Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies

Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie. Bij sommige opleidingen moet je daarnaast aan een aanvullende eis voldoen.

Uitstel vanwege coronavirus
 

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit geldt voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de VSNU.

Het college van bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:

 • Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, ontvangen dit studiejaar vanzelfsprekend een positief advies;
 • Van de studenten die aan het eind van het jaar 2019-2020 de BSA-norm van 45 EC + eventuele aanvullende eis - voor zover die nu al geldt - niet hebben gehaald (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), wordt het advies ‘aangehouden’. Zij ontvangen een uitgesteld advies.
 • Deze studenten moeten dan in het studiejaar 2020-2021, uiterlijk 15 augustus 2021, hun BSA-norm hebben behaald voor een positief advies.
 • Voor tweedejaars studenten met een aangehouden advies kan maatwerk worden geboden ter beoordeling van de examencommissie.
 • Op verzoek van studenten kan een studieplan worden opgesteld met de studieadviseur (artikel 3.1.3 van de Regeling BSA). Verder geldt de gebruikelijke studiebegeleiding (artikel 3 Regeling BSA).

Eisen

Om een positief studieadvies te krijgen, moet je in het eerste jaar van je bacheloropleiding voldoende studiepunten halen.

 • Voltijdstudenten: 45 EC
 • Deeltijdstudenten: 30 EC

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gehaald. Bekijk in de Onderwijs- en Examenregeling of er voor jouw opleiding aanvullende eisen gelden.

Hoe werkt het?

Het studieadvies wordt gegeven door de examencommissie van je opleiding. Je ontvangt de studieadviezen op je uMailadres en onder het tabblad e-mail van de Student Self Service in uSis.

Eerste advies (niet bindend)

Halverwege het collegejaar, uiterlijk 31 januari, krijg je een eerste advies. Dit is nog niet bindend. Als je niet op schema ligt, waarschuwt de examencommissie je dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies te voorkomen.

Tweede advies (niet bindend)

Als je studieresultaten in mei of juni niet voldoende zijn, ontvang je opnieuw een advies. Dit geldt als een waarschuwing; het is nog niet bindend.

Bindend studieadvies

Aan het einde van het collegejaar, uiterlijk 15 augustus, ontvang je het bindend studieadvies.

Uitstel
Heb je je na 1 september ingeschreven en volg je maar een deel van het studiejaar? Dan kan de examencommissie het bindend studieadvies uitstellen tot het einde van je tweede jaar.

Negatief studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, moet je stoppen met je opleiding en mag je je vier jaar lang niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding aan de Universiteit Leiden.

In beroep gaan

Als je het niet eens bent met het bindend studieadvies, kun je ertegen in beroep gaan.

Ga binnen een week in beroep
Zorg dat je binnen een week na de bekendmaking van het studieadvies in beroep gaat. Dan hoor je nog vóór de start van het nieuwe studiejaar of je door mag gaan.

Je kunt ook later in beroep gaan: tot 6 weken na bekendmaking van het besluit. Het kan dan tot 16 weken duren voor je de uitspraak ontvangt. Je kunt je in de tussentijd niet inschrijven voor je opleiding. Je mag wel colleges volgen en tentamens doen, maar je krijgt hier pas cijfers en studiepunten voor als na de uitspraak blijkt dat je door mag gaan met je studie.

Hoe ga je in beroep?

 1. Stel een beroepschrift op. Hierin zet je:
  • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum waarop je het beroep verstuurt;
  • dat je in beroep gaat tegen het bindend studieadvies;
  • waarom het bindend studieadvies volgens jou onterecht is.
    
 2. Onderteken het beroepschrift en stuur het samen met een kopie van het bindend studieadvies naar:

  Universiteit Leiden
  College van Beroep voor de Examens
  Postbus 9500
  2300 RA Leiden


  Of per e-mail aan secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl

Bijzondere situatie

Haal je te weinig studiepunten door een bijzondere situatie, zoals ziekte of een bestuursfunctie? Dan moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. Je moet hiervoor wel op tijd melding doen bij je studieadviseur.

Lees meer over het Bindend Studieadvies bij bijzondere situaties

Studenten die starten met een opleiding aan de Universiteit Leiden zijn onderhevig aan het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Bekijk de tekst van de regeling online

In bachelor Geneeskunde jaar 1 kun je in totaal 60 studiepunten behalen. Als je aan het eind van het studiejaar niet minstens 45 studiepunten hebt behaald (in uSis geregistreerd) dan krijg je een negatief BSA. Je bent zelf verantwoordelijk voor de correcte registratie van studieresultaten in uSis. Indien een studieresultaat niet correct geregistreerd staat, dien je tijdig aan de bel te trekken. 

Een positief bindend studieadvies betekent dat je 45 of meer studiepunten hebt behaald in je eerste studiejaar en dat het aannemelijk is dat je je studie binnen drie tot vier jaar zult afronden.

Haal je minder dan 45 studiepunten dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit advies is bindend en houdt in dat je de studie Geneeskunde niet mag voortzetten. Na een negatief BSA is het de eerstvolgende vier collegejaren wettelijk niet toegestaan om je opnieuw in te schrijven voor de opleiding Geneeskunde in Leiden. Mocht je na vier jaar opnieuw willen beginnen meldt dit dan voor 1 mei voorafgaand aan het gewenste studiejaar bij de studieadviseurs via een mail aan: osp@lumc.nl.

Bij een herstart dien je wederom te voldoen aan de eis van het BSA. Alle eerder behaalde resultaten zullen komen te vervallen, je begint met een schone lei.

Wil je eerder toegelaten worden dan wettelijk is toegestaan, dan moet je aannemelijk kunnen maken dat je bij een herstart de studie nu wél succesvol zult doorlopen. In dat geval kun je een gemotiveerd verzoek daartoe indienen bij de Examencommissie Geneeskunde. Stuur het gemotiveerde verzoek en eventueel ondersteunende bijlagen voor 15 mei naar: examencommissie-gnk@lumc.nl

Persoonlijke omstandigheden (PO)

Als je aan het eind van het studiejaar niet minstens 45 studiepunten hebt behaald (in uSis geregistreerd) dan krijg je een negatief BSA. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt als studenten door persoonlijke omstandigheden gehinderd zijn geweest in hun studie en dit ook kunnen aantonen. De persoonlijke omstandigheden (PO) die de examencommissie meeweegt in haar besluitvorming bij het uitbrengen van een bindend studieadvies zijn:

 • ziekte/handicap/leerstoornis
 • bijzondere familieomstandigheden
 • zwangerschap/bevalling

Als er tijdens je studie sprake is van omstandigheden die je hinderen in je studie, dan moet je die tijdig (dat wil zeggen binnen vier weken nadat de omstandigheden zich zijn gaan voordoen) melden bij de studieadviseur. Samen met de studieadviseur ga je na of en hoe studievertraging beperkt kan worden en stel je eventueel een aangepast studieplan op. Het is belangrijk dat je zorgt voor bewijsstukken van de hinderende omstandigheden.
De studieadviseur zal je informeren over twee van belang zijnde procedures:


1. Aanvragen zgn. hinderverklaring 
Als het risico bestaat dat het niet je lukt om aan de BSA-norm te voldoen, dan moet je actie ondernemen. Hoe eerder je in actie komt, hoe groter de kans dat de Examencommissie Geneeskunde jouw situatie nauwkeurig kan beoordelen en je op tijd (=in augustus) duidelijkheid krijgt over de vraag of je de studie mag blijven volgen. Bekijk de aanvraag hinderverklaring voor de gang van zaken bij het aanvragen van een hinderverklaring. De deadline voor het aanvragen van deze verklaring is 1 juli a.s.

2. Aanvraag indienen bij het profileringsfonds.
In sommige gevallen kunnen studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen aan het einde van de bachelor voor de extra kosten die dit met zich meebrengt (collegegeld) compensatie krijgen uit het zgn. profileringsfonds. Informatie hierover is te vinden op de 
website van de Universiteit Leiden. De studieadviseur kan je helpen om een aanvraag hiervoor in gang te zetten.

Gang van zaken besluit examencommissie

In augustus vindt de BSA-bespreking van de examencommissie plaats. Hierin worden ook studenten die dreigen een negatief BSA te krijgen, maar die bekend zijn met hinderende persoonlijke omstandigheden en die in het bezit zijn van een zgn. hinderverklaring, besproken.

De studieadviseur is bij de bespreking  aanwezig. In deze bespreking kan de examencommissie besluiten om studenten, ondanks het feit dat ze niet het vereiste aantal studiepunten hebben behaald, toch toestemming te geven de studie te vervolgen indien hier gegronde redenen voor zijn.

Aan deze toestemming verbindt de examencommissie de voorwaarde dat niet behaalde onderwijsonderdelen van het eerste studiejaar in zijn geheel opnieuw gevolgd moeten worden. Tegelijkertijd lopende onderwijsonderdelen van het tweede studiejaar mogen dan niet gevolgd worden.

Studenten die toestemming hebben ontvangen hun studie te vervolgen ontvangen een uitgesteld BSA. Dit betekent dat je in het komend studiejaar dient te voldoen aan de BSA-norm en eventuele aanvullende eisen. Ook kan het zijn dat de examencommissie je uitnodigt voor een gesprek om je hinderende omstandigheden toe te lichten. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 3 t/m 7 augustus 2020. Hier wordt niet vanaf geweken.

Studenten die een negatief bindend studieadvies ontvangen kunnen hiertegen in beroep gaan. Een dergelijk beroep moet binnen 6 weken na dagtekening van het negatief bindend studieadvies worden ingediend. Informatie over beroep tegen een besluit van de examencommissie kan worden opgevraagd bij de studieadviseurs.

Datum Wat? Voor wie?
September 2019 Informatie voor eerstejaars Alle studenten vallend onder het BSA
Januari 2020 Mail examencommissie met voorlopig eerste advies (niet bindend) Alle studenten vallend onder het BSA
Juni 2020 Mail examencommissie met voorlopig tweede advies (niet bindend) Alle studenten vallend onder het BSA 
Juni 2020 Voorlichting door examencommissie over de gang van zaken bij uitbrengen BSA in augustus Alle studenten vallend onder het BSA 
15 juli 2020 Deadline aanvragen hinderverklaring Alle studenten vallend onder het BSA met persoonlijke omstandigheden
Augustus 2020 PO-bespreking examencommissie

Studenten met persoonlijke omstandigheden die een negatief BSA dreigen te krijgen (studenten zijn hierbij niet aanwezig) 

Uiterlijk 15 augustus 2020 Mail examencommissie met Bindend Studieadvies Alle studenten de vallend onder het BSA

Medio augustus 2020

Info over beroepsmogelijkheid Studieadviseurs informeren studenten met negatief BSA over beroepsmogelijkheid

 

 

Belangrijke contactpersonen

Studieadviseurs Bachelor Geneeskunde LUMC

Mail:                                   osp@lumc.nl

Je kunt online een afspraak maken.
Telefoon:                            071 – 526 8700

Telefonische spreekuren: ma, di, do 11.00-12.00
Inloopspreekuur:               di 12.30-13.30 uur en wo 12.30-13.30 uur
(kamer V5-74 in het onderwijsgebouw).
               

Studentendecanen Universiteit Leiden

Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25
Voor korte vragen:
Mail:                                   
decanen@sea.leidenuniv.nl
Inloopspreekuren:           elke werkdag 15.30-16.30

Je kunt online een afspraak maken.

Examencommissie Geneeskunde

examencommissie-gnk@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.