Universiteit Leiden

nl en

Vrijstellingen en verzoekschriften

Wil je iets wijzigen in de door jouw opleiding vastgestelde studievereisten? Misschien wil je vrijstelling van een bepaald studieonderdeel omdat je de kennis al elders hebt opgedaan. Of je wilt de studiepunten die je aan een andere onderwijsinstelling hebt gehaald in Leiden laten meetellen. In die gevallen kun je een verzoekschrift indienen.

Hieronder lees je waarvoor je een verzoekschrift kunt indienen, en hoe je dat aanpakt. Als er voor jouw opleiding specifieke informatie beschikbaar is, vind je die op het tabblad van je opleiding of faculteit.

Het besluit over je verzoekschrift wordt genomen door de examencommissie van je opleiding.

Verzoekschriften in uSis

Wil je iets wijzigen in je studievereisten? Maak dan gebruik van verzoekschriften in uSis. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vrijstelling, het laten erkennen van vakken die je in het buitenland volgt, of het aanvragen van een afwijkend aantal studiepunten voor een onderdeel uit het curriculum.

Je kunt een verzoekschrift indienen voor:

 • Vrijstelling
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je vrijstelling wilt aanvragen voor een studieonderdeel. Hiervoor moet je voldoende bewijsmateriaal aanleveren. 
 • Afwijkend aantal studiepunten
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je voor het betreffende studieonderdeel een aantal studiepunten wilt krijgen dat afwijkt van het aantal studiepunten dat in de studiegids vermeld staat. Voor je verzoek moet je voldoende bewijsmateriaal aanleveren. Heeft het betreffende studieonderdeel geen van tevoren vastgesteld aantal studiepunten?  Dien dan geen verzoekschrift in, maar neem rechtstreeks contact op met je opleiding. 
 • Extracurriculair vak
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je een studieonderdeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden wilt laten opnemen in je extracurriculaire ruimte. 
 • Vervanging
  Je gebruikt dit verzoekschrift wanneer je het betreffende studieonderdeel wilt vervangen door een ander studieonderdeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden. Gebruik dit verzoekschrift bijvoorbeeld voor vrij in te vullen keuzevakken. 
 • Extern onderwijs
  Je gebruikt dit verzoekschrift altijd wanneer je een studieonderdeel bij een andere onderwijsinstelling dan de Universiteit Leiden volgt en je het wilt laten meetellen voor je studie in Leiden. Dit verzoekschrift kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de invulling van je keuze- of extracurriculaire vakken die je niet in Leiden volgt. Doorgaans wordt dit verzoekschrift eerst voorlopig goedgekeurd en na het aanleveren van bewijsmateriaal definitief beoordeeld.  

Een verzoekschrift dien je in zodra je weet dat je één van deze wijzigingen wilt doorvoeren. Dat betekent: zo snel mogelijk en voordat het te volgen onderwijs van start gaat. Om na te gaan wat je in jouw geval precies moet doen, neem je contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

Geen verzoekschrift op verzoekschrift

Heb je  een verzoekschrift  ingediend? Dan kun je voor datzelfde studieonderdeel  niet nog een verzoekschrift indienen, ongeacht de status van je aanvraag. Ben je ondertussen veranderd van mening of kom je erachter dat je een verkeerde aanvraag gedaan hebt? Dan moet je het verzoekschrift eerst intrekken voordat je op datzelfde studieonderdeel een nieuw verzoekschrift kunt indienen.

Verzoekschrift intrekken

Wil je je ingediende verzoekschrift intrekken? Stuur dan een e-mail aan de onderwijsadministratie van je opleiding, onder vermelding van  'intrekken verzoekschrift nummer xxxx' (zie de bevestigingsmail). In de e-mail vermeld je je studentnummer en de reden voor het intrekken van je verzoekschrift. Wacht, voordat je verder handelt, eerst op de bevestiging van je opleiding.

Bewijsmateriaal

Ieder verzoekschrift moet kort en helder onderbouwd worden. Maak je gebruik van een verzoekschrift voor vrijstelling, afwijkend aantal studiepunten, of extern onderwijs? Dan moet je daarnaast ook bewijsmateriaal indienen. In het geval van vrijstelling doe je dat tegelijk met het indienen van je verzoekschrift. Bij de andere twee doe je dat na afronden van het betreffende onderwijs. Het gaat dan veelal om getuigschriften van behaalde studieresultaten.

Lever bewijsmateriaal altijd zo snel mogelijk na het behalen van je resultaten in. Als je te lang wacht, loop je het risico dat de resultaten niet meer kunnen worden opgenomen in je studievereisten.

Wat je precies moet inleveren, waar je dat doet en in welke vorm (digitaal of papier) verschilt per opleiding. Neem daarvoor contact op met je onderwijsadministratie

Bezwaar aantekenen

Als je het oneens bent met de uitkomst van je verzoekschrift, kun je bezwaar aantekenen. Je stuurt binnen zes weken na ontvangst van het besluit een brief (beroepschrift) naar het College van Beroep voor de Examens met daarbij een kopie van het besluit. In de brief leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit en onderbouw je je bezwaar met voorbeelden en bewijsmateriaal.

Als je cursussen van een ander programma wilt gebruiken voor de invulling van de 30 EC keuzeruimte, moet je hier voor altijd in uSis toestemming vragen. Dit verzoekschrift moet ten minste drie weken voor aanvang van de cursus zijn ingediend, zodat je vóór aanvang van de cursus weet of je verzoek is goedgekeurd.

Alle keuzevakken moeten worden aangevraagd en geregistreerd in uSis. Als het verzoekschrift wordt goedgekeurd, wordt de cursus toegevoegd aan je studievereisten. Verzoeken om keuzevakken te mogen volgen waarvan de cursusinhoud overlapt met de inhoud van cursussen die worden gegeven door het Instituut Psychologie, worden niet goedgekeurd. Lees de cursusbeschrijving zorgvuldig door voordat je een verzoek indient.

Aanvraagprocedure keuzevakken binnen de Universiteit Leiden

 1. Ga in uSis naar 'studievereisten';
 2. Klik op een van de “dummyvakken” onder keuzeruimte buiten psychologie;
 3. Kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'vervanging';
 4. vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt gaan volgen;
 5. Klik op 'indienen'.

Als het verzoekschrift wordt goedgekeurd wordt het vak opgenomen in je ‘studievereisten’. Na het behalen van het vak wordt het tentamencijfer automatisch verwerkt in je studievereisten.

Aanvraagprocedure keuzevakken bij andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten

 1. Ga in uSis naar 'studievereisten';
 2. Klik op een van de "dummyvakken" onder keuzeruimte buiten psychologie;
 3. Kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'extern onderwijs';
 4. Vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt volgen;
 5. Klik op 'indienen'.

Als het verzoekschrift wordt goedgekeurd wordt het vak opgenomen in je ‘studievereisten’. Na het behalen van het keuzevak moet je een schriftelijk bewijs van het tentamencijfer inleveren bij het OSC. Dit bewijs moet ondertekend en gewaarmerkt zijn door de universiteit waar je het vak gevolgd hebt.


Let op: voor een juiste vermelding op je diploma dien je de zowel de Nederlandstalige als Engelstalige titels van de betreffende keuzevakken aan te leveren!

Voor het indienen van verzoekschriften zie ook uSis Online help

 1. Ga in uSis naar je studievereisten en klik op het vak waarvoor je vrijstelling wil aanvragen. Vervolgens klik je op ‘indienen verzoekschrift’ en kies je voor het type verzoekschrift: 1 vrijstelling. Klik op doorgaan. Vergeet hier niet de velden ‘omschrijving’ en ‘toelichting’ in te vullen en evt bijlages toe te voegen. Klik tenslotte op indienen. Specificatie Vrijstelling MVDA | Specificatie Vrijstelling Psychometrie
 2. Het OSC stuurt de aanvraag door naar de Examencommissie.
 3. Vervolgens zal de Examencommissie van het betreffende vak de aanvraag beoordelen. Van deze beoordeling krijg je schriftelijk bericht van de Examencommissie Psychologie.

Let op: Vrijstellingsverzoeken dienen uiterlijk 2 weken na aanvang van de cursus te worden aangevraagd!

Let op: Voor het vak Inleiding in de Psychologie wordt geen vrijstelling verleend

Introductie

Heb je een afgeronde HBO-opleiding (240 ects) of een universitaire bacheloropleiding (180 ects)? Dan kan je een vrijstelling indienen voor de ‘keuzevakruimte buiten Psychologie’, voor 30 studiepunten (het totale bachelorprogramma omvat 180 punten).
Op basis van een universitaire propedeuse kan je vrijstelling voor 25 studiepunten aanvragen.Let op: dit geldt niet voor een propedeuse HBO.

Heb je een afgeronde WO-opleiding binnen de Universiteit Leiden?

 1. Ga in uSis naar je studievereisten. Hier zie je dat het bachelorprogramma is opgebouwd uit verschillende onderdelen, kies het onderdeel ‘PSY keuze buiten psych’. Bij dit onderdeel staan 3 zogeheten dummy-vakken. Ben je in het bezit van een afgeronde WO opleiding dan klik je op het dummy-vak Invulling keuzeruimte psy 30.
   
 2. Vervolgens klik je op ‘indienen verzoekschrift’ en kies je voor het type verzoekschrift: 1 vrijstelling. Klik op doorgaan. Vergeet hier niet de velden ‘omschrijving’ en ‘toelichting’ in te vullen en klik tenslotte op indienen.
   
 3. Het bewijs van het eerder behaalde diploma kan de Examencommissie Psychologie terugvinden in Usis en daarom hoeft er geen gewaarmerkte kopie worden ingeleverd bij het OSC.
   
 4. Het verzoekschrift wordt door de examencommissie beoordeeld. Als het wordt  goedgekeurd, zal de vrijstelling voor 30 punten in de studievereisten verschijnen.

Heb je een afgeronde HBO (240) /WO (180) opleiding buiten de Universiteit Leiden?

 1. Ga in uSis naar je studievereisten. Hier zie je dat het bachelorprogramma is opgebouwd uit verschillende onderdelen, kies het onderdeel ‘PSY keuze buiten psych’. Bij dit onderdeel staan 3 zogeheten dummy-vakken. Ben je in het bezit van een afgeronde HBO of WO opleiding dan klik je op het dummy-vak: Invulling keuzeruimte psy 30.
   
 2. Vervolgens klik je op ‘indienen verzoekschrift’ en kies je voor het type verzoekschrift: 1 vrijstelling. Klik op doorgaan. Vergeet hier niet de velden ‘omschrijving’ en ‘toelichting’ in te vullen en klik tenslotte op indienen.
   
 3. De Examencommissie Psychologie heeft uiteraard nog een bewijs nodig van het eerder behaalde diploma en vraagt daarom om een gewaarmerkte kopie. Deze moet worden ingeleverd bij het OSC.
   
 4. Deze twee onderdelen (het verzoekschrift en de gewaarmerkte kopie) zullen beoordeeld worden. Als het verzoekschrift wordt goedgekeurd, zal de vrijstelling voor 30 punten in de studievereisten verschijnen.

Heb je een afgeronde propedeuse WO binnen de Universiteit Leiden?

 1. Ga in uSis naar je studievereisten. Hier zie je dat het bachelorprogramma is opgebouwd uit verschillende onderdelen, kies het onderdeel ‘PSY keuze buiten psych’. Bij dit onderdeel staan 3 zogeheten dummy-vakken. Ben je in het bezit van een afgeronde propedeuse WO dan klik je op het dummy-vak Invulling keuzeruimte psy 25.
   
 2. Vervolgens klik je op ‘indienen verzoekschrift’ en kies je voor het type verzoekschrift: 1 vrijstelling. Klik op doorgaan. Vergeet hier niet de velden ‘omschrijving’ en ‘toelichting’ in te vullen en klik tenslotte op indienen.
   
 3. Het bewijs van het eerder behaalde diploma kan de Examencommissie Psychologie terugvinden in Usis en daarom hoeft er geen gewaarmerkte kopie worden ingeleverd bij het het OSC.
   
 4. Het verzoekschrift wordt door de examencommissie beoordeeld. Als het wordt goedgekeurd, zal de vrijstelling voor 25 punten in de studievereisten verschijnen.

Heb je een afgeronde propedeuse WO buiten de Universiteit Leiden?

 1. Ga in uSis naar je studievereisten. Hier zie je dat het bachelorprogramma is opgebouwd uit verschillende onderdelen, kies het onderdeel ‘PSY keuze buiten psych’. Bij dit onderdeel staan 3 zogeheten dummy-vakken. Ben je in het bezit van een afgeronde propedeuse WO dan klik je op het dummy-vak Invulling keuzeruimte psy 25.
   
 2. Vervolgens klik je op ‘indienen verzoekschrift’ en kies je voor het type verzoekschrift: 1 vrijstelling. Klik op doorgaan. Vergeet hier niet de velden ‘omschrijving’ en ‘toelichting’ in te vullen en klik tenslotte op indienen.
   
 3. De Examencommissie Psychologie heeft uiteraard nog een bewijs nodig van het eerder behaalde diploma en vraagt daarom om een gewaarmerkte kopie. Deze moet worden ingeleverd bij het het OSC.
   
 4. Deze 2 onderdelen (het verzoekschrift en de gewaarmerkte kopie) zullen beoordeeld worden. Als het verzoekschrift wordt goedgekeurd, zal de vrijstelling voor 25 punten in de studievereisten verschijnen.

Beslistermijn Verzoekschriften en Vrijstellingen

In artikel 4.14 van de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding staat beschreven wat de beslistermijn is van de examencommissie als het gaat om verzoekschriften en vrijstellingsaanvragen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie