Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies

Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie. Bij sommige opleidingen moet je daarnaast aan een aanvullende eis voldoen.

BSA-norm verlaagd voor 2021-2022

Vanwege de situatie rond het coronavirus is de BSA-norm voor het studiejaar 2021-2022 verlaagd. Lees meer

Eisen

Om een positief studieadvies te krijgen, moet je in het eerste jaar van je bacheloropleiding voldoende studiepunten halen.

 • Voltijdstudenten: 45 EC
 • Deeltijdstudenten: 30 EC

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gehaald. Bekijk in de Onderwijs- en Examenregeling of er voor jouw opleiding aanvullende eisen gelden.

Hoe werkt het?

Het studieadvies wordt gegeven door de examencommissie van je opleiding. Je ontvangt de studieadviezen op je uMailadres en onder het tabblad e-mail van de Student Self Service in uSis.

Eerste advies (niet bindend)

Halverwege het collegejaar, uiterlijk 31 januari, krijg je een eerste advies. Dit is nog niet bindend. Als je niet op schema ligt, waarschuwt de examencommissie je dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies te voorkomen.

Tweede advies (niet bindend)

Als je studieresultaten in mei of juni niet voldoende zijn, ontvang je opnieuw een advies. Dit geldt als een waarschuwing; het is nog niet bindend.

Bindend studieadvies

Aan het einde van het collegejaar, uiterlijk 15 augustus, ontvang je het bindend studieadvies.

Uitstel
Heb je je na 1 september ingeschreven en volg je maar een deel van het studiejaar? Dan kan de examencommissie het bindend studieadvies uitstellen tot het einde van je tweede jaar.

Negatief studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, moet je stoppen met je opleiding en mag je je vier jaar lang niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding aan de Universiteit Leiden.

In beroep gaan

Als je het niet eens bent met het bindend studieadvies, kun je ertegen in beroep gaan. Dit kun je doen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit. Het kan dan tot 16 weken duren voor je de uitspraak ontvangt.  Je kunt een herinschrijvingsverzoek doen in Studielink en je mag colleges volgen en tentamens doen. Zolang je beroep loopt is je inschrijving nog niet definitief. Als uit de uitspraak blijkt dat je toch door mag gaan met je studie zal je inschrijving definitief worden gemaakt en worden eventuele cijfers en studiepunten alsnog toegekend.

Hoe ga je in beroep?
 1. Stel een beroepschrift op. Hierin zet je:
  • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum waarop je het beroep verstuurt;
  • dat je in beroep gaat tegen het bindend studieadvies;
  • waarom het bindend studieadvies volgens jou onterecht is.
 2. Onderteken het beroepschrift en stuur het samen met een kopie van het bindend studieadvies naar:

  Universiteit Leiden
  College van Beroep voor de Examens
  Postbus 9500
  2300 RA Leiden


  Of per e-mail aan secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl

Bijzondere situatie

Haal je te weinig studiepunten door een bijzondere situatie, zoals ziekte of een bestuursfunctie? Dan moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. Je moet hiervoor wel op tijd melding doen bij je studieadviseur.

Lees meer over het Bindend Studieadvies bij bijzondere situaties

Bindend StudieAdvies

 

Het Leids studiesysteem wordt beschreven in het studentenstatuut. De kern van het studiesysteem is het studiebegeleidingsplan en het BSA. Het BSA wordt hier kort toegelicht.

De regeling Bindend Studieadvies (BSA) komt erop neer dat een minimumeis aan de studievoortgang van studenten wordt gesteld. De student moet aan het einde van het eerste jaar van inschrijving tenminste 45 ects hebben gehaald. 

Eerste jaar: minimaal twee adviezen

De student krijgt in het eerste jaar van de studie minimaal tweemaal een studieadvies. Gelet op de jaarindeling in blokken en met het oog op een zo optimaal mogelijke spreiding van de tentamens worden de adviezen als volgt uitgebracht:

 • in januari: alle eerstejaars krijgen uiterlijk 31/1 een eerste niet-bindend studieadvies.
 • in mei/juni: alleen als de studievoortgang onvoldoende is, krijgen studenten een extra tussentijds advies.
 • in augustus: alle eerstejaars krijgen uiterlijk 15 augustus een bindend eindadvies.

Gesprek studieadviseur

Als het eerste advies negatief is, wordt de student uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. Dat gesprek vindt plaats vóór 31 januari.

Studenten die in mei nog onvoldoende studiepunten hebben behaald en/of in januari een positief advies hebben gekregen, maar daarna niet genoeg punten hebben gehaald, krijgen een extra tussentijds advies in mei/juni. Deze studenten krijgen ook een uitnodiging om bij de studieadviseurs op gesprek te komen.

Bindend eindadvies

Het bindend eindadvies wordt uiterlijk 15 augustus uitgebracht. Dit eindadvies is bindend en als het een negatief advies is kan de examencommissie er een afwijzing aan verbinden. Dan mag de student de betreffende opleiding niet in Leiden vervolgen en zich er binnen vier jaar ook niet opnieuw voor inschrijven bij de Leidse universiteit. Het bindend eindadvies na het eerste jaar kan zijn:

 • Positief: indien de student 45 EC of meer heeft behaald.
 • Negatief: indien de student na het eerste jaar minder dan 45 ects heeft behaald. De student kan zich dan de komende vier jaar niet meer inschrijven voor dezelfde studie bij de Universiteit Leiden, tenzij er sprake is van erkende bijzondere omstandigheden. Zie hieronder.

Persoonlijke omstandigheden

De examencommissie kan een student met een negatief advies toch de opleiding laten vervolgen, als de student door persoonlijke omstandigheden niet aan de norm heeft kunnen voldoen. Onder persoonlijke omstandigheden worden verstaan: ziekte, handicap, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden.

De student is verplicht de persoonlijke omstandigheden bij de studieadviseur te melden zodra blijkt dat deze studievertraging veroorzaken. Vervolgens maakt de student met de studieadviseur een aangepaste studieplanning. De examencommissie kan uit het aangepaste programma een nieuwe norm afleiden. Als die wordt gehaald, kan de student de opleiding vervolgen. Dit kan echter alleen als namens het College van Bestuur van de Universiteit Leiden is vastgesteld dat daadwerkelijk sprake is van persoonlijke omstandigheden als bedoeld in de regeling Bindend Studieadvies (BSA), alsmede in welke periode en in welke mate de student door die omstandigheden hinder ondervond bij de studie. Dit laatste betekent dat de student een persoonlijke verklaring over de ernst, de duur en de aard van de omstandigheden samen met een verklaring van een deskundige (arts of psycholoog) moet opsturen, zie verder deze pagina. Dit moet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 15 juli van het studiejaar.

Uitschrijven vóór 1 februari

Een student die in het eerste jaar van inschrijving vóór 1 februari bij de Studentadministratie in Plexus schriftelijk kenbaar maakt zich te willen uitschrijven en die vóór 1 maart daadwerkelijk is uitgeschreven krijgt in dat studiejaar verder geen studieadvies. Een nieuwe inschrijving van deze student voor de betreffende opleiding, wordt voor deze regeling beschouwd als zijn/haar eerste inschrijving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.