning van het cijfer op en stelt zij uit haar midden en dat van de examinatoren een tuchtcommissie in bestaande uit drie leden, waaronder niet de examinator(en) en surveillanten bij de betreffende toets.

  • De tuchtcommissie stelt in ieder geval de betrokken examinator(en) en student in de gelegenheid gehoord te worden.

  • Indien de tuchtcommissie fraude bewezen acht wordt de toets ongeldig verklaard. Vervolgens zijn er verschillende ordemaatregelen die de examencommissie kan uitspreken. Naar gelang de aard en ernst van het vergrijp gelden verschillende sancties. Deze zijn beschreven in Regels en Richtlijnen.

  • Studenten kunnen tegen een uitspraak van de examencommissie in beroep gaan bij het College van Beroep voor de examens. ​​​

Turnitin & Repository

De Universiteit Leiden maakt voor plagiaatcontrole gebruik van de applicatie Turnitin. Turnitin is geïntegreerd in Brightspace. Docenten gebruiken dit programma om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Turnitin vergelijkt de door de studenten ingeleverde teksten met een uitgebreide database van brondocumenten, waaronder werkstukken van andere studenten en diverse  internetbronnen. De ingelezen teksten worden gecheckt op overeenkomsten. Turnitin produceert voor elke door de student ingeleverde tekst een rapport over gesignaleerde overeenkomsten met bestaande bronnen. Een docent kan naar aanleiding hiervan zonodig actie ondernemen. Studenten (bachelor en master) leveren daarnaast hun scripties in via Student Thesis Repository. Het frauderen met betrekking tot scripties wordt streng bestraft. 

Hoe lever ik mijn schriftelijk werk in via Turnitin?

  • Wanneer een docent een Turnitin-assignment aanmaakt in een Brightspace course, dan worden alle documenten die door studenten in dit assignment worden ingediend gecontroleerd op overeenkomsten met  bronnen uit de Turnitin database.
  • Een uitgebreide uitleg over het uploaden van documenten website vind je op de support site van Turnitin.
  • Na het uploaden van een document ontvang je per mail een digitaal ontvangstbewijs.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.