Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Afstuderen

De procedure voor het afstuderen voor masterstudenten.

Wanneer aanmelden?

Aanmelding voor masterexamen kan uitsluitend als is voldaan aan de in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) gestelde vereisten. Je kunt je masterdiploma aanvragen bij het Onderwijs Service Centrum (OSC). Controleer voordat je je diploma aanvraagt of al je resultaten (op je thesis na) goed zijn geregistreerd  via “Mijn vereisten” in uSis

Wat moet je aanleveren bij het aanvragen van je Masterdiploma?

Voor het aanvragen van jouw Masterdiploma lever je onderstaande documenten in bij het OSC. 

  1. Upload vooraf een PDF versie van je masterthesis in het scriptierepositorium. Het uploaden van jouw masterthesis in PDF staat los van de reeds ingeleverde exemplaren bij je scriptiebegeleider en is een vast onderdeel van het aanvragen van het masterdiploma. Zie verderop op deze pagina meer informatie over het scriptierepositorium.
  2. Aanvraagformulier Masterdiploma en toestemming opname eindwerkstuk in scriptierepositorium; link te vinden aan de rechterzijde van deze pagina.
  3. Thesisevaluatie en programmaevaluatie; je ontvangt van het OSC een link naar de digitale evaluatieformulieren na het indienen van je aanvraag.
  4. Eventuele bewijzen van vrijstellingen of compensatie van de examencommissie indien deze niet op het overzicht van tentamenresultaten voorkomen 

Bij vragen kun je contact opnemen met het Onderwijs Service Centrum via osc.fgga@fgga.leidenuniv.nl.

NB. Vraag je diploma s.v.p. niét aan via ‘afstuderen aanvragen’ in uSis. Deze functionaliteit werkt niet voor FGGA. Je hoeft ook niet te wachten op het bericht ‘Constatering afstuderen’ in uSis voordat je je aanvraag bij het OSC indient.

Wat gebeurt er na je aanmelding?

Na aanmelding neemt de examencommissie een beslissing over de ingediende aanvragen.  De verwerking van de aanmelding duurt ongeveer 4-6 weken en studenten ontvangen een bevestiging daarvan per e-mail. 

Vooruitlopend op de uitreiking van het masterdiploma kan je bij het OSC een schriftelijke verklaring aanvragen, waarin staat dat je aan alle verplichtingen van het masterexamen hebt voldaan. 

Studenten van de lichting september 2012 en eerder kunnen nog in het eerdere systeem afstuderen. Neem hierover contact op met je studieadviseur.

De uitreiking

Nadat je je Masterdiploma hebt aangevraagd en door het OSC bent gediplomeerd, ontvang je circa twee weken voor de uitreikingsdatum persoonlijk bericht over hoe laat en waar je wordt verwacht. Kijk voor een overzicht van de deadlines en uitreikingsdata in het document ‘Schema deadlines en diploma uitreikingen’ aan de rechterzijde van deze pagina. 

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de diploma uitreiking, dan kun je je diploma op afspraak komen ophalen bij de balie van het OSC. Het diploma kan ook aangetekend verstuurd worden; dit gebeurt op eigen risico van de student. Het diploma mag maar eenmaal door het OSC uitgegeven worden. Neem voor meer informatie over het ophalen of opsturen van het diploma contact op met het OSC.

Uitschrijven

Uitschrijven via Studielink dient in de maand dat je afstudeert te gebeuren. De uitschrijfdatum wordt dan altijd de eerste van de daaropvolgende maand. Bijvoorbeeld: jouw diplomadatum is 31 maart, dan schrijft je je in maart uit met uitschrijfdatum 1 april. Je ben dan vanaf de maand april geen collegegeld meer verschuldigd. 

Let op: bij uitschrijven na 1 mei (dus per 1 juni) wordt voor de maanden juni, juli en augustus geen collegegeld meer teruggestort. 

Voor vragen over uitschrijven kun je terecht bij Frontoffice Studentenzaken of bel naar 071 527 8011. Of lees meer over uitschrijven na je afstuderen. Indien de studie wordt afgerond vóór 1 september, maar de uitreiking van het masterdiploma in het nieuwe studiejaar valt, hoef je je niet in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Let echter op: het recht op studiefinanciering vervalt dan met ingang van 1 september!

Het Scriptierepositorium

Het scriptierepositorium is een online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt. Scripties kunnen openbaar toegankelijk worden gemaakt of onder een embargo worden geplaatst.  De afspraak in Leiden is dat BSc eindwerkstukken in principe vertrouwelijk zijn tenzij de docent  en de student goede redenen zien om het werkstuk toch openbaar te maken. Master scripties zijn in principe openbaar toegankelijk tenzij de docent  en de student bij uitzondering een goede reden zien om de scriptie niet te publiceren.  

Vergeet niet het toestemmingsformulier (onderdeel van het afstudeer aanmeldformulier) in te vullen en in te leveren bij het OSC. Voor meer informatie en een handleiding voor het uploaden van je scriptie pdf, kijk bij 'procedures' op de volgende link Scriptierepositorium.

De masterscriptie

Het schrijven van een scriptie wordt gezien als een praktische oefening waarbij gebruik gemaakt wordt van onderwijsvoorzieningen. Gedurende het schrijven van een scriptie is inschrijving als student vereist tot en met het moment waarop de beoordeling plaatsvindt. Inschrijving als extraneus is in beginsel niet toegestaan. De eindversie van de scriptie wordt door de scriptiebegeleider gecontroleerd op plagiaat en vervolgens ook gelezen door de medelezer. Na goedkeuring van zowel de scriptiebegeleider als de medelezer wordt de masterscriptie beoordeeld.

Op de voorkant van de scriptie hoort de volgende informatie te staan: Studentnummer, naam, master (Public Administration), naam track (binnen de master Public Administration), naam begeleider, naam tweede lezer, datum en de titel. Let op: wees voorzichtig met persoonlijke gegevens wanneer je je scriptie uploadt naar het repositorium (verwijder bijvoorbeeld je studentnummer van de titelpagina voor het uploaden).

Op de voorkant van de scriptie hoort de volgende informatie te staan: Studentnummer, naam, master (Public Administration, naam track (als de master Public Administration), naam begeleider, naam tweede lezer, datum en de titel. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.