Universiteit Leiden

nl en

Vrijstellingen en verzoekschriften

Wil je iets wijzigen in de door jouw opleiding vastgestelde studievereisten? Misschien wil je vrijstelling van een bepaald studieonderdeel omdat je de kennis al elders hebt opgedaan. Of je wilt de studiepunten die je aan een andere onderwijsinstelling hebt gehaald in Leiden laten meetellen. In die gevallen kun je een verzoekschrift indienen.

Hieronder lees je waarvoor je een verzoekschrift kunt indienen, en hoe je dat aanpakt. Als er voor jouw opleiding specifieke informatie beschikbaar is, vind je die op het tabblad van je opleiding of faculteit.

Het besluit over je verzoekschrift wordt genomen door de examencommissie van je opleiding.

Verzoekschriften in uSis

Wil je iets wijzigen in je studievereisten? Maak dan gebruik van verzoekschriften in uSis. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vrijstelling, het laten erkennen van vakken die je in het buitenland volgt, of het aanvragen van een afwijkend aantal studiepunten voor een onderdeel uit het curriculum.

Je kunt een verzoekschrift indienen voor:

 • Vrijstelling
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je vrijstelling wilt aanvragen voor een studieonderdeel. Hiervoor moet je voldoende bewijsmateriaal aanleveren. 
 • Afwijkend aantal studiepunten
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je voor het betreffende studieonderdeel een aantal studiepunten wilt krijgen dat afwijkt van het aantal studiepunten dat in de studiegids vermeld staat. Voor je verzoek moet je voldoende bewijsmateriaal aanleveren. Heeft het betreffende studieonderdeel geen van tevoren vastgesteld aantal studiepunten?  Dien dan geen verzoekschrift in, maar neem rechtstreeks contact op met je opleiding. 
 • Extracurriculair vak
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je een studieonderdeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden wilt laten opnemen in je extracurriculaire ruimte. 
 • Vervanging
  Je gebruikt dit verzoekschrift wanneer je het betreffende studieonderdeel wilt vervangen door een ander studieonderdeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden. Gebruik dit verzoekschrift bijvoorbeeld voor vrij in te vullen keuzevakken. 
 • Extern onderwijs
  Je gebruikt dit verzoekschrift altijd wanneer je een studieonderdeel bij een andere onderwijsinstelling dan de Universiteit Leiden volgt en je het wilt laten meetellen voor je studie in Leiden. Dit verzoekschrift kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de invulling van je keuze- of extracurriculaire vakken die je niet in Leiden volgt. Doorgaans wordt dit verzoekschrift eerst voorlopig goedgekeurd en na het aanleveren van bewijsmateriaal definitief beoordeeld.  

Een verzoekschrift dien je in zodra je weet dat je één van deze wijzigingen wilt doorvoeren. Dat betekent: zo snel mogelijk en voordat het te volgen onderwijs van start gaat. Om na te gaan wat je in jouw geval precies moet doen, neem je contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

Geen verzoekschrift op verzoekschrift

Heb je  een verzoekschrift  ingediend? Dan kun je voor datzelfde studieonderdeel  niet nog een verzoekschrift indienen, ongeacht de status van je aanvraag. Ben je ondertussen veranderd van mening of kom je erachter dat je een verkeerde aanvraag gedaan hebt? Dan moet je het verzoekschrift eerst intrekken voordat je op datzelfde studieonderdeel een nieuw verzoekschrift kunt indienen.

Verzoekschrift intrekken

Wil je je ingediende verzoekschrift intrekken? Stuur dan een e-mail aan de onderwijsadministratie van je opleiding, onder vermelding van  'intrekken verzoekschrift nummer xxxx' (zie de bevestigingsmail). In de e-mail vermeld je je studentnummer en de reden voor het intrekken van je verzoekschrift. Wacht, voordat je verder handelt, eerst op de bevestiging van je opleiding.

Bewijsmateriaal

Ieder verzoekschrift moet kort en helder onderbouwd worden. Maak je gebruik van een verzoekschrift voor vrijstelling, afwijkend aantal studiepunten, of extern onderwijs? Dan moet je daarnaast ook bewijsmateriaal indienen. In het geval van vrijstelling doe je dat tegelijk met het indienen van je verzoekschrift. Bij de andere twee doe je dat na afronden van het betreffende onderwijs. Het gaat dan veelal om getuigschriften van behaalde studieresultaten.

Lever bewijsmateriaal altijd zo snel mogelijk na het behalen van je resultaten in. Als je te lang wacht, loop je het risico dat de resultaten niet meer kunnen worden opgenomen in je studievereisten.

Wat je precies moet inleveren, waar je dat doet en in welke vorm (digitaal of papier) verschilt per opleiding. Neem daarvoor contact op met je onderwijsadministratie

Bezwaar aantekenen

Als je het oneens bent met de uitkomst van je verzoekschrift, kun je bezwaar aantekenen. Je stuurt binnen zes weken na ontvangst van het besluit een brief (beroepschrift) naar het College van Beroep voor de Examens met daarbij een kopie van het besluit. In de brief leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit en onderbouw je je bezwaar met voorbeelden en bewijsmateriaal.

Verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen

Een verzoek tot vrijstelling van een onderdeel van het programma van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, de masteropleiding Education and Child Studies of de research masteropleiding Developmental Psychopathology in Education and Child Studies moet je indienen via uSis.

Dat kan tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college van het vak waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Als je het verzoek later dan één week na het eerste college indient wordt je aanvraag niet in behandeling genomen door de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen.

NB Indien een vak bestaat uit uitsluitend werkgroepen, geldt de eerste werkgroep die gegeven wordt als eerste college. Dus niet de eerste bijeenkomst van de werkgroep waarin een student is ingedeeld (stel dat een vak werkgroepen heeft op maandag, woensdag en vrijdag dan geldt het tijdstip waarop de eerste werkgroep op maandag gegeven wordt als eerste college van het vak en kunnen verzoeken om vrijstelling ingediend worden tot uiterlijk de maandag volgend op de eerste werkgroepbijeenkomst).

Ga als volgt te werk

Ga in uSis naar je studievereisten en klik op het vak waarvoor je vrijstelling wilt aanvragen. Vervolgens klik je op ‘indienen verzoekschrift’ en kies je voor het type verzoekschrift: ‘1 vrijstelling’. Klik op ‘doorgaan. Vergeet hier niet de velden ‘omschrijving’ en ‘toelichting’ in te vullen en klik tenslotte op indienen.

Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen is de volgende informatie nodig:

 • een volledige kopie van de vakbeschrijving van het elders gevolgde vak (inclusief de bestudeerde literatuur, met vermelding van de uit de genoemde boeken bestudeerde gedeelten) óf een link naar de website waarop de volledige vakbeschrijving van het al gevolgde vak staat. In het laatste geval kun je de link opnemen in je verzoekschrift in uSis.
  NB Van beschrijvingen van vakken die behaald zijn aan de Universiteit Leiden hoeven geen kopieën ingeleverd te worden;
 • een gewaarmerkte kopie van de originele cijferlijst waarop het voor het vak behaalde resultaat vermeld staat (alleen een scan van de cijferlijst wordt niet geaccepteerd).
  NB Van resultaten van vakken die behaald zijn aan de Universiteit Leiden hoeven geen cijferlijsten ingeleverd te worden;
 • een gewaarmerkte kopie van het origineel van het reeds behaalde diploma op basis waarvan de aanvraag wordt ingediend (propedeuse-, bachelor- of masterdiploma) (alleen een scan van het diploma wordt niet geaccepteerd).

De gevraagde informatie kun je mailen naar osc@leiden.edu, onder vermelding van het nummer van je verzoekschrift of langsbrengen bij de balie van het Onderwijs Servicecentrum tijdens openingstijden. De medewerkers van het OSC kunnen desgewenst ook een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst maken.

De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen neemt binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek om vrijstelling een besluit. Dit besluit ontvang je via uSis.

Let op! De Examencommissie verleent geen vrijstelling voor een vak wanneer een student al heeft deelgenomen aan een tentamengelegenheid van het desbetreffende vak.

Wanneer vrijstelling wordt verleend voor een vak, wordt in de cijferlijst bij het vak in kwestie als ‘resultaat’ VR vermeld (dus niet het cijfer dat behaald is bij de eerdere opleiding).

Beslistermijn Verzoekschriften en Vrijstellingen

In artikel 4.11 van de Nadere Regels en Richtlijnen van de opleiding staat beschreven wat de beslistermijn is van de Examencommissie als het gaat om verzoekschriften en vrijstellingsaanvragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.