Universiteit Leiden

nl en

Schrijven van papers en scriptie

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Scriptie

Het laatste onderdeel van je masterstudie is het schrijven van een scriptie. Je maakt een onderzoeksvoorstel, je verzamelt je eigen gegevens, analyseert ze en je beschrijft je bevindingen. Het scriptieproces wordt afgesloten met een verdediging.

Informatie

De belangrijkste informatie met betrekking tot de masterscriptie is te vinden:

 • In de Studiegids: in de vakbeschrijving vind je de belangrijkste vereisten, de globale planning per instroomcohort, codes en het aantal studiepunten dat je voor scriptie ontvangt.
 • Op Brightspace: hier vind je (t.z.t.) de exacte deadlines, een lijst van expertisegebieden van begeleiders, informatie over capstone projecten, contactgegevens van coördinatoren, begeleidershandleidingen en nog meer nuttige informatie.
Het scriptieproces

De volgende stappen loop je globaal door tijdens het scriptieproces:

Stap 1: Het is verstandig je al vroeg te oriënteren. Meld je aan op blackboard, bekijk de expertise gebieden en bedenk rondom welk thema je je scriptie wilt schrijven. Als je als een goed beeld hebt, kan je zelfs al literatuur verzamelen of je keuzevakken erop uitzoeken.

Stap 2: Tijdens het onderzoeksvak leer je hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit en ontwikkel je je eigen onderzoeksvoorstel.

Stap 3: Op basis van je voorstel word je gekoppeld aan een begeleider (MPS en PA) of zoek je een begeleider (CSM). Plan een gesprek met je begeleider; bereid dit goed voor en kijk daarbij ook naar de voor jou geldende deadlines.

Stap 4. Voer je onderzoek uit met het einddoel in het vizier!

Stap 5: Als je je scriptie hebt ingeleverd en je begeleider en tweede lezer zijn akkoord, vindt de verdediging plaats. Je wordt in ongeveer 20 minuten ondervraagd over je scriptie. Na afloop ontvang je je cijfer. Dit cijfer is gebaseerd op je scriptie, je presentatie tijdens de verdediging kan ook nog invloed hebben.

Capstone projecten

In Capstone projecten ga je in een team met medestudenten aan de slag rondom een specifiek thema binnen een projectgroep, begeleid door een wetenschappelijk onderzoeker binnen het instituut die veel expertise heeft op dit onderwerp. Soms wordt er in Capstone projecten samengewerkt met organisaties uit de praktijk en heeft het thema een specifieke beleidsachtergrond.

Een Capstone project is verder gelijk aan het scriptie proces; je levert uiteindelijk je eigen scriptie af en er gelden dezelfde regels (en deadlines).

Begeleiding

Er zijn een aantal mensen met wie je tijdens het scriptieproces in aanraking komt:

 • De scriptiecoördinator: is o.a. verantwoordelijk voor het koppelen van studenten aan begeleiders en tevens eerste aanspreekpunt als je vragen hebt over het scriptieproces als geheel.
 • De begeleider: begeleidt je tijdens het schrijven van je scriptie en is aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen en planning.
 • De studieadviseur: is aanspreekpunt bij persoonlijke zaken.

Fraude & Plagiaat

Gevallen van plagiaat worden door het Instituut Bestuurskunde zeer ernstig genomen en er staat een sanctie op het plegen van plagiaat. In het uiterste geval de definitieve beëindiging van de inschrijving voor de opleiding.

Plagiaat is een vorm van fraude net zoals spieken bij een tentamen of het bewust vervalsen van onderzoeksgegevens. Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander. In het algemeen wordt onder plagiaat verstaan dat je woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma’s enz. die van een ander afkomstig zijn bedoeld of onbedoeld presenteert als eigen werk. Plagiaat tast de essentie van het wetenschappelijke bedrijf aan.

Wanneer een student twijfelt of iets plagiaat zou kunnen zijn, kan hij of zij altijd navraag doen bij de docent. 

Regels m.b.t. fraude en plagiaat
 • Regels en procedures van het Instituut Bestuurskunde met betrekking tot fraude en plagiaat zijn opgenomen in de Regels & Richtlijnen van de opleiding.

 • Ter controle op plagiaat wordt het programma Turnitin toegepast. In de cursusomschrijving van de betreffende onderwijseenheid wordt aangegeven welke versies naast de eindversie eventueel door middel van Turnitin worden getoetst. Daartoe dient de student betreffende schriftelijke werkstukken zowel in digitale als in gedrukte vorm in te leveren volgens op Blackboard vermelde richtlijnen.

 • Bij verdenking van fraude en plagiaat schort de examencommissie toekenning van het cijfer op en stelt zij uit haar midden en dat van de examinatoren een tuchtcommissie in bestaande uit drie leden, waaronder niet de examinator(en) en surveillanten bij de betreffende toets.

 • De tuchtcommissie stelt in ieder geval de betrokken examinator(en) en student in de gelegenheid gehoord te worden.

 • Indien de tuchtcommissie fraude bewezen acht wordt de toets ongeldig verklaard. Vervolgens zijn er verschillende ordemaatregelen die de examencommissie kan uitspreken. Naar gelang de aard en ernst van het vergrijp gelden verschillende sancties. 

 • Studenten kunnen tegen een uitspraak van de examencommissie in beroep gaan bij het College van Beroep voor de examens. 

Turnitin & Repository

De Universiteit Leiden maakt voor plagiaatcontrole gebruik van de applicatie Turnitin. Turnitin is geïntegreerd in Brightspace. Docenten gebruiken dit programma om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Turnitin vergelijkt de door de studenten ingeleverde teksten met een uitgebreide database van brondocumenten, waaronder werkstukken van andere studenten en diverse  internetbronnen. De ingelezen teksten worden gecheckt op overeenkomsten. Turnitin produceert voor elke door de student ingeleverde tekst een rapport over gesignaleerde overeenkomsten met bestaande bronnen. Een docent kan naar aanleiding hiervan zonodig actie ondernemen. Studenten (bachelor en master) leveren daarnaast hun scripties in via Student Thesis Repository. Het frauderen met betrekking tot scripties wordt streng bestraft. 

Hoe lever ik mijn schriftelijk werk in via Turnitin?

Wanneer een docent een Turnitin-assignment aanmaakt in een Brightspace course, dan worden alle documenten die door studenten in dit assignment worden ingediend gecontroleerd op overeenkomsten met  bronnen uit de Turnitin database. Een uitgebreide uitleg over het uploaden van documenten website vind je op de support site van TurnitinNa het uploaden van een document ontvang je per mail een digitaal ontvangstbewijs.

In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de studieadviseur of de examencommissie.

In het Onderwijs-en Examenregelement (OER) en de Regels en Richtlijnen zijn voor de verschillende opleidingen diverse regels met betrekking tot fraude opgenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.