Universiteit Leiden

nl en

Inhoud programma

Binnen het Pre-PhD Programma werken masterstudenten en net afgestudeerden aan de voorbereiding van een onderzoeksvoorstel onder begeleiding van de academisch coördinator en een wetenschappelijke begeleider uit de instituten. Het programma duurt maximaal 1,5 jaar en valt in 2 fasen uiteen. Het programma start elk jaar in januari.

Het Pre-PhD Programma bestaat uit twee fasen. 

  1. Fase 1: duurt een half jaar en start tijdens je master. Je volgt verplichte vakken en doet een wetenschapsstage. Daarnaast zijn er maandelijkse bijeenkomsten en kun je vakken van de promovendi-opleiding volgen. 
  2. Fase 2: duurt maximaal een jaar. Deze fase sluit aan op fase 1, bestaat uit het verder uitwerken van je onderzoeksvoorstel en/of wetenschappelijke publicatie, het organiseren van congressen en verdere CV-building. 

Fase 1

In fase 1 worden minimaal twee vakken gevolgd. Gekozen kan worden uit de volgende vier vakken:

Vak Uuur Docent Startdatum

Philosophy of Science
Rooster

140

Carel Smith

Januari

Legal Methodology

 

140

 

Diverse docenten
 

April

Qualitative Empirical Research Methods in Law 84 Diverse docenten Maart
Quantitative Empirical Research Methods in Law 140 Koen Caminada Februari

Februari – augustus

Als onderdeel van Fase 1 het Pre-Phd Programme lopen studenten een wetenschapsstage om kennis te maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. De stage kan verschillende vormen aannemen, zoals:

  • het schrijven van een onderzoeksvoorstel onder begeleiding van een UD/UHD/HGL t.b.v. promotieonderzoek;
  • het schrijven van een wetenschappelijk artikel onder begeleiding van of samen met een UD/UHD/HGL, al dan niet naar aanleiding van een scriptie;
  • Het redigeren van een wetenschappelijke bundel onder begeleiding van of samen met een UD/UHD/HGL;
  • Het organiseren van een wetenschappelijk congres of andersoortige wetenschappelijke bijeenkomst.

Deze lijst is niet uitputtend, andere onderzoekgerelateerde activiteiten zijn denkbaar.
Deelnemers dienen voor 1 april een voorstel voor een wetenschapsstage in te dienen bij de coördinator van het PPP. De werkzaamheden van de stage moeten worden uitgevoerd in het collegejaar waarin Fase 1 van het Pre-PhD Programme wordt gevolgd. De wetenschapsstage moet uiterlijk op 31 augustus zijn afgerond.

Voor vragen over de wetenschapsstage kun je contact opnemen met de coördinator van het PPP.

Studenten komen maandelijks twee uur bijeen op uitnodiging van de academisch coördinator van het Pre-PhD Programme.

Februari-september
De Pre-PhD Programme-kandidaten kunnen vakken van de promovendi-opleiding volgen. Aanmelding via de Graduate School

Certificaat

Een goede afronding van de in beginsel twee verplichte vakken en de wetenschapsstage leidt tot een certificaat. Bij gedeeltelijke afronding worden voor de elementen die naar tevredenheid zijn afgerond deelcertificaten verstrekt.

Mogelijke aanstelling O&O medewerker

Na afronding van fase 1 kan het desbetreffende instituut de kandidaat die het programma goed heeft afgerond, afgestudeerd is en gemotiveerd is promotieonderzoek te doen, aanstellen als O&O medewerker. Bij gebrek aan financiële middelen is het ook mogelijk de betrokkene een nul-aanstelling te geven. Masterstudenten die aan het einde van fase 1 nog niet hun studie hebben afgerond, behouden hun studentenstatus in fase 2 en zijn op die manier verbonden aan de faculteit.

Voor O&O medewerkers geldt – ongeacht of zij al dan niet deel hebben genomen aan fase 1, dat zij op voordracht van het instituut kunnen worden toegelaten tot fase 2.

Fase 2

In het eerste half jaar wordt door de kandidaat gewerkt aan verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en/of  wetenschappelijke publicatie in een (refereed) journal van bijv. de scriptie.

De groep Pre-PhD kandidaten komt tweemaandelijks twee uur bijeen op uitnodiging van de academisch coördinator van het Pre-PhD Programme.

De Pre-PhD Programme kandidaten kunnen vakken van de promovendi-opleiding volgen (academic writing, etc). Aanmelding via de Graduate School

Het organiseren van congressen.

Verdere CV-building

Promoveren in Leiden

Het volgen van het Pre-PhD Programme kan leiden tot een promotieplek in Leiden. De Pre-PhD Programme kandidaten kunnen bijvoorbeeld een interne Meijers PhD-positie verwerven. Het instituut kan ook besluiten zelf een promotieplek te financieren voor hun kandidaat.

Elders promoveren

De afdeling/het instituut kan ook samen met de academisch coördinator van het Pre-PhD Programme assisteren bij het verkrijgen van een promotieplek elders. Ook de carrièrecoach van de faculteit kan bij dit traject worden ingeschakeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.