Universiteit Leiden

nl en

Onze samenwerking met Israëlische universiteiten

De Universiteit Leiden heeft in de laatste maanden met veel studenten en medewerkers gesproken over de Israël en Gaza crisis. De Universiteitsraad heeft vragen gesteld over onze banden. Er zijn ook verschillende petities van studenten en medewerkers ontvangen over onze banden met Israëlische universiteiten. We vinden het belangrijk dat onze partners en onderzoeksprojecten in lijn zijn met onze waarden, mensenrechten, gelijke behandeling, academische vrijheid en integriteit. Daarom hebben we een ethisch toetsingskader nodig, vergelijkbaar met dat voor samenwerking met de fossiele industrie.

We hechten aan een zorgvuldig proces om gelijkwaardigheid te waarborgen. We identificeren universiteiten niet met het beleid van hun land en houden individuen niet verantwoordelijk voor het beleid van hun instelling. Een ethisch toetsingskader helpt ons onze normen en kaders duidelijk te maken en vragen over het gedrag van partners en de inhoud van onderzoeksprojecten deskundig te evalueren.

Onze aanpak is als volgt:

Samenwerkingsverbanden met Israëlische instellingen

De Universiteit Leiden is transparant over haar samenwerkingsverbanden. Vorig jaar hebben we een overzicht van onze samenwerkingen met de fossiele industrie gedeeld. Dezelfde openheid geldt voor onze banden met Israëlische universiteiten. Informatie over onderzoeksprojecten waarbij onze wetenschappers betrokken zijn, is te vinden in openbare bronnen.

De universiteit participeert in elf EU-projecten waar ook Israëlische instellingen bij betrokken zijn. Dat wil zeggen dat Leiden één van de deelnemende instellingen van grote projecten is. Bij geen van deze projecten is de Universiteit Leiden trekker. Informatie over deze banden is openbaar beschikbaar.

Momenteel hebben we met twee Israëlische universiteiten uitwisselingsverbanden: Hebrew University of Jerusalem en Tel Aviv University. Vanwege de oorlog in Gaza zijn er momenteel geen Leidse studenten in Israël. De toelating van uitwisselingsstudenten wordt vanaf nu gestopt tot na een evaluatie.

Evaluatie van samenwerkende instellingen en projecten

De universiteit richt een brede commissie op, die nieuwe samenwerkingen en projecten kan beoordelen, vooral met het oog op kennisveiligheid. Deze commissie zal op termijn ook kunnen bekijken of onze partners betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of risico's zoals militair gebruik van onderzoeksresultaten.

Om dit te versnellen wordt op korte termijn een ad hoc commissie ingesteld die zal adviseren over een ethisch afwegingskader en werkwijze met betrekking tot mensenrechten en misbruik. Toetsing van lopende samenwerkingen met Israëlische partners zal ook aan hen gevraagd worden. De Universiteitsraad en andere groepen binnen onze gemeenschap zullen hierbij betrokken worden. Bij institutionele samenwerkingspartners waarvan de commissie constateert dat zij in strijd handelen met ons ethisch kader, wordt institutionele samenwerking afgebouwd. Op lange termijn wordt expertise met betrekking tot ethische aspecten van samenwerkingen ingebed in bovengenoemde brede commissie.

De commissie wordt nu samengesteld en zowel de Universiteitsraad als ook andere gemeenschappen binnen de universiteit worden meegenomen in het proces dat nu van start gaat.

Science diplomacy en wederopbouw

We vinden het belangrijk dat wetenschappers niet gelijkgesteld worden met hun instelling of regering. In situaties waar academische vrijheid beperkt is, kan het behouden van relaties en samenwerking cruciaal zijn om kritische stemmen te ondersteunen. Onderzoeksprojecten over conflictresolutie, vredesopbouw, duurzaamheid en medische zorg kunnen waardevolle impact hebben.

Wij zien ook een belangrijke rol voor universiteiten in de wederopbouw van wetenschap en onderwijs in Gaza op lange termijn. We zullen onderzoeken hoe we studenten en wetenschappers uit conflictgebieden kunnen ondersteunen en hoe we hierin kunnen samenwerken met andere universiteiten.

Tot slot

Dit zijn de eerste stappen die wij zullen zetten, en wij houden de gemeenschap op de hoogte over het vervolg, en vinden het van belang dat de brede gemeenschap zich herkent in onze gedeelde waarden. Wij waarderen de kritische stemmen binnen de gemeenschap, en zien tegelijk het belang om ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers ongeacht van achtergrond zich betrokken en veilig kunnen voelen binnen onze gemeenschap. Wij blijven daarom actief in gesprek met de verschillende gemeenschappen over hun belangen, vragen en welzijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.